Obdobja 39: Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo

OBDOBJA 39

Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo / Slovene – discourses, genres and language varieties between identity and function

Urednica: Jerca Vogel

Leto izida: 2020
Št. strani: 368
ISBN: 978-961-06-0388-7

Vsi prispevki so dvojno slepo recenzirani.

Prelistaj


VSEBINA


Jerca Vogel
Diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V MEDIJSKEM PROSTORU

Marko Stabej
Slovenščina, kontinuum Prenesi PDF

Špela Antloga
Vloga metafor in metaforičnih izrazov v medijskem diskurzu: analiza konceptualizacije boja Prenesi PDF

Katarzyna Bednarska
Kolektivni spomini na obdobje druge svetovne vojne: diskurzivna analiza poročanja o koncertu Nosil bom rdečo zvezdo Prenesi PDF

Tina Lengar Verovnik
Slovenščina v radijskih programih na avstrijskem Koroškem: odslikava sodobne sociolingvistične podobe prostora Prenesi PDF

Mojca Smolej
Prosti besedni red: obravnava primerov v izbranih publicističnih besedilih Prenesi PDF

Slovenščina v oglaševanju

Eva Sicherl
Prekrivanke v slovenskem jeziku oglaševanja Prenesi PDF

Sonja Starc
Vrednotenje v reklami in antireklami: primer alkoholnih in tobačnih izdelkov Prenesi PDF

Slovenščina na spletu

Ina Poteko
Naslov challenge: jezikovna podoba naslovov slovenskih videoposnetkov na YouTubu Prenesi PDF

Kristina Pahor de Maiti, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec
Analiza kazalnih zaimkov v družbeno nesprejemljivih spletnih komentarjih Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V ZNANOSTI

Andreja Žele
Slovenščina v sodobni slovenski znanosti Prenesi PDF

Jelena Konicka
Samostalniki pluralia tantum v slovenščini in litovščini: kontrastivna primerjava Prenesi PDF

Duša Race
Splošni razlagalni slovar kot pokazatelj komunikacijske norme v slovenskem jeziku Prenesi PDF

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska
Pomen izbire anketirancev pri jezikoslovnih raziskavah: v krogu slovensko-poljskih stereotipov Prenesi PDF

Slovenščina v pravnih besedilih

Mateja Jemec Tomazin
Pravni jezik in pravna terminologija kot del pravne (ne)varnosti Prenesi PDF

Mojca Schlamberger Brezar
Slovenščina v prevodih pravnih aktov Evropske unije od začetka do danes Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V ŠOLI

Jezik kot izraz identitete

Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes
Slovenščina kot odraz identitete srednješolcev na dvojezičnem slovensko-madžarskem območju Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Jezična interkulturalnost budućih učiteljica/učitelja materinskoga jezika: hrvatski primjer Prenesi PDF

Martina Rodela
Enakost glede na spol in socialni položaj z vidika medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli Prenesi PDF

Učiteljev govor in stališča do jezika

Barbara Baloh
Mnenja vzgojiteljev o razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu Prenesi PDF

Lara Godec Soršak, Mira Metljak
Mnenje bodočih učiteljev (razrednega pouka) o rabi slovenskega knjižnega jezika pri pouku Prenesi PDF

Mojca Stritar Kučuk
Strpnost za katedrom: slovenski visokošolski učitelji in jezikovna raba v visokem šolstvu Prenesi PDF

Maja Šebjanič Oražem
Sporazumevalna zmožnost in komunikacijske spretnosti učiteljev začetnikov Prenesi PDF

Izkušnje in stališča učencev

Maja Bitenc
Izkušnje in stališča glede jezikovne rabe v šolskem in obšolskem prostoru Prenesi PDF

Jerca Vogel
Vpliv prevladujočega neknjižnega govora na razvijanje sporazumevalne zmožnosti v knjižnem jeziku Prenesi PDF

Slovenščina v stiku z drugimi jeziki

Katarina Gomboc Čeh
Delo jezikovnega asistenta za slovenščino v okviru manjšinskega srednješolskega izobraževanja na Tržaškem Prenesi PDF

Marina Jajić Novogradec
Slovenski kao manjinski jezik u hrvatskom obrazovnom sustavu Prenesi PDF

Nagisa Moritoki Škof, Kristina Hmeljak Sangawa
Tečaj slovenščine za gostujoče japonske študente kot spodbuda k razmisleku o vlogah jezika Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V UMETNOSTI

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
Slovenščina v (mladinski) književnosti: na primeru romana Evalda Flisarja Mogoče nikoli (2007) Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Sveto pismo v pridigi na Slovenskem: primeri pridig Janeza Svetokriškega in Janeza Zupeta Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
Slovenščina v (mladinski) književnosti: vloga in pomen čarobnih besed v pravljicah Prenesi PDF

Ana Bogataj
Medmeti in njihova raba v slovenskem stripu Prenesi PDF

Mihaela Koletnik
Narečna podoba Lainščkovih »verzušev« Prenesi PDF


JEZIK KOT IZRAZ KOLEKTIVNE IN OSEBNE IDENTITETE

Nataša Gliha Komac
Slovenski jezik s perspektive uporabnikov slovenskega jezika v Italiji Prenesi PDF

Jadranka Cergol
Izbira jezika pri avtorjih mlajše generacije Slovencev v Italiji Prenesi PDF

Francka Premk
Ključ, ki vrata vsa odpira: preneseni pomeni, diskurzi v funkciji celovitosti in njihova identitetna vloga pri Marji Boršnik in Janezu Premku Prenesi PDF

Marija Stanonik
»Lahko pravim, da sem tudi jaz v resnici en Slovenc!«: francoski princ o slovenščini v svojem otroštvu Prenesi PDF

Mojca Šorli
Jezikovna sredstva v funkciji vrednotenja: dejstva in implikacije o feminizaciji Prenesi PDF

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close