Obdobja 32: Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve)

simpozij-obdobja-32

OBDOBJA 32
Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve) / The Social Functionality of Language (Aspects, Criteria, Defenitions)

Urednica: Andreja Žele

Leto izida: 2013
Št. strani: 516
ISBN: 978-961-237-609-3


VSEBINA

Andreja Žele
Uvodna beseda Prenesi PDF


Maruška Agrež
Raba členkov v verskih in posvetnih didaktičnih besedilih 2. polovice 18. stoletja Prenesi PDF

Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Damjan Popič
Reprezentacija standardnega in nestandardnega v virih SSJ Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Interakcija metafor, stereotipov in osebne izkušnje o Judih v družbeni funkcijskosti jezika Prenesi PDF

Katarzyna Bednarska
Kdo naj dela, kdo pa skrbi za otroke? Spolni stereotipi v slovarjih Prenesi PDF

Natalia Belova
Kognitivno-diskurzivni pristop k proučevanju novih tvorjenk v ruščini in slovenščini Prenesi PDF

Mirjana Benjak, Marko Ljubešić
Funkcionalna raslojenost lingvometodičkih predložaka u (hrvatskim i slovenskim) gimnazijskim udžbenicima iz materinskog jezika Prenesi PDF

Marja Bešter Turk
Mladi in govorjenje v zbornem jeziku Prenesi PDF

Aleksandra Bizjak Končar
Oblikovanje pomenskih mrež za opis besedilnega pomena Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Jezik v sodobni slovenski mladinski književnosti 1980–2010 Prenesi PDF

Marta Cmiel – Bażant
Funkcijsko zaznamovana »kvazipoimenovanja« v jeziku literarne vede, esejistike in kritike. Iz zgodovine pojmov dekadenca in dekadentnost Prenesi PDF

Jure Cvetek
Žargon v slovenskem jezikoslovju: potreba po natančnejši opredelitvi Prenesi PDF

Gaja Červ
Premisleki o definiranju poročevalske funkcijske podzvrsti v stilistiki poročevalstva Prenesi PDF

Helena Dobrovoljc
Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi Prenesi PDF

Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
Spletni portal Slogovni priročnik: luščenje in prikaz podatkov o jezikovni rabi Prenesi PDF

Tomaž Erjavec, Darja Fišer
Jezik slovenskih tvitov: korpusna raziskava Prenesi PDF

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer
Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih Prenesi PDF

Darja Fišer, Aleš Tavčar
Več glav več ve: uporaba množičenja za čiščenje sloWNeta Prenesi PDF

Polona Gantar, Iztok Kosem
Beleženje in prikazovanje podatkov o jezikovni rabi: od leksikalne baze do spletnega slovarja Prenesi PDF

Vojko Gorjanc, Alenka Morel
V zagovor kritične analize diskurza Prenesi PDF

Jagoda Granić
Vertikalna stratifikacija jezika i društva Prenesi PDF

Robert Grošelj
Slovenščina med slovanskimi jeziki – Miklošičeva obravnava namenilnika Prenesi PDF

Ada Gruntar Jermol
Značilnosti normativnih in informativnih pravnih besedil Prenesi PDF

Mateja Jemec Tomazin, Marjeta Humar
Stilna zaznamovanost v terminoloških slovarjih Prenesi PDF

Marko Jesenšek
Imena mesecev v slovenskem panonskem jezikovnem prostoru Prenesi PDF

Ljubica Josić
Previranja o književnoumjetničkome stilu kao funkciji standardnoga jezika u jezikoslovnoj kroatistici Prenesi PDF

Pavle Jović
Fran Miklošič v zgodovini srbske filologije Prenesi PDF

Monika Kalin Golob
Lačen si ful drugačen: v iskanju naslovnikovega jezika Prenesi PDF

Marina Katnić – Bakaršić
Kritičke diskursne studije – angažirana krosdisciplina za 21. stoljeće Prenesi PDF

Vera Klopčič
Pota romskega jezika Prenesi PDF

Paweł Kowalski
Slovenščina na madžarskem v luči ekoloških tipologij Prenesi PDF

Mira Krajnc Ivič
Humorno v besedilih različnih neumetnostnih funkcijskih zvrsti Prenesi PDF

Simona Kranjc, Martina Ožbot
Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini Prenesi PDF

Tina Lengar Verovnik
Povej mi, kako zvenijo dnevnoinformativne oddaje, in povem ti, za kateri radijski program gre Prenesi PDF

Nataša Logar Berginc
Aktualni terminološki opisi in njihova dostopnost Prenesi PDF

Vesna Mikolič
Področni govor in terminologija na primeru jezika turizma Prenesi PDF

Jasmina Moskovljević Popović, Maja Đukanović
Konceptualizacija pismenosti v programskih dokumentih za slovenščino in srbščino kot prvi jezik (j1) – primerjalna analiza Prenesi PDF

Mojca Nidorfer Šiškovič
Žanrskost funkcijskih besedilnih vrst Prenesi PDF

Irena Orel
Miklošičev prispevek k družbeni funkcijskosti slovenščine z besedilnovrstnega in jezikovnega vidika Prenesi PDF

Vladimir Osolnik
O Miklošiču in južnoslovanskem ustnem izročilu Prenesi PDF

Jozef Pallay
Stratifikacija (zvrstnost) v slovaškem jezikoslovju – razvoj in stanje Prenesi PDF

Bernardina Petrović, Tamara Gazdić – Alerić, Dunja Vranešević
Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku Prenesi PDF

Nataša Pirih Svetina
Tri učiteljice: ena v službi, druga na karenčnem dopustu, tretja v staležu. Slovenščina in njene standardne različice za različne uporabnike Prenesi PDF

Olga Plotnikova
Fran Miklošič in normiranje slovenskega knjižnega jezika Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Idiglosija kot stilni element (Milan Dekleva, Momlogmom) Prenesi PDF

Damjan Popič, Vojko Gorjanc
Izvor norme v prevodnih besedilih Prenesi PDF

Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
Jezik in moč v spremenjenih družbenopolitičnih okoliščinah Prenesi PDF

Francka Premk
Odrazi družbene funkcijskosti jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja pri ponazoritvah vzorčnega slovarčka Vesela žetva v luči sodobnega jezika Prenesi PDF

Tina Rožac
Besedilne vrste v vsakdanjih narečnih pogovorih Prenesi PDF

Krištof Savski
Jezikovna kultura v kritiki jezikovne politike Prenesi PDF

Bojan-Ilija Schnabl
Aspekti novejše slovenske terminologije s koroškega vidika: izsledki enciklopedijskih raziskovanj Prenesi PDF

Lucia Gaja Scuteri
Utemeljenost makroprozodične analize pri proučevanju jezikovne variabilnosti Prenesi PDF

Mojca Smolej
Teorija zloženosti S-ov – skladenjsko-stilistični pripomoček? Prenesi PDF

Tone Smolej
Fran Miklošič in njegovi študenti – slovenski pisatelji Prenesi PDF

Jerica Snoj
Označevanje v slovarskem priročniku med jezikoslovno teorijo in slovaropisno prakso Prenesi PDF

Petra Stankovska
Izposojenke v čeških in slovenskih besedilih Prenesi PDF

Irena Stramljič Breznik
Samostalniška leksika z ekspresivnimi kvalifikatorji v Slovarju novejšega besedja Prenesi PDF

Polonca Šek Mertük
Fran Miklošič in slovenska imena mesecev Prenesi PDF

Matej Šekli
K Miklošičevi primerjalni skladnji sklonov slovanskih jezikov Prenesi PDF

Mojca Šorli
Jezikovna in funkcijska zvrstnost v leksikalni podatkovni zbirki: kvalifikator ali pomenski opis? Prenesi PDF

Klara Šumenjak
Priprava gradiva in standardizacija nivojev zapisa za potrebe dialektološkega korpusa GOKO Prenesi PDF

Hotimir Tivadar, Martin Vrtačnik
Vloga govora v sodobnem dramskem gledališču Prenesi PDF

Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer
Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih Prenesi PDF

Urška Valenčič Arh
Funkcijskost frazemov in njihovih prevodov v otroškem in mladinskem leposlovju Prenesi PDF

Branislava Vičar
Peticija kot besedilna vrsta in njena politična umeščenost Prenesi PDF

Ada Vidovič Muha
Kriza družbene funkcije knjižnega jezika Prenesi PDF

Mateusz Warchał
Minimum leksykalne w edukacji dzieci – użycie korpusu językowego w nauczaniu interkulturowym Prenesi PDF

Agnieszka Zatorska, Mateja Gojkošek
Nominalizacije in njihova funkcijskost v besedilih o zgodovini Slovenije Prenesi PDF

Andreja Žele
Odraz družbenega delovanja jezika v razmerju besedotvorje – besedilotvorje Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF