Obdobja 28: Infrastruktura slovenščine in slovenistike

simpozij-obdobja-28

OBDOBJA 28
Infrastruktura slovenščine in slovenistike / The Infrastructure of the Slovene Language and Slovene Studies

Urednik: Marko Stabej

Leto izida: 2009
Št. strani: 476
ISBN: 978-961-237-333-7


VSEBINA


Marko Stabej
Za slovenščino, za slovenistiko Prenesi PDF


Kozma Ahačič
Infrastruktura slovenščine 1550–1758 Prenesi PDF

Špela Arhar
Uporabniška evalvacija korpusa FidaPLUS: zasnova vprašalnika, prvi rezultati Prenesi PDF

Lidija Arizankovska
Slovenščina kot tuji jezik – težave, s katerimi se srečujejo govorci makedonščine Prenesi PDF

Tatjana Balažic Bulc
Slovarski opisi pomensko občutljivih kategorij: konektorji in SSKJ Prenesi PDF

Kasilda Bedenk, Tatjana Vučajnk
Avstroslovenistična pestrost pedagoškega izziva Prenesi PDF

Simona Bergoč
Metodološka infrastruktura slovenističnega jezikoslovja: primer kritične analize diskurza (KAD) Prenesi PDF

Elizabeta Bernjak
Medkulturna paradigma slovenistike v tujejezičnem okolju Prenesi PDF

Marja Bešter Turk
Študij razrednega pouka na slovenskih pedagoških fakultetah od štud. l. 2009/10 dalje Prenesi PDF

Maja Bitenc
Jezik za katedrom: Pogledi dijakov na narečje oziroma knjižni pogovorni jezik Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Infrastruktura slovenske mladinske književnosti Prenesi PDF

Gaja Červ
Žanrski korpus novinarskih besedil Prenesi PDF

Ursula Doleschal
Infrastruktura in razvoj slovenščine in slovenistike na Koroškem Prenesi PDF

Marijan Dović
Problemi digitalizacije slovenske literarne in kulturne dediščine Prenesi PDF

Maja Đukanović, Olga Sabo
Obravnava predlogov v dvojezičnem (slovensko-srbskem in srbsko-slovenskem) slovarju Prenesi PDF

Tomaž Erjavec
Odprtost jezikovnih virov za slovenščino Prenesi PDF

Tomaž Erjavec, Matija Ogrin
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva eZISS: metode zapisa in izdaje Prenesi PDF

Ina Ferbežar
»Je moj B1 tvoj B1?«[1] ali kaj je novega na področju testiranja in certificiranja slovenščine kot drugega/tujega jezika Prenesi PDF

Ina Ferbežar, Marko Stabej
Razumljivost v slovenski pravni normi Prenesi PDF

Darja Fišer
sloWNet – slovenski semantični leksikon Prenesi PDF

Polona Gantar, Simon Krek
Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti? Prenesi PDF

Miran Hladnik
Infrastruktura slovenistične literarne vede Prenesi PDF

Nataša Hribar
Al’ prav se piše … – spletna razglabljanja o slovenskem jeziku Prenesi PDF

Mateja Jemec Tomazin
Strokovna slovenščina za nesloveniste Prenesi PDF

Elizabeta Jenko
Učenje in študij slovenskega jezika na dunajski Univerzi Prenesi PDF

Damjana Kern
Slovenski jezik v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v manjšinskem prostoru Prenesi PDF

Mihaela Knez
Jezikovno vključevanje (in izključevanje) otrok priseljencev Prenesi PDF

Zuzanna Krystyna Kobos, Nataša Pirih Svetina
Učenje in poučevanje slovenščine kot neprvega jezika v Sloveniji Prenesi PDF

Anita Laznik
Delovanje in učinek literarnih nagrad – Veronikina nagrada Prenesi PDF

Nina Ledinek, Tomaž Erjavec
Odvisnostno površinskoskladenjsko označevanje slovenščine: specifikacije in označeni korpusi Prenesi PDF

Nataša Logar Berginc
Slovenski splošni in terminološki slovarji: za koga? Prenesi PDF

Karin Marc Bratina
Zasnova narečnega frazeološkega slovarja Prenesi PDF

Jasmina Markič
Vloga tolmačenja v sodobnem svetu Prenesi PDF

Franc Marušič, Rok Žaucer
Nekaj misli o jeziku slovenističnih objav Prenesi PDF

Majda Merše
Slovensko zgodovinsko slovaropisje s konceptualno-razvojnega vidika Prenesi PDF

Vesna Mikolič
Specializirani jezikovni korpusi in funkcijska zvrstnost Prenesi PDF

Sara Može
Semantično označevanje korpusa slovenščine po modelu Framenet Prenesi PDF

Mojca Nidorfer Šiškovič
Žanrski pristop k analizi poslovnih e-sporočil Prenesi PDF

Mojca Nidorfer Šiškovič, Alojzija Zupan Sosič
Program Slovenščina na tujih univerzah kot del infrastrukture slovenščine in slovenistike Prenesi PDF

Matija Ogrin, Jan Jona Javoršek, Tomaž Erjavec
Repozitorij rokopisov slovenskega slovstva – oddaljena bližina Prenesi PDF

Mladen Pavičić
Infrastruktura slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa Prenesi PDF

Monika Pemič
Srednja Evropa med Vzhodom in Balkanom. Slovenistika v Zvezni republiki Nemčiji in njena kulturna zasidranost Prenesi PDF

Anna Perďochová-Sklárová
Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí slovinského jazyka Prenesi PDF

Anita Peti Stantić
Literary languages between choice and imagination Prenesi PDF

Nataša Pirih Svetina
Izobraževanje za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika Prenesi PDF

Erih Prunč
Prevajanje in tolmačenje v Evropski uniji Prenesi PDF

Mojca Schlamberger Brezar
Odgovori sodobnih slovenskih jezikovnih virov na vprašanja prevajanja francoskih lastnih imen in kulturno-specifičnih izrazov v slovenščino Prenesi PDF

Julija A. Sozina
Sodobna slovenistika na Ruski akademiji znanosti Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Študijski programi slovenistike Literatura, Kultura in Literarna kritika na Moskovski državni univerzi Prenesi PDF

Mojca Stritar
Slovenščina in drugi jeziki – vrednota ali grožnja? Programi slovenskih parlamentarnih strank 2008 Prenesi PDF

Mojca Šorli
Pridobivanje podatkov o slovenščini za izdelavo slovensko-tujejezičnih slovarjev Prenesi PDF

Hotimir Tivadar
Fonetika in realno gradivo – izbira(nje), pridobivanje, urejanje in analiza govorjenih medijskih besedil Prenesi PDF

Elena Tomova
Болгарские переводы современных словенских поэтов (Вида Мокрин-Пауер, Бране Мозетич, Тоне Шкрянец, Петер Семолич) Prenesi PDF

Marko Trobevšek
Pouk materinščine in jezikoslovje Prenesi PDF

Špela Vintar
Slovenski prevodoslovni korpus Prenesi PDF

Primož Vitez
Lektoriranje in odgovornost Prenesi PDF

Marijanca Ajša Vižintin
Slovenščina v osnovni šoli – priložnost za medkulturni dialog Prenesi PDF

Peter Weiss
Slovensko pravopisje in korpusi Prenesi PDF

Olga Yeroshina Pobirk, Petra Zaranšek, Simon Šuster
Besedne skice za slovenščino. Kritični pogled Prenesi PDF

Jana Zemljarič Miklavčič, Marko Stabej, Simon Krek, Ana Zwitter Vitez
Kaj in zakaj v referenčni govorni korpus slovenščine Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Kolonizacija slovenske literarne zgodovine Prenesi PDF

Ana Zwitter Vitez, Jana Zemljarič Miklavčič, Marko Stabej, Simon Krek
Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine Prenesi PDF

Mojca Žagar Karer
Terminološko svetovanje med teorijo in prakso Prenesi PDF

Rok Žaucer, Franc Marušič
Jezikovno svetovanje, praksa in ideali Prenesi PDF

Andreja Žele
Enojezični slovarji – sledenje pomenskosti besed oz. kaj in kako pravi raba Prenesi PDF

Ahac Meden, Gita Zadnikar
Analiza Zakona o javni rabi slovenščine in njegovega uresničevanja Prenesi PDF