Obdobja 30: Meddisciplinarnost v slovenistiki

simpozij-obdobja-30

OBDOBJA 30
Meddisciplinarnost v slovenistiki / Interdisciplinarity in Slovene Studies

Urednica: Simona Kranjc

Leto izida: 2011
Št. strani: 708
ISBN: 978-961-237-461-7


VSEBINA


Simona Kranjc
Predgovor Prenesi PDF


Špela Arhar Holdt, Mihael Arčan
Avtomatsko pridobivanje besednih zvez iz korpusa z uporabo leksikona SSJ Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Predsodki do judov pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu Prenesi PDF

Saša Babič
Paremiologija – na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike Prenesi PDF

Katarzyna Bednarska
Poljsko-slovenske medjezikovne interference kot vzrok napak pri pouku slovenščine kot tujega jezika Prenesi PDF

Mirjana Benjak, Marko Ljubešić
Istarski razvod bez »kunfina« (povijesni, društvenopovijesni i književni aspekti spomenika u nastavi) Prenesi PDF

Elizabeta Bernjak
Učinkovitost dvosmernega dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Meddisciplinarni pogled na pravljice – študij primera deklice brez ROK (ATU 510) Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Medmedijski projekt – slovenska mladinska književnost na spletu Prenesi PDF

Mirna Buić
Jezikovni stik med slovenščino in italijanščino v luči jezikovnih ideologij in praks dveh generacij v Izoli Prenesi PDF

Gaja Červ, Monika Kalin Golob
Raziskovanje slovenskega novinarskega diskurza: meddisciplinarnost in vloga jezikoslovja Prenesi PDF

Monika Deželak Trojar
Skalarjev rokopis 1643–2011: elektronska znanstvenokritična izdaja rokopisnega kodeksa Prenesi PDF

Helena Dobrovoljc, Simon Krek
Normativne zadrege – empirični pristop Prenesi PDF

Davorin Dukič
Kaj lahko slovenistiki prinese teorija argumentacije? Prenesi PDF

Maja Đukanović
Slovenske etnografske prvine v slovaropisju Prenesi PDF

Tomaž Erjavec
Slovenska prevodna književnost 1848–1918: digitalna knjižnica in korpus AHLib Prenesi PDF

Tomaž Erjavec, Ines Jerele, Maša Kodrič
Izdelava korpusa starejših slovenskih besedil v okviru projekta IMPACT Prenesi PDF

Manca Erzetič
Psihologija, literatura in gledališče v meddisciplinarni interakciji (študija primera: Ajshil, Oresteja) Prenesi PDF

Darja Fišer, Nikola Ljubešić
Avtomatsko luščenje hrvaško-slovenskega leksikona iz primerljivih korpusov Prenesi PDF

Darja Fišer, Senja Pollak, Špela Vintar
Samodejno luščenje definicij iz specializiranih besedil Prenesi PDF

Ján Gallik
Komparatívna analýza slovinsko-slovenskej autorskej rozprávky Prenesi PDF

Marjetka Golež Kaučič
Folkloristika in literarna veda: sorodni, vendar tekmovalni znanstveni disciplini Prenesi PDF

Matejka Grgič
Semiotika in teorija simbolov: kaj nam povesta o odnosu govorcev do (lastnega) jezika?Prenesi PDF

Marlena Gruda
Psihološko v prozi Vlada Žabota Prenesi PDF

Dragica Haramija, Janja Batič
Slovenska kulturna dediščina v zgodbah in podobah Prenesi PDF

Cvetka Hedžet Tóth
Kocbekova metafizika kot afirmacija življenja Prenesi PDF

Najda Ivanova
Jezikoslovni pristopi v imagoloških raziskavah: bolgarska tema v Aškerčevi poeziji Prenesi PDF

Katarina Jaklitsch Jakše
Turki v zrcalu slovenske književnosti Prenesi PDF

Nataša Jakop
Stičišča jezikovne pragmatike in frazeologije Prenesi PDF

Tanja Jelenko
Medpredmetno povezovanje in timsko sodelovanje dijakov na srednji strokovni šoli Prenesi PDF

Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Prav(n)a terminologija Prenesi PDF

Pavle Jović
Prva slovenska slovnica v odmevnih delih in zapisih evropskih intelektualcev v 17. in 18. stoletju Prenesi PDF

Branka Kalenić Ramšak
Recepcija književnosti v španskem jeziku: še vedno španska vas? Prenesi PDF

Irma Kern
Meddisciplinarni elementi v bralnem odzivu na Hemingwayev roman Komu zvoni Prenesi PDF

Iztok Kosem, Sara Može
Rešitve slovničnih zagat na dosegu miške: analiza napak v besedilih učencev in dijakov za potrebe elektronskega slovničnega vira Prenesi PDF

Borko Kovačević, Maja Đukanović, Natalija Panić
O nekaterih značilnostih udeleženskih vlog pri izglagolskih samostalnikih v srbščini in slovenščini Prenesi PDF

Mira Krajnc Ivič
Uvod v analiziranje šaljivega v pogovarjanjih Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
Razvijanje kulturne zmožnosti pri pouku slovenščine Prenesi PDF

Urška Krevs Birk
Z jezikovno biografijo do slovenščine ljubljanskih študentov germanistike Prenesi PDF

Andrej Leben
Avtobiografija kot raziskovalni predmet v humanistiki Prenesi PDF

Lidija Ličen
»Le dobro si zapomni, ljubi bralec, kar si bral, da boš z glave znal« Prenesi PDF

Ljubica Marjanovič Umek
Od socialnega k notranjemu govoru: govor kot posrednik med kulturo in otrokovo mislijo Prenesi PDF

Vida Medved Udovič
Recepcija radijske igre za otroke in književna vzgoja Prenesi PDF

Vesna Mikolič, Ana Beguš
Meddisciplinarne pomenotvorne zmožnosti v procesih (de)terminologizacije turistične terminologije Prenesi PDF

Tamara Mikolič Južnič
Vpliv besedilnih tipov na pojavljanje nominalizacije v slovenščini: korpusna raziskava Prenesi PDF

Albina Nećak Lük
Medstrokovni pristopi v slovenskih etničnih študijah Prenesi PDF

Matija Ogrin, Jan Jona Javoršek, Tomaž Erjavec
Rokopisi slovenskega slovstva baročne in razsvetljenske dobe: predmet več ved in metod Prenesi PDF

Vladimir Osolnik
Jezikoslovje in literatura v srednjeveških besedilih južnih Slovanov Prenesi PDF

Martina Ožbot
Interdisciplinarnost – je sploh (še) mogoče drugače? Prenesi PDF

Nada Petkovska
Интердисциплинарноста во словенистиката во доменот на драмската/театарската уметност Prenesi PDF

Gleb Pilipenko
Interferenčni pojavi v slovenskem jeziku prekmurskih Madžarov v primerjavi s srbskim jezikom vojvodinskih Madžarov Prenesi PDF

Olga Plotnikova
Meddisciplinarnost v teoriji in praksi poučevanja slovenščine v ruskem jezikovnem okolju Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Bardo todol in slovenska sodobna dramatika (Ivo Svetina: Tibetanska knjiga mrtvih, Dane Zajc: Jagababa) Prenesi PDF

Vesna Polovina, Natalija Panić
Suprasegmentna obeležja u diskursu TV debata Prenesi PDF

Barbara Pregelj
Slikanica kot preplet besede in podobe: primer Lile Prap Prenesi PDF

Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec
Jezikovni pouk slovenščine – stanje in želje Prenesi PDF

Mojca Schlamberger Brezar
Slovenski členki v luči Ducrotove integrirane pragmatike Prenesi PDF

Mojca Smolej
Jezikovna stilistika ali zakaj brati obliko besedila Prenesi PDF

Maja Smotlak
Literarni izzivi hrbtnega pesnjenja ali »knjiga na knjigo … pesem« Prenesi PDF

Marija Stanonik
Magija besede = zagovori. žanrska opredelitev zagovorov Prenesi PDF

Sonja Starc
Stik disciplin v besedilu iz besednih in slikovnih semiotskih virov Prenesi PDF

Mojca Stritar
Zakon o varstvu potrošnikov med (lahko razumljivim) jezikom, politiko in pravom Prenesi PDF

Polonca Šek Mertük
Neupoštevanje pravopisnih pravil v učnih pripravah na nastope pri matematiki Prenesi PDF

Matej Šekli
Sinhronija in diahronija v opisnem in zgodovinskem jezikoslovju Prenesi PDF

Marjana Šifrar Kalan
Leksikalna razpoložljivost kot eden izmed kriterijev za izbor besedišča pri poučevanju Prenesi PDF

Katja Škrubej
Jezik, viri prava in država v slovenski in evropski pravni zgodovini Prenesi PDF

Katarina Šrimpf
Motiv izgube poti: raziskovalni vidiki Prenesi PDF

Dušan Teplan
K počiatkom modernej literárnej vedy v strednej Európe Prenesi PDF

Hotimir Tivadar
Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem Prenesi PDF

Tomaž Toporišič
Meddisciplinarnost in medmedijskost v literarnih in kulturnih študijih Prenesi PDF

Jelena Tušek
Slovensko-hrvatski lažni prijatelji Prenesi PDF

Branislava Vičar
Moralna vrednost živali v diskurzu biotske raznovrstnosti Prenesi PDF

Ada Vidovič Muha
Nekaj poudarkov iz 30-letne zgodovine simpozija Obdobja Prenesi PDF

Špela Vintar
Samodejno odkrivanje semantičnih premikov v prevodih Prenesi PDF

Marijanca Ajša Vižintin
Razvijanje medkulturne kompetence in podpora šolam v okolju Prenesi PDF

Maria Wtorkowska
Fleksja czasownika u dziecka dwujęzycznego Prenesi PDF

Tomislav Zagoda
Non-place of novel in slovenia’s transition Prenesi PDF

Jure Zupan
Hierarhična mreža pomenov slovenskih glagolov Prenesi PDF

Ana Zwitter Vitez
Korpus GOS in njegova uporaba v raziskovalne, didaktične in ljubiteljske namene Prenesi PDF

Ana Zwitter Vitez
Povej mi karkoli in povem ti, kdo si: jezikovnotehnološke raziskave za potrebe ugotavljanja avtorstva besedil Prenesi PDF

Alenka Žbogar
Medpredmetno povezovanje pri pouku književnosti Prenesi PDF

Andreja Žele, Jasna Bauman
Slovenski znakovni jezik med normo in prakso Prenesi PDF

Janja Žitnik Serafin
Nekdanji in današnji pomen literarne zgodovine v sklopu migracijskih študij Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF


Anka Sollner Perdih
Bibliografsko kazalo zbornikov simpozijev Obdobja 1 (1980)-30 (2011) Prenesi PDF
Imensko kazalo avtorjev Prenesi PDF