Obdobja 38: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest

OBDOBJA 38

Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest / Public Speech in Slovene, Linguistic-Cultural Awareness and Self-Confidence

Urednik: Hotimir Tivadar

Leto izida: 2019
Št. strani: 530
ISBN: 978-961-06-0259-0

Vsi prispevki so dvojno slepo recenzirani.

Prelistaj


VSEBINA


Hotimir Tivadar
Uvodnik urednika: o samozavesti, znanosti, javnosti in slovenskosti s slovenističnega vidika Prenesi PDF


I.


O STANDARDIZACIJI GOVORJENEGA JEZIKA

Zdena Palková
Vztah spisovného standardu a nespisovných variet jazyka v mluvené češtině: stav a perspektiva Prenesi PDF


FONETIČNO-FONOLOŠKE RAZISKAVE SLOVENSKEGA GOVORA

Damir Horga
Hrvatsko i slovensko /v/ u akustičkoj usporedbi Prenesi PDF

Luka Horjak
Akustična analiza polglasnika: ob osemdesetletnici izida Orisa slovenskega knjižnega izgovora Franceta Bezlaja Prenesi PDF

Damjan Huber
Soodvisnost poudarkov in tihih premorov v govoru Prenesi PDF

Peter Jurgec
Glasoslovne raziskave slovenskih narečij na Univerzi v Torontu Prenesi PDF

Tanja Kocjančič Antolík, Hotimir Tivadar
Ultrazvočni pogled na artikulacijo slovenskih samoglasnikov Prenesi PDF

Tanja Mirtič
Glasoslovne raziskave pri pripravi splošnega razlagalnega slovarja Prenesi PDF

Lucia Gaja Scuteri
Variabilnost hitrosti artikulacije v slovenščini: preliminarna raziskava Prenesi PDF

Jana Volk
Naglaševanje izbranih pridevnikov na -(ij)ski in samostalnikov z naglasno dvojnico Prenesi PDF


RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE

Jelena Vlašić Duić
Kako govore hrvatski ministri? Prenesi PDF

Kaja Jošt
Javni govor na plenarnih zasedanjih državnega zbora glede na pojavljanje na funkcijsko različnih delih seje in stopnjo spontanosti Prenesi PDF

Gabrijela Kišiček
Sofističko nasljeđe u suvremenom poučavanju retorike Prenesi PDF

Matej Meterc
Analiza rabe paremioloških uvajalnih sredstev v parlamentarnih razpravah iz korpusa SiParl Prenesi PDF

Kristina Pahor de Maiti, Darja Fišer
Odnos do videotolmačenja na slovenskem trgu Prenesi PDF

Alenka Valh Lopert
Slovenščina v Evropskem parlamentu: tolmačenja plenarnih zasedanj Prenesi PDF


ZVRSTNOST, JEZIKOVNI STANDARD IN PRAVOREČJE

Nataša Gliha Komac, Andreja Žele
Socialnozvrstno označevanje v nastajajočem splošnorazlagalnem slovarju Prenesi PDF

Helena Dobrovoljc, Mija Michelizza
Slovaropisna obravnava znamk, imen izdelkov in zaščitenih poimenovanj Prenesi PDF

Rok Dovjak
Citatne prvine v sodobni brani slovenščini Prenesi PDF

Marko Drobnjak
Nekatere jezikoslovne značilnosti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji Prenesi PDF

Jasna Honzak Jahić
Pravorečje kot odraz časa v učbenikih slovenskega jezika za češke študente Prenesi PDF

Tjaša Jakop
Narečno v javnem Prenesi PDF

Alenka Jelovšek
Vpliv tujejezičnih pravopisnih norm na ugotavljanje glasovne podobe besedja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja Prenesi PDF

Domen Krvina, Miha Dagarin
Rodilnik zanikanja: kratek pregled problematike Prenesi PDF

Tina Lengar Verovnik
Stereotipne podobe geografskih in družbenih govoric v medijih Prenesi PDF

Ina Poteko
Socialnozvrstna analiza govora slovenskih govorcev na YouTubu Prenesi PDF

Melita Zemljak Jontes, Simona Pulko
Odnos do rabe socialnih zvrsti med mladimi Prenesi PDF

Ana Zwitter Vitez
Javni diskurz in profil govorcev: oblikoskladenjska in leksikalna analiza korpusa Gos Prenesi PDF


GOVORJENI JEZIK V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI IN GLEDALIŠČU

Katarina Podbevšek, Nina Žavbi
Pravorečje in sodobne slovenske gledališke uprizoritve Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
Govorjeni jezik v pravljicah: na primeru rezijanske pravljičarke Tïne Wajtawe Prenesi PDF

Silvija Borovnik
Slovenščina kot odraz osebne in narodne identitete v literarnem delu Florjana Lipuša Prenesi PDF

Klasja Zala Kovačič
Socialne zvrsti odrskega govora treh najbolj gledanih predstav sezone 2015/2016 v osrednjeslovenskih gledališčih Prenesi PDF

Janja Vollmaier Lubej
Notranji monolog in tok zavesti v romanu V četrtek ob šestih (2011) in kratkoprozni zbirki Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe (2016) Lucije Stepančič Prenesi PDF

Andrejka Žejn
Monolog in dialog v izbranih pripovednih delih starejše slovenske književnosti Prenesi PDF


II.


JEZIKOVNOPOLITIČNI POGLEDI NA SLOVENŠČINO V 3. TISOČLETJU

Marko Stabej
Kultiviranje slovenske jezikovne politike Prenesi PDF

Katarzyna Bednarska
Rumeno-znanstveni slog? Primer tabloidizacije ekološkega diskurza Prenesi PDF

Mira Krajnc Ivič, Vesna Mikolič
Nekatere lastnosti nasilnega govora in jezikovnopolitične usmeritve za nenasilno komunikacijo Prenesi PDF

Mojca Šorli
Enakost spolov v slovenskem javnem govoru Prenesi PDF

Saška Štumberger
Predstavitev odločitve Filozofske fakultete o rabi ženskega slovničnega spola za kateri koli spol v medijih Prenesi PDF

Boštjan Udovič
Jezikovna (ne)samozavest v jeziku diplomacije: kdo, kaj, kje in zakaj … Prenesi PDF


OBLIKOVANJE SLOVENSKEGA KULTURNEGA PROSTORA IN PRVA SLOVENSKA UNIVERZA

Marko Jesenšek
Združitev Prekmurja in poenotenje slovenskega knjižnega jezika Prenesi PDF

Maja Đukanović, Borko Kovačević
Razvoj slovenske skupnosti v Srbiji z jezikovno-kulturnega stališča Prenesi PDF

Dragica Haramija
V knjižni prekmurščini objavljena neumetnostna gradiva v Marijikinem ogračku Prenesi PDF

Pavle Jović
O slovenski literarni zgodovini ob ustanovitvi ljubljanske univerze Prenesi PDF

Marija Mercina
Vklesana vipavska samozavest: javna napisa iz let 1803 in 1886 na Slapu pri Vipavi Prenesi PDF

Nataša Pirih Svetina
(Ne)samoumevnost slovenščine na Univerzi v Ljubljani Prenesi PDF

Jasmina Šuler Galos
Miselna izhodišča za razvoj jugoslovanske ideje v prvih desetletjih 20. stoletja Prenesi PDF


JEZIKOVNO-KULTURNA ZAVEST IN IZOBRAŽEVANJE

Jerca Vogel
Vloge besedila, naslovnik in etična načela kot pomembni dejavniki javnega govornega nastopanja Prenesi PDF

Barbara Baloh
Kurikularno področje jezik v vrtcih v čezmejnem prostoru v slovenski Istri in na Tržaškem Prenesi PDF

Martina Erhart, Elizabeta Jenko, Štefan Oraže
si.novinor/a: didaktična igra za učenje slovenščine kot tujega jezika s posebnim poudarkom na jeziku javne domene Prenesi PDF

Lara Godec Soršak
Pomen povratne informacije bodočim učiteljem o njihovih govornih nastopih Prenesi PDF

Tanja Jelenko, Irena Sojč
Večpredstavna timska govorna predstavitev strokovne teme kot priprava na javni nastop Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Jezično-kulturna (samo)svijest mladih: hrvatski primjer Prenesi PDF

Jasmina Moskovljević Popović
Uloga razvojnog korpusa pisanog jezika u formulisanju, praćenju i dostizanju obrazovnih standarda u oblasti pisano izražavanje Prenesi PDF

Marijanca Ajša Vižintin
Intenzivni tečaj slovenščine: za jezikovno samozavestne dijakinje in dijake, priseljene v Slovenijo Prenesi PDF

Irena Krapš Vodopivec
Napake dijaškega pisanja: vrednotenje slovnično-pravopisnih napak v šolskih esejih Prenesi PDF

Sabina Zorčič
Samozavestna raba slovenščine na jezikovnostičnih področjih: mladi na avstrijskem Koroškem Prenesi PDF