Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (1. del)

Simpozij Obdobja 34. 1.del

OBDOBJA 34

Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (1. del)/ Grammar and Dictionary – Current language description (Part 1)

Urednica: Mojca Smolej

Leto izida: 2015
Št. strani: 432
ISBN: 978-961-237-787-8


VSEBINA


Mojca Smolej
Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis Prenesi PDF


Kozma Ahačič
Tipologija slovenskih slovnic Prenesi PDF

Simona Kranjc
Slovnica za vsak dan Prenesi PDF

Martina Ožbot
Jezikovni priročniki – med navidezno in dejansko funkcionalnostjo Prenesi PDF

Primož Vitez
Vprašanje izbire v jezikoslovju Prenesi PDF


Kozma Ahačič, Nina Ledinek, Andrej Perdih
Portal Fran – nastanek in trenutno stanje Prenesi PDF

Špela Arhar Holdt, Tadeja Rozman
Možnosti uporabe podatkov iz korpusa Šolar za pripravo slovarskih priročnikov Prenesi PDF

Lidija Arizankovska
Slovnica slovenskega jezika kot tujega jezika za govorce makedonščine Prenesi PDF

Magdalena Baer
Istraživanja hrvatsko-poljskih kolokacija kao mogućnost za moderniziranje (formiranje) alata za prevoditelje hrvatskog jezika Prenesi PDF

Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Glagol čutiti v slovenščini: med slovarjem, skladnjo in rabo Prenesi PDF

Katarzyna Bednarska
Jezikovni korpus kot pomoč pri učenju slovenske slovnice in leksike pri govorcih poljščine Prenesi PDF

Maria Bidovec Sinković
Primerjava priročnikov slovenskega jezika za Italijane v zadnjih dvajsetih letih Prenesi PDF

Karmen Bizjak Merzel
Kako razmišljajo o slovenski slovnici naši osnovnošolci? Prenesi PDF

David Blažek
Novo besedje v luči primerjave Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in slovarja Nová slova v češtině. Slovník neologizmů Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Razvijanje literarne ustvarjalnosti s SSKJ 2 Prenesi PDF

Jure Cvetek
Pedagoška slovnica v komunikacijskem pristopu k učenju in poučevanju drugega ali tujega jezika Prenesi PDF

Nina Ditmajer
Vpliv slovnic slovenskega jezika na sodobne prevode Svetega pisma v slovenščino Prenesi PDF

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik
Slovar pravopisnih težav kot sopotnik pravopisnih pravil in pomenskorazlagalnega slovarja Prenesi PDF

Ursula Doleschal, Gerald Robatsch
Using quantitative linguistics to assess pupils’ language proficiency in a bilingual context: The case of Slovene in Carinthia Prenesi PDF

Rok Dovjak
Stanje slovenske bioterminologije in njen odsev v slovarju Prenesi PDF

Tomaž Erjavec, Jaka Čibej, Darja Fišer
Pravna podlaga za zagotavljanje prostega dostopa korpusov spletnih besedil Prenesi PDF

Tomaž Erjavec, Katja Zupan
Korpus starejše gajične slovenščine Prenesi PDF

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer
Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja Prenesi PDF

Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Jaka Čibej, Nikola Ljubešić
Gradnja in analiza korpusa spletne slovenščine JANES Prenesi PDF

Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Nikola Ljubešić, Maja Miličević
Comparing the nonstandard language of Slovene, Croatian and Serbian tweets Prenesi PDF

Polona Gantar, Vojko Gorjanc
Obrazilo -en/-ni v slovarski obravnavi pridevnikov Prenesi PDF

Lara Godec Soršak
Slovenski otroški šolski slovar Prenesi PDF

Vojko Gorjanc
Je leksikografija lahko tudi queer? Prenesi PDF

Jagoda Granić
Norma u jeziku: između kodifikacije i upotrebe Prenesi PDF

Robert Grošelj
Kriteriji besednovrstnosti v sodobnem slovenističnem jezikoslovju Prenesi PDF

Esad Halilović
Polikodifikacija kao jezična činjenica i njezin utjecaj na (ne)sastavljeno pisanje u hrvatskome jeziku Prenesi PDF

Mojca Horvat
Gradivo za tematski slovar slovenskih narečij: pomensko polje kulturne rastline Prenesi PDF

Matej Hriberšek
Na poti do Grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja (1915) Prenesi PDF

Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Relations between Description and Prescription in Croatian Language Manuals Prenesi PDF

Mateja Jemec Tomazin
Normativnost terminoloških slovarjev Prenesi PDF

Elizabeta Jenko
»I feel slovensko slovnico« … z vidika učencev in učenk slovenščine kot tujega jezika Prenesi PDF

Marko Jesenšek
Pavlova Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan med Janežič-Sketovo in Breznikovo normo Prenesi PDF

Vida Jesenšek
Možnosti in omejitve kolaborativne leksikografije Prenesi PDF

Janik Ježovnik
Predmet jezikoslovja v ospredju opisa Prenesi PDF

Janoš Ježovnik
Model za korpus narečnega gradiva terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja Prenesi PDF

Monika Kalin Golob
Stilistika v slovarju: oznaka publicistično Prenesi PDF

Kumiko Kanazaši Kuroda
Slovnica v Malem slovensko-japonskem slovarju Prenesi PDF

Boris Kern
Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjižnega jezika Prenesi PDF

Simona Klemenčič
Etimološke osvetlitve v novem slovarju – izzivi in dileme Prenesi PDF

Mira Krajnc Ivič
O neposrednem, spontanem, govorjenem besedilu z jezikovnostilističnega in jezikovnopragmatičnega vidika Prenesi PDF

Simon Krek
Standardni in knjižni jezik – drugi poskus Prenesi PDF

Domen Krvina
Slovarske razlage: med treznim recikliranjem starega in preudarnim uvajanjem novega Prenesi PDF

Erika Kržišnik, Nataša Jakop
Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika Prenesi PDF

Liubov Kurkina
Словенская лексика в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1–39–, М., 1974–2014–) Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF