Simpozij Obdobja 24: Razvoj slovenskega strokovnega jezika

simpozij-obdobja-24


VSEBINA


IRENA OREL
UVODNA BESEDA Prenesi PDF


JEZIK ZNANOSTI, TEORETIČNI IN METODOLOŠKI PRISTOPI

Ada Vidovič Muha
AKTUALNA VPRAŠANJA SLOVENSKE UNIVERZE IN ZNANSTVENE RAZPRAVE V SLOVENŠČINI Prenesi PDF

Aleksandr D. Duličenko
SLOVANSKA IN SLOVENSKA INTERLINGVISTIKA TER PROBLEMATIKA LINGVOKONSTRUIRANJA V ZGODOVINI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA Prenesi PDF

Alexandra Lavrova
SPECIAL LANGUAGES (LSP) AND ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS (AL) Prenesi PDF

Tomaž Sajovic
JEZIK ZNANOSTI – JEZIK METAFIZIČNE REDUKCIJE? Prenesi PDF


MEDZVRSTNA PREPLETANJA

Martina Orožen
PREPLETI MEDZVRSTNIH JEZIKOVNIH PRVIN V STROKOVNIH BESEDILIH PRVE POLOVICE 19. STOLETJA Prenesi PDF

Eva Hošnová
K POČÁTKŮM »MODERNÍHO« ČESKÉHO VĚDECKÉHO STYLU Prenesi PDF

Ljudmila Bokal
TERMINOLOGIZACIJA PUBLICISTIČNEGA JEZIKA Prenesi PDF


BESEDILOSLOVNI, SKLADENJSKI IN PRAGMATIČNI VIDIKI

Andreja Žele
POMENSKO- IN FUNKCIJSKOSKLADENJSKE LASTNOSTI GLEDE NA STOPNJO BESED/IL/NE STROKOVNOSTI Prenesi PDF

Jerca Vogel
»NESTROKOVNOST« V JEZIKU POLJUDNOZNANSTVENIH BESEDIL (PRAGMATIČNO-FUNKCIJSKI VIDIK) Prenesi PDF

Viktorija Osolnik Kunc
STROKOVNO SPOROČANJE Z VIDIKA RAZUMLJIVOSTI Prenesi PDF

Vesna Mikolič
IZRAZI MOČI ARGUMENTA V TURISTIČNOOGLAŠEVALSKIH BESEDILIH Prenesi PDF

Mojca Nidorfer Šiškovič
ZNAČILNOSTI ELEKTRONSKEGA DISKURZA Prenesi PDF

Sonja Starc
STRUKTURA ZNANSTVENEGA BESEDILA IN NJEGOVA ZUNANJA ČLENJENOST, KOT SE KAŽETA V PRIMERIH BESEDIL JEZIKA IN SLOVSTVA Prenesi PDF

Tomo Korošec
O KOMELOVIH NASLOVNIH VPRAŠALNIH STAVKIH NASPROTI NEMŠKIM SAMOSTALNIŠKIM POIMENOVANJEM Prenesi PDF

Simona Kranjc, Ljubica Marjanovič Umek, Mojca Nidorfer Šiškovič
FUNKCIONALNA PISMENOST OSEB, ZAPOSLENIH V SLOVENSKI VOJSKI Prenesi PDF

Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina
OBLIKOVANJE SMERNIC ZA TESTIRANJE STROKOVNE FUNKCIONALNE PISMENOSTI VOJAŠKIH OSEB, ZAPOSLENIH V SLOVENSKI VOJSKI Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
ZGODOVINSKI ORIS PROSTEGA SPISJA NA SLOVENSKEM OD LETA 1850 DO DANES Prenesi PDF


STROKOVNO IZRAZJE

Strokovno izrazje v zgodovini slovenskega jezika

Katja Škrubej
DIAHRONA POMENSKA STABILNOST NEKATERIH NAJSTAREJŠIH SLOVENSKIH PRAVNIH IZRAZOV IN PERFORMATIV Prenesi PDF

France Novak
POMEN DELA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH PISCEV 16. STOLETJA ZA OBLIKOVANJE SLOVENSKEGA STROKOVNEGA IZRAZJA IN STILISTIKE STROKOVNIH BESEDIL Prenesi PDF

Andreja Legan Ravnikar
IZGLAGOLSKE KRŠČANSKE TERMINOLOŠKE TVORJENKE V SLOVENSKIH NABOŽNIH PRIROČNIKIH DO SREDE 19. STOLETJA Prenesi PDF

Marija Stanonik
ZAČETKI IN SPREMEMBE SLOVENSKE TERMINOLOGIJE PRI POSAMEZNIH FOLKLORNIH ŽANRIH Prenesi PDF

Ana Premk, Francka Premk
PRIMERJAVA SLOVENSKEGA, FRANCOSKEGA IN LATINSKEGA POIMENOVANJA DREVES. POGLED NA 16. STOLETJE PRI SLOVENCIH Prenesi PDF

Irena Orel
PRVI SLOVENSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR TER HRVAŠKI IN ČEŠKI VIR Prenesi PDF

Jožica Narat
KÜHARJEVA PREKMURSKA PRIREDBA JANEŽIČ-SKETOVE SLOVNICE Prenesi PDF

Mateja Jemec
SLOVENSKO PRAVNO IZRAZJE OD HABSBURŠKE MONARHIJE DO EVROPSKE UNIJE ALI IUS EST ARS Prenesi PDF

Jezikoslovno izrazje

Jože Toporišič
JEZIKOSLOVNI SLOVNIČNI TEOREMI JOŽETA TOPORIŠIČA Prenesi PDF

Aleksandra Derganc
NEKATERE ZNAČILNOSTI RUSKE JEZIKOSLOVNE TERMINOLOGIJE Prenesi PDF

Anita Peti Stantić
NASLONKE – TERMINOLOGIJA MED SKLADNJO IN PROZODIJO Prenesi PDF

Petra Stankovska
SHODY A ROZDÍLY V MORFOLOGICKÉ TERMINOLOGII V ČESKÉ A SLOVINSKÉ MLUVNICI Prenesi PDF

Maja Đukanović
TERMIN NEDOLOČNI ZAIMKI V SLOVENŠČINI IN SRBŠČINI Prenesi PDF

Narečno izrazje

Vera Smole, Kosta Peev
KOŠNJA IN Z NJO POVEZANO IZRAZJE V SLOVENSKIH IN MAKEDONSKIH NAREČJIH Prenesi PDF

Jožica Škofic
ŽEBLJARSKA TERMINOLOGIJA MED NAREČJEM IN KNJIŽNIM JEZIKOM Prenesi PDF

Rada Cossutta
ISTRSKOSLOVENSKA NAREČNA POLJEDELSKA TERMINOLOGIJA Prenesi PDF

Mihaela Koletnik
PREKMURSKO LONČARSKO BESEDJE V FILOVCIH Prenesi PDF

Matej Šekli
LJUDSKOZEMLJEPISNO IZRAZJE V TOPOLEKSEMIH LEDINSKEGA IMENJA NA LIVŠKEM Prenesi PDF

Naravoslovno in tehnično izrazje

Jerzy Staszewski
TERMINY NAUKOWE UTWORZONE NA PODSTAWIE POLSKIEJ TERMINOLOGII MATEMATYCZNEJ Prenesi PDF

Irena Stramljič Breznik
SLOVENSKO ZOOLOŠKO IZRAZJE Z VIDIKA BESEDOTVORNIH VZORCEV IN VRST Prenesi PDF

Mojca Smolej
HITROST TEHNIČNIH SPREMEMB IN STROKOVNI JEZIK – PRIMER METALURGIJE Prenesi PDF


TERMINOGRAFIJA – TERMINOLOŠKI IN SPLETNI SLOVARJI, KORPUSI IN TERMINOLOŠKE ZBIRKE

Marjeta Humar
PROTIPOMENSKOST V SODOBNIH SLOVENSKIH TERMINOLOŠKIH SLOVARJIH Prenesi PDF

Borislava Košmrlj Levačič
O TERMINIH Z VIDIKA TERMINOGRAFSKE PRAKSE Prenesi PDF

Mojca Žagar
DETERMINOLOGIZACIJA V SPLOŠNIH IN TERMINOLOŠKIH SLOVARJIH Prenesi PDF

Darja Erbič, Jasna Belc, Adriana Krstič Sedej, Nataša Zaviršek Žorž, Milena Žagar, Nevenka Gajšek, Miran Željko
SLOVENŠČINA NA SPLETU V DOKUMENTIH SLOVENSKE RAZLIČICE PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE, V TERMINOLOŠKI ZBIRKI IN KORPUSU Prenesi PDF

Miran Željko
IZBOLJŠAVE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV Prenesi PDF

Vojko Gorjanc, Nataša Logar
OD SPLOŠNIH DO SPECIALIZIRANIH KORPUSOV – NAČELA GRADNJE GLEDE NA NJIHOV NAMEN Prenesi PDF

Tomaž Turk, Katarina Puc
ISLOVAR KOT MODEL SPLETNEGA TERMINOLOŠKEGA SLOVARJA Prenesi PDF

Ivan Kanič
SLOVENSKI RAZLAGALNI IN VEČJEZIČNI PREVAJALNI SLOVARJI BIBLIOTEKARSKE TERMINOLOGIJE – OD SEZNAMA TERMINOV DO SPLETNIH TERMINOLOŠKIH ZBIRK Prenesi PDF

Petra Marinko
FARMACEVTSKO IZRAZJE Prenesi PDF


DRUŽBENOJEZIKOVNI, PREVODOSLOVNI, MEDKULTURNI VIDIKI IN MEDJEZIKOVNA RAZMERJA

Elizabeta Bernjak
MEDJEZIKOVNI TRANSFER – STRATEGIJE ZAPOLNJEVANJA VRZELI V STROKOVNEM BESEDIŠČU MANJŠINSKIH JEZIKOV OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI Prenesi PDF

Jelisava Dobovšek Sethna
PRENOS TERMINOLOGIJE IN JEZIKOVNO NAČRTOVANJE – PRIMERI IZ JAPONSKE IN SLOVENIJE Prenesi PDF

Maja Lozar Štamcar
IZZIVI PREVAJANJA UMETNOSTNOZGODOVINSKIH BESEDIL V ANGLEŠČINO Prenesi PDF

Najda Ivanova
TRANSPOZICIJA POIMENOVANJ TUJIH KULTURNIH REALIJ V SLOVENSKIH POLJUDNOZNANSTVENIH BESEDILIH S KONCA 19. STOLETJA Prenesi PDF

Katja Dragar
KONCEPTUALIZACIJA TUJEGA V SLOVENSKIH PRAVOPISIH Prenesi PDF


SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

Gizela Polanc Podpečan
UBESEDITEV INTENCIONALNEGA OBJEKTA V ROMANU FLORJANA LIPUŠA BOŠTJANOV LET Prenesi PDF