Obdobja 33: Recepcija slovenske književnosti

simpozij-obdobja-33

OBDOBJA 33
Recepcija slovenske književnosti/ The Reception of Slovene Literature

Urednica: Alenka Žbogar

Leto izida: 2014
Št. strani: 590
ISBN: 978-961-237-707-6


VSEBINA

Alenka Žbogar
Recepcija slovenske književnost Prenesi PDF


Irena Avsenik Nabergoj
Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide Prenesi PDF

Saša Babič
Uganka v časovnem prerezu Prenesi PDF

Matjaž Birk
Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini Prenesi PDF

Blanka Bošnjak
Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost Prenesi PDF

Zoran Božič
Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu Prenesi PDF

Jadranka Cergol
K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti Prenesi PDF

Joanna Cieślar
Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu Prenesi PDF

Renata Debeljak
Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze Prenesi PDF

Monika Deželak Trojar
J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju Prenesi PDF

Ljudmil Dimitrov
Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca Prenesi PDF

Marijan Dović
Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije Prenesi PDF

Olena Dzjuba-Pogrebnjak
Словенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського Prenesi PDF

Tomaž Erjavec, Darja Fišer
Recepcija virov starejše slovenščine IMP Prenesi PDF

Florence Gacoin-Marks
Francoska prevoda Alamuta Prenesi PDF

Monika Gawlak
Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 Prenesi PDF

Dragica Haramija, Janja Batič
Recepcija postmodernih slikanic Prenesi PDF

Robert Jereb
Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) Prenesi PDF

Andraž Jež
Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije Prenesi PDF

Jožica Jožef Beg
Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji Prenesi PDF

Franci Just
Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine Prenesi PDF

Marko Juvan
Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren Prenesi PDF

Irma Kern
Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil Prenesi PDF

Sanja Kostanjšek
Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka Prenesi PDF

Erwin Köstler, Andrej Leben
Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem Prenesi PDF

Ana Košuta Skok
Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole Prenesi PDF

Zvonko Kovač
Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki Prenesi PDF

Ivana Latković
Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj Prenesi PDF

Marko Ljubešić, Mirjana Benjak
Kako recipirati nepročitano Prenesi PDF

Laima Masytė
Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino Prenesi PDF

Maja Melinc Mlekuž
Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku Prenesi PDF

Vesna Mikolič
Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko Prenesi PDF

Jun Mita
Recepcija slovenske književnosti na Japonskem Prenesi PDF

Marija Mitrović
Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih Prenesi PDF

Mladen Pavičić
O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku Prenesi PDF

Katarina Podbevšek
Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič: tisočdevetstoenainosemdeset) Prenesi PDF

Timothy Pogačar
Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša Prenesi PDF

Ivo Pospíšil
Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka Prenesi PDF

Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre
Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi Prenesi PDF

Francka Premk, Eva Premk Bogataj
Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik Prenesi PDF

Urša Prša
Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja Prenesi PDF

Vilma Purič
Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal Prenesi PDF

Andrej Rozman
Žiga Herberstein in slovaški humanisti Prenesi PDF

Megi Rožič
Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela Prenesi PDF

Špela Sevšek Šramel
Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem Prenesi PDF

Tone Smolej
Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana Prenesi PDF

Maja Smotlak
Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji Prenesi PDF

Julija A. Sozina
Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji Prenesi PDF

Marija Stanonik
Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije Prenesi PDF

Jana Šnytová
Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti Prenesi PDF

Katarina Šrimpf
Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom Prenesi PDF

Miran Štuhec
Esejistična recepcija slovenske književnosti Prenesi PDF

Bożena Tokarz
Prevajalec v procesu literarne recepcije Prenesi PDF

Loredana Umek
V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo Prenesi PDF

Jonatan Vinkler
Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský Prenesi PDF

Marijanca Ajša Vižintin
Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? Prenesi PDF

Saša Vojtech Poklač
Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem Prenesi PDF

Janja Vollmaier Lubej
Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja Prenesi PDF

Janez Vrečko
Novo branje konsov Prenesi PDF

Martin Vrtačnik
Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) Prenesi PDF

Nina Žavbi Milojević
Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) Prenesi PDF

Alenka Žbogar
Literarno branje in mladostniki Prenesi PDF

Andreja Žele
Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnosti Prenesi PDF

Janja Žitnik Serafin
Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost Prenesi PDF

Igor Žunkovič
Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF