Simpozij Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo

simpozij-obdobja-26

OBDOBJA 26
Slovenska narečja med sistemom in rabo / Slovene Dialects – System and Use

Urednica: Vera Smole

Leto izida: 2009
Št. strani: 606
ISBN: 978-961-237-332-0


VSEBINA


Vera Smole
Uvodna beseda Prenesi PDF


I NAREČJA V ZGODOVINI OBLIKOVANJA KNJIŽNIH JEZIKOV

Irena Orel
Starejša besedila kot vir za proučevanje govorjenih različkov Prenesi PDF

Majda Merše
Prislovi v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja med narečno in nadnarečno rabo Prenesi PDF

Najda Ivanova
About the Comparative Historical Research in Non-Equivalent Lexis in South Slavic Languages (J. Majciger, M. Pleteršnik, B. Raič. Slovanstvo, 1879) Prenesi PDF

Andreja Legan Ravnikar
Krščanska terminološka leksika v Slovarju stare knjižne prekmurščine Prenesi PDF

Đuro Blažeka
Mađaronski «međimurski jezik» u listu «muraköz – megyimurje» 1941–1944 Prenesi PDF


II VSEBINE IN METODE SODOBNIH NAREČJESLOVNIH RAZISKAV

Hubert Bergmann
Na obrobju – slovenski dialektološki material v arhivu Slovarja bavarskih narečij na Avstrijskem (WBÖ) Prenesi PDF

Jože Toporišič
Glasoslovje in naglas moščanskega govora v primeri s slovenskim knjižnim jezikom Prenesi PDF

Silvana Vranić
Prilog istraživanju govora Obrova Prenesi PDF

Sanja Zubčić
Akcenatski sustav mjesnoga govora Obrova Prenesi PDF

Władysław Kryzia
Ena poljska govorica. Paralele s slovenščino Prenesi PDF

Еlena С. Uzenjova
Старообрядческие говоры в Болгарии: Современное состояние Prenesi PDF

Tjaša Jakop
Kategorija števila v standardni slovenščini in narečjih Prenesi PDF

Inesa Kuryan
Primerjalni pregled nevtralizacije in izgube srednjega spola v regionalni slovenščini, beloruščini in poljščini Prenesi PDF

Vlado Nartnik
K alterniranju predlogov in predpon v Črnovrškem dialektu Ivana Tominca Prenesi PDF

Tijmen Pronk
The second Proto-Slavic palatalization in Slovene dialectal morphophonology and the etymology of špik ‛mountain top’ Prenesi PDF

Danila Zuljan Kumar
Členitev po aktualnosti v govorjenem narečnem besedilu Prenesi PDF

Viktor Majdič
Nekatere značilnosti govora vasi Proseniško na meji med srednještajerskim in srednjesavinjskim narečjem, zlasti leksikalne Prenesi PDF

Jožica Škofic
Zemljepisna lastna imena med narečjem in knjižnim jezikom Prenesi PDF

Mojca Horvat
Besedje za mrzlico v slovenskih narečjih (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas) Prenesi PDF

Karin Marc Bratina
Kultura v frazeologiji istrskega narečja Prenesi PDF

Peter Weiss
Oblikoslovni podatki v slovenskem narečnem slovarju Prenesi PDF

Barbara Ivančič Kutin
Sodelovanje domačinov pri pripravi narečnega slovarja Prenesi PDF

Mijo Lončarić
Posebnosti klasifikacije slovenskoga i hrvatskoga jezika Prenesi PDF

Matej Šekli
Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji Prenesi PDF

Herta Maurer Lausegger
Avdiovizualna dialektologija in multimedijska tehnika v dialektologiji Prenesi PDF

Helena Grochola-Szczepanek
Method of Quality Research of Rural Speech Prenesi PDF

Andreja Eržen
Baudouin de Courtenay in začetki slovenske dialektologije Prenesi PDF


III RABA NAREČIJ V VSAKDANJEM SPORAZUMEVANJU

Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes
Raba zemljepisnih različkov slovenskega jezika glede na stopnjo izobraževanja in različne govorne položaje Prenesi PDF

Katja Sturm-Schnabl
Slovensko narečje v funkciji komunikacijskega sredstva za tuje (priseljene) delavce v letih 1938–1945 v celovškem okraju Prenesi PDF

Martina Orožen
Govor hrastniške okolice med sistemom in sporazumevanjem Prenesi PDF

Saška Štumberger
Opis in raba elementov neknjižnih zvrsti pri Slovencih v Nemčiji Prenesi PDF

Jochen Raecke
Zakaj imajo Slovenci še vedno dialekte Prenesi PDF


IV NAREČJA V UMETNOSTI, ŠOLSTVU IN MEDIJIH – NAMEN IN UČINEK NJIHOVE RABE

Irena Novak Popov
Razmišljanje o narečni poeziji Prenesi PDF

Marija Stanonik
Slovenska narečna književnost Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Ljubljanščina in druga stilna sredstva v besedilih Andreja Rozmana Roze na primeru Pike Nogavičke Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Dialektizmi v funkciji temporalnosti (Florjan Lipuš, Prošnji dan) Prenesi PDF

Danica Čerče
Menjavanje stilov v Steinbeckovih romanih kot izziv za prevajalca Prenesi PDF

Darinka Suljević
Puot h Tobakovi hruški (enodejanka kot primer narečne ustvarjalnosti v praksi) Prenesi PDF

Zoltan Jan
Narečje pri pouku slovenskega jezika Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Zastupljenost narječja u hrvatskom školskom sustavu Prenesi PDF

Monika Kalin Golob
Razpadajoči modeli: pogovorne zvrsti na javni prireditvi Prenesi PDF

Lidija Tanturovska
Местото и улогата на некои јазични појави во мас-медиумите Prenesi PDF

Ubavka Gajdova
Дијалектите и стандардниот јазик во Македонија Prenesi PDF

Andreja Žele
Vsakdanje vloge ali vplivi krajevnega govora v lokalnih medijih Prenesi PDF

Vera Smole
Pomen in vloga slovenskih narečij danes (kratko razmišljanje) Prenesi PDF


V NAREČJESLOVNI PROJEKTI – PREDSTAVITEV

Katja Sturm-Schnabl
Enciklopedija slovenskega jezika in literature na Koroškem (1. del: od začetkov do leta 1938). Zgodovinsko ozadje Prenesi PDF

Michael Reichmayr
Enciklopedija slovenskega jezika in literature na Koroškem (1. del: od začetkov do leta 1938). Konceptualni in formalni vidiki pri izboru, povezavi in strukturi kazalk Prenesi PDF

Ludvik Karničar, Andrejka Žejn
Poimenovanja za koruzo v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem: ob nadaljevanju projekta »Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten« Prenesi PDF

Мargarita Tetovska Troeva
Българският диалектен атлас. Обобщаващ том – пространствено-времеви модел на българския език Prenesi PDF