Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (2. del)

Simpozij Obdobja 34. 2. del

OBDOBJA 34

Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (2. del)/ Grammar and Dictionary – Current language description (Part 2)

Urednica: Mojca Smolej

Leto izida: 2015
Št. strani: 466
ISBN: 978-961-237-788-5


VSEBINA


Andrej Leben
Raba in zapis nestandardnega jezika v slovenski koroški literaturi v Avstriji Prenesi PDF

Nina Ledinek
Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika Prenesi PDF

Andreja Legan Ravnikar
Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju Prenesi PDF

Marko Ljubešić, Mirjana Benjak
Položaj i primjena jezičnih priručnika u nastavi materinskog jezika (hrvatski primjer) Prenesi PDF

Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Špela Arhar Holdt
Gigafida: interpretacija korpusnih podatkov Prenesi PDF

Nataša Logar, Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec
KRES in Gigafida kot korpusna osnova za slovar: razlike in podobnosti Prenesi PDF

Primož Lubej, Janja Vollmaier Lubej
Ukrajinsko-slovenski tematski slovar Prenesi PDF

Dafne Marko, Eneja Osrajnik
Slovenska vejica in stavčna fonetika – zakaj ne? Prenesi PDF

Majda Merše
Slovnična obvestilnost slovenskega zgodovinskega slovaropisja Prenesi PDF

Vesna Mikolič, Maša Rolih
Besedilna zvrstnost v novih medijih kot slovarska vsebina Prenesi PDF

Jasmina Moskovljević Popović, Maja Đukanović, Borko Kovačević
Podkategorizacija glagolov v deskriptivnih slovnicah srbskega in slovenskega jezika Prenesi PDF

Milena Nosková
Současné české slovníky Prenesi PDF

Irena Orel
Časovno označeno besedje v novem/sodobnem slovarju slovenskega (knjižnega) jezika Prenesi PDF

Martina Ozbič, Damjana Kogovšek, Jerneja Novšak Brce, Mojca Muznik, Joseph Stemberger, May Barbara Bernhardt
Razvoj sičnikov, šumnikov in zlitnikov pri slovenskih predšolskih otrocih Prenesi PDF

Matic Pavlič
Vpliv znanstvene slovnice na stik slovenščine s slovenskim znakovnim jezikom na primeru krajevnih stavkov Prenesi PDF

Andrej Perdih
Optimizacija izdelave slovarja: možnosti uporabe obstoječih slovarskih podatkov Prenesi PDF

Anita Peti-Stantić
How much grammar is needed in lexicon? Prenesi PDF

Špela Petric
Samostalniški večbesedni leksemi s pomenotvornega vidika Prenesi PDF

Gleb Pilipenko
Odnos uporabnika do norme: Slovenci v Rusiji Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Semantika svetnosti sveta Prenesi PDF

Senja Pollak
Luščenje kolokacij iz korpusa uporabniških spletnih vsebin Prenesi PDF

Damjan Popič, Darja Fišer
Vejica je mrtva, živela vejica Prenesi PDF

Damjan Popič, Nataša Logar
Med dvema ognjema: kje stoji vejica v slovenskih gimnazijah? Prenesi PDF

Martina Potisk
Problematika in nekateri vidiki slovarske (iz)rabe termina interkulturnost Prenesi PDF

Mojca Ramšak
Slovenski etnološki leksikon: od besednjaka do sinteze etnoloških preučevanj Prenesi PDF

Nejc Robida, Hotimir Tivadar
Problemi samodejne meritve samoglasnikov Prenesi PDF

Krištof Savski
Kdo slovar ne rabi in kdo ga potrebuje Prenesi PDF

Mojca Schlamberger Brezar
Besedne vrste v tradicionalni slovnici med gramatikalizacijo in leksikalizacijo Prenesi PDF

Mojca Smolej
Členek v sodobnem slovenskem jezikoslovju Prenesi PDF

Jerica Snoj
Ubeseditvena variantnost v luči slovnične metafore Prenesi PDF

Anita Srebnik
Od enojezične k dvojezični pomenski zgradbi gesla Prenesi PDF

Petra Stankovska
Obravnava zaimkov v Slovenski slovnici in v novejših čeških slovnicah Prenesi PDF

Marija Stanonik
Ljubiteljski narečni slovarji Prenesi PDF

Kamil Szafraniec
Norma v prevodu poljskega slenga v slovenščino? Prenesi PDF

Matej Šekli
Prislovna določila v jeziku Brižinskih spomenikov Prenesi PDF

Iza Škrjanec, Damjan Popič
50 odtenkov jezikovne (ne)pravilnosti v SSKJ 2 Prenesi PDF

Mojca Šorli
Novi slovar sodobnega slovenskega jezika: na prepihu leksikografskih praks Prenesi PDF

Simona Štavbar
Problemi terminologije v leksikografski vedi na Slovenskem Prenesi PDF

Saška Štumberger
Priredne zloženke v slovaropisju Prenesi PDF

Mitja Trojar
Pregled definicij pojma »samostalnik« v izbranih slovenskih slovnicah Prenesi PDF

Jelena Tušek
Glagolske predpone v sodobnem slovenskem in hrvaškem slovarju Prenesi PDF

Mladen Uhlik
Nekatere značilnosti povratnih glagolov v slovenščini in ruščini Prenesi PDF

Darinka Verdonik
Slovarski opis pragmatično-diskurzne razsežnosti leksikalne rabe Prenesi PDF

Branislava Vičar
Slovnični pristop k vizualni komunikaciji: vizualna analiza vojnih fotografij Prenesi PDF

Jernej Vičič, Karin Marc Bratina
Narečni frazeološki slovar – prvi koraki Prenesi PDF

Jana Volk
Sredinski glasovi v spontanem govoru govorcev Slovenske Istre Prenesi PDF

Alenka Vrbinc
Slovnične in pomenske rešitve v angleško-slovenskem slovarju za dekodiranje na primeru ponazarjalnega gradiva Prenesi PDF

Martin Vrtačnik, Hotimir Tivadar
Odrski govor na Slovenskem z vidika pravorečja Prenesi PDF

Maria Wtorkowska
Tipologija povedi oz. stavkov v poljščini v primerjavi s slovenščino Prenesi PDF

Agnieszka Zatorska
Nekaj izsledkov iz analize kavzativnih glagolov mišljenja in čustvovanja Prenesi PDF

Jana Zidar Forte
Govori, kot se piše – nekatere značilnosti govora pri simultanem tolmačenju Prenesi PDF

Jure Zupan, Andrej Lajovic
Pomenska mreža slovenskih samostalnikov in glagolov Prenesi PDF

Ana Zwitter Vitez in Darja Fišer
Novi mediji in govorjena slovenščina: zaznavanje, kodifikacija, analiza Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF