Obdobja 35: Toporišičeva Obdobja

obdobja-35_ovitek
OBDOBJA 35

Toporišičeva Obdobja / Toporišič’s Era

Urednika: Erika Kržišnik, Miran Hladnik

Leto izida: 2016
Št. strani: 567
ISBN 978-961-237-866-0


VSEBINA

Erika Kržišnik
Uvodna beseda: Toporišičeva Obdobja Prenesi PDF


SLOVENSKA SLOVNICA

Ada Vidovič Muha
Konceptualne prvine funkcijskostrukturalne slovnice (primerjalno s Toporišičevo slovnico) Prenesi PDF


GLASOSLOVJE

Damjan Huber
Besedilnofonetične vsebine v Toporišičevi slovnici Prenesi PDF

Magnús Pétursson
Das Phonetische Institut der Universität Hamburg (1910–2006) Prenesi PDF


BESEDOSLOVJE … FRAZEOLOGIJA, SLOVAR

Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Začutiti in občutiti: Kognitivna analiza pomensko-skladenjskih lastnosti dveh predponskih tvorjenk iz glagola čutiti Prenesi PDF

Maja Đukanović
Srbizmi v slovenščini: Toporišičeve obravnave prevzetih prvin slovenskega jezika Prenesi PDF

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer
Jože Toporišič in terminološka terminologija Prenesi PDF

Nataša Jakop
Pragmatični frazemi v luči Toporišičeve teorije in prakse Prenesi PDF

Alenka Jelovšek
»Rak, pa ne tisti potočni«: Toporišičev odnos do srbohrvatizmov Prenesi PDF

Mateja Jemec Tomazin
Posebnosti pravne terminologije in Toporišičevi jezikovnokulturni pomisleki Prenesi PDF

Jelena Konicka
Словенские предлоги med, sredi на фоне русских между, среди Prenesi PDF

Paweł Kowalski
Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej Prenesi PDF

Erika Kržišnik
Toporišičev vstop v frazeologijo Prenesi PDF

Nataša Logar
Birokratska latovščina in evfemizmi: Jezikovno maskiranje družbenih resnic Prenesi PDF

Matej Meterc
Toporišičev termin rečenica in širina polja stavčne frazeologije v sodobnih raziskavah Prenesi PDF

Jerica Snoj
Kategorialne pomenske lastnosti v slovarskih oznakah Prenesi PDF

Marija Stanonik
Jože Toporišič med frazeologijo in paremiologijo Prenesi PDF

Urška Valenčič Arh
Primerjava razumevanja dvojčičev in podobnih struktur pri Toporišču in nemških frazeologih Prenesi PDF

Tatjana Vučajnk
Avtobiografske prvine v slovnici in pravopisu Prenesi PDF


BESEDOTVORJE

Marija Bajzek Lukač
Glagolske predpone v gornjeseniškem govoru Prenesi PDF

Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar
Tvornost tujih in prevzetih glagolskih predpon v slovenščini Prenesi PDF

Irena Stramljič Breznik
Pa reci kdo, da so besede kar tako Prenesi PDF

Matej Šekli
Gramatikalizacija glagolskih predpon: Krajevni pomen, vrsta glagolskega dejanja, dovršnost Prenesi PDF


OBLIKOSLOVJE

Aleksandra Derganc
Оbravnavanje glagolskega vida v Toporišičevih delih Prenesi PDF

Domen Krvina
Toporišičevo razumevanje in opis kategorije glagolskega vida v luči nekaterih novejših spoznanj Prenesi PDF


SKLADNJA

Jasna Belc
Inverzija osebka v slovenščini Prenesi PDF

Simona Kranjc
Prisojanje ali predikacija v slovenskem jezikoslovju Prenesi PDF

Nataša Logar, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec
Slovenski strokovni jezik: Korpusni opis trpnika Prenesi PDF

Petra Mišmaš
O omejitvi sopojavitev naslonk v slovenskem naslonskem nizu Prenesi PDF

Mojca Schlamberger Brezar
Povedkovo določilo in povedkov prilastek – res dve različni skladenjski funkciji? Prenesi PDF

Polonca Šek Mertük
Jože Toporišič o glagolskem načinu v slovenščini Prenesi PDF

Eva Tibenská
Komparácia vetných štruktúr stvárňujúcich neaktívne deje a stavy Prenesi PDF

Mladen Uhlik
Beseda rad v slovenščini in ruščini z vidika opredelitve povedkovnika Prenesi PDF

Maria Wtorkowska
Primerjalna obravnava prilastka v poljskem in slovenskem jezikoslovju Prenesi PDF

Andreja Žele
Tipologija odvisnikov v slovenščini: Merila Prenesi PDF


SPOROČANJE … BESEDILOSLOVJE, DISKURZ

Aleksandra Bizjak Končar
Stavčna tema in sporočilni namen besedila Prenesi PDF

Tina Lengar Verovnik
Govor radijskega voditelja med zvrstnostjo in stilnostjo Prenesi PDF

Vesna Mikolič
Slovnični, slovarski in jezikovnodidaktični opis modifikacije moči v procesu upovedovanja Prenesi PDF

Sonja Starc
Obravnavanje besedila v delih Jožeta Toporišiča Prenesi PDF

Ana Vogrinčič
Polpremi govor v slovenščini Prenesi PDF

Ana Zwitter Vitez
Specifike govorjene slovenščine glede na formalnost sporazumevalnega položaja Prenesi PDF


SLOVENSKI JEZIK V ČASU

Pavle Jović
Adam Bohorič pri Slovencih v 19. stoletju Prenesi PDF

Andreja Legan Ravnikar
O prevzetih prvinah v 16. stoletju po Toporišiču in v nastajajočem zgodovinskem slovarju najstarejše knjižne slovenščine Prenesi PDF

Majda Merše
Toporišičeva obravnava zgodovine slovenskega (knjižnega) jezika in slovenskega jezikoslovja Prenesi PDF

Irena Orel
Bohorič, Dalmatin, Pleteršnik, Toporišič – trije spodnjeposavski velikani slovenskega jezika v očeh četrtega  Prenesi PDF

Erich Prunč, Matija Ogrin, Tomaž Erjavec
Kapelski pasijon v elektronski znanstvenokritični izdaji. »Nov« rokopis, nove raziskovalne poti Prenesi PDF

Natalija Ulčnik
Knjižnojezikovna obdobja po Toporišiču Prenesi PDF


SODOBNA VPRAŠANJA … NORMA, DRUŽBENOST, DIALEKTOLOGIJA

Helena Dobrovoljc
Normativne prekrivnosti in razhajanja Toporišičeve slovnice in pravopisa (ob ločilnih in nedoločnih števnikih)  Prenesi PDF

Matej Hriberšek
Kratek očrt zgodovine slovenjenja antičnih imen od Pohlina do Slovenskega pravopisa (2001) Prenesi PDF

Boris Kern
(Narazen pisane) samomedponske zloženke z lektorskega vidika Prenesi PDF

Saška Štumberger
Kratice v Načrtu pravil za novi slovenski pravopis 1981 in v Slovenskem pravopisu 2001 Prenesi PDF


Nataša Gliha Komac, Maja Mezgec
Jezikovna podoba Kanalske doline: Zakonodajne določbe in jezikovna krajina Prenesi PDF

Matejka Grgič
Epistemologija in ideologija na obrobju: Slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu Prenesi PDF

Mojca Smolej
Stališča do jezika: Primer vodilnega jezikoslovca in splošnih govorcev Prenesi PDF


Vera Smole
Toporišičevi pomembnejši prispevki k slovenskemu narečjeslovju Prenesi PDF


UČENJE IN POUČEVANJE SLOVENŠČINE

Marja Bešter Turk
Toporišičev pogled na poučevanje slovenskega jezika v šoli in današnje stanje Prenesi PDF

Ina Ferbežar
Kako realno je idealno? O konceptu avtentičnosti pri pouku slovenščine ob Toporišičevem Zakaj ne po slovensko Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
Didaktična namembnost literarnih besedil v Toporišičevih učbenikih SKJ 1–4 Prenesi PDF

Nataša Pirih Svetina
Od kod sintetična metoda poučevanja slovenščine? Prenesi PDF

Darija Skubic
Slovenščina v vzgoji in izobraževanju v očeh študentk in študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani  Prenesi PDF

Jerca Vogel
(Ne)sodobnost srednješolskih učbenikov Jožeta Toporišiča Prenesi PDF


O TOPORIŠIČU

Maja Đukanović, Laura Fekonja
Slovenistika v Srbiji: Od KPSNU do STU Prenesi PDF

Zoltan Jan
Jože Toporišič, Škrabčevi dnevi v Novi Gorici in druga slavistična srečanja Prenesi PDF

Marko Jesenšek
Toporišič kot organizator in vodja Pleteršnikovih dnevov Prenesi PDF

Francka Premk
Jože Toporišič in Marja Boršnik Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti, avtorice in avtorji Prenesi PDF