Simpozij Obdobja 22: Členitev jezikovne resničnosti

simpozij-obdobja-22


VSEBINA


Erika Kržišnik
SPREMNA BESEDA Prenesi PDF


ČLENITEV RESNIČNOSTI – ČLENITEV JEZIKOVNE RESNIČNOSTI

Elena A. Balašova
НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА СЛОВЕНЦЕВ: СОЦИО- И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД Prenesi PDF

František Čermák
PRESCRIPTIVISM, VARIABILITY AND STABILITY Prenesi PDF

Vera Schmiedtová
THEORY OF LANGUAGE CULTURE AND THE CURRENT LANGUAGE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC Prenesi PDF

Jerzy Staszewski
NIESTANDARDOWE ELEMENTY A HIPERPOPRAWNOOA. PRÓBA SFORMULOWANIA OGÓLNYCH REGUL DOTYCZYCYCH ZJAWISK FORMOWANIA SIE STANDARDU JEZYKOWEGO Prenesi PDF

Matej Šekli
JEZIK, KNJIŽNI JEZIK, POKRAJINSKI OZ. KRAJEVNI KNJIŽNI JEZIK: GENETSKOJEZIKOSLOVNI IN DRUŽBENOSTNOJEZIKOSLOVNI PRISTOP K ČLENJENJU JEZIKOVNE STVARNOSTI (NA PRIMERU SLOVENŠČINE) Prenesi PDF

Branko Tošovia
TIPOVI GLOBALNE DIFERENCIJACIJE JEZIKA Prenesi PDF

Ada Vidovič Muha
VPRAŠANJE GLOBALIZMOV ALI MEJE NAŠIH SVETOV Prenesi PDF

Petr Vybíral
“OHLÉDNUTÍ DO BUDOUCNOSTI” ČEŠTINY Prenesi PDF


MED JEZIKOVNO IN BESEDILNO ZVRSTNOSTJO

Aleksandra Derganc
SPREMEMBE V RUSKI LEKSIKI OB PRELOMU IZ 20. V 21. STOLETJE Prenesi PDF

Erika Kržišnik
DOLOČANJE JEZIKOVNO- IN/ALI BESEDILNOZVRSTNE ZAZNAMOVANOSTI V FRAZEOLOGIJI Prenesi PDF

Nataša Logar
NOVE TEHNOLOGIJE IN NEKATERI NESISTEMSKI BESEDOTVORNI POSTOPKI Prenesi PDF

Andreja Žele
AKTUALIZACIJSKO ŠIRJENJE/OŽENJE POMENJA USTALJENEGA BESEDJA KOT ODRAZ BESEDILNE RAZLIČNOFUNKCIJSKOSTI Prenesi PDF


FUNKCIJSKA ČLENITEV JEZIKOVNE RESNIČNOSTI

Lada Badurina
SLOJEVI JAVNOG DISKURSA Prenesi PDF

Agnieszka Bedkowska Kopczyk, Tatjana Jamnik
RAZVOJ KOGNITIVNEGA ZNANSTVENEGA DISKURZA NA POLJSKEM IN V SLOVENIJI Prenesi PDF

Marko Jesenšek
PREKMURSKI PUBLICISTIČNI JEZIK V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA Prenesi PDF

Marina Katnia Bakaršia
AKADEMSKI DISKURS: DILEME I IZAZOVI Prenesi PDF

Tomo Korošec
K TIPOLOGIJI OGLAŠEVALNIH BESEDIL Prenesi PDF

Anita Peti Stantia, Vlasta Erdeljac
TEKST KAO KONTEKST POLIFUNKCIONALNOSTI STANDARDNOGA JEZIKA Prenesi PDF

Tomaž Sajovic
PROTEUS – OD PRIPOVEDNE DO OPISNE STRUKTURE Prenesi PDF


ZEMLJEPISNA IN SOCIALNA ČLENITEV JEZIKOVNE RESNIČNOSTI

Barbara Ivančič Kutin
RAZMERJE MED VSAKDANJIM GOVORNIM POSREDOVANJEM IN PRIPOVEDOVANJEM Prenesi PDF

Karmen Kenda Jež
NAREČJE KOT JEZIKOVNOZVRSTNA KATEGORIJA V SODOBNEM JEZIKOSLOVJU Prenesi PDF

Nataša Komac
GOVORITI SLOVENSKO V KANALSKI DOLINI Prenesi PDF

Irina Makarova
MEHANIZEM JEZIKOVNEGA PRILAGAJANJA IN VARIATIVNOST SODOBNE LJUBLJANŠČINE Prenesi PDF

Andrej E. Skubic
SOCIOLEKTI OD IZRAZA DO POMENA: KULTIVIRANOST, OBROBJE IN EKSCES Prenesi PDF

Vera Smole
NEKAJ RESNIC IN ZMOT O NAREČJIH V SLOVENIJI DANES Prenesi PDF

Marija Stanonik
RAZMERJE MED GOVORJENIM IN ZAPISANIM NA PRIMERU KNJIŽNE ZBIRKE GLASOVI Prenesi PDF

Jožica Škofic
OD NAREČNEGA H KNJIŽNEMU BESEDJU (PO GRADIVU ZA SLOVENSKI LINGVISTIČNI ATLAS) Prenesi PDF

Peter Weiss
SODOBNE JEZIKOVNE INOVACIJE V GOVORIH SPODNJE ZADREČKE DOLINE Prenesi PDF


GOVORJENO BESEDILO / GOVORJENI DISKURZ

Jasna Honzak Jahia
SLOVENSKI GOVORJENI KNJIŽNI JEZIK VČERAJ IN DANES. ZGODOVINSKORAZVOJNI IN PRIMERJALNI VIDIK Prenesi PDF

Simona Kranjc
JEZIKOVNA ZVRSTNOST V SODOBNIH MEDIJIH Prenesi PDF

Irena Orel
SPORAZUMEVANJE NEKOČ IN DANES – OD VZORCEV POGOVOROV DO MLADOSTNIŠKIH SMS-OV Prenesi PDF

Mojca Smolej
NAČINI TVORJENJA GOVORJENEGA DISKURZA – PARADIGMATSKA IN SINTAGMATSKA OS Prenesi PDF

Hotimir Tivadar
PODOBA IN FUNKCIJA GOVORJENEGA KNJIŽNEGA JEZIKA GLEDE NA NEKNJIŽNE ZVRSTI Prenesi PDF

Jerica Vogel
NEKATERI VIDIKI ZVRSTNOSTI GOVORJENEGA DISKURZA S STALIŠČA POSLUŠALCA Prenesi PDF


VLOGA ZVRSTNOSTI V UMETNOSTNEM BESEDILU

Jožica Čeh
FUNKCIJA NAREČNEGA JEZIKA V LITERARNEM BESEDILU Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
PRAGOVORICA RITUALA V DRAMATIKI RUDIJA ŠELIGA NOVE TEHNOLOGIJE Prenesi PDF

Danijela Pečnik
RAČUNALNIK PRI JEZIKOVNI OBDELAVI – MOŽNOSTI IN DIMENZIJE NA OSNOVI LITERARNIH BESEDIL Prenesi PDF

Janko Pečnik
RAČUNALNIK PRI JEZIKOVNI OBDELAVI – TERMINOLOŠKE BAZE IN SLOVARJI Prenesi PDF

Jana Zemljarič Miklavčič
TAKSONOMIJA BESEDILNIH TIPOV ZA GRADNJO GOVORNEGA KORPUSA Prenesi PDF


DODATEK

Milena Mileva Blažič
UMETNOSTNO BESEDILO IN NOVI MEDIJI Prenesi PDF