Obdobja 39: Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo

OBDOBJA 39

Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo / Slovene – discourses, genres and language varieties between identity and function

Urednica: Jerca Vogel

Leto izida: 2020
Št. strani: 368
ISBN: 978-961-06-0388-7

Vsi prispevki so dvojno slepo recenzirani.

Prelistaj


VSEBINA


Jerca Vogel
Diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V MEDIJSKEM PROSTORU

Marko Stabej
Slovenščina, kontinuum Prenesi PDF

Špela Antloga
Vloga metafor in metaforičnih izrazov v medijskem diskurzu: analiza konceptualizacije boja Prenesi PDF

Katarzyna Bednarska
Kolektivni spomini na obdobje druge svetovne vojne: diskurzivna analiza poročanja o koncertu Nosil bom rdečo zvezdo Prenesi PDF

Tina Lengar Verovnik
Slovenščina v radijskih programih na avstrijskem Koroškem: odslikava sodobne sociolingvistične podobe prostora Prenesi PDF

Mojca Smolej
Prosti besedni red: obravnava primerov v izbranih publicističnih besedilih Prenesi PDF

Slovenščina v oglaševanju

Eva Sicherl
Prekrivanke v slovenskem jeziku oglaševanja Prenesi PDF

Sonja Starc
Vrednotenje v reklami in antireklami: primer alkoholnih in tobačnih izdelkov Prenesi PDF

Slovenščina na spletu

Ina Poteko
Naslov challenge: jezikovna podoba naslovov slovenskih videoposnetkov na YouTubu Prenesi PDF

Kristina Pahor de Maiti, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec
Analiza kazalnih zaimkov v družbeno nesprejemljivih spletnih komentarjih Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V ZNANOSTI

Andreja Žele
Slovenščina v sodobni slovenski znanosti Prenesi PDF

Jelena Konicka
Samostalniki pluralia tantum v slovenščini in litovščini: kontrastivna primerjava Prenesi PDF

Duša Race
Splošni razlagalni slovar kot pokazatelj komunikacijske norme v slovenskem jeziku Prenesi PDF

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska
Pomen izbire anketirancev pri jezikoslovnih raziskavah: v krogu slovensko-poljskih stereotipov Prenesi PDF

Slovenščina v pravnih besedilih

Mateja Jemec Tomazin
Pravni jezik in pravna terminologija kot del pravne (ne)varnosti Prenesi PDF

Mojca Schlamberger Brezar
Slovenščina v prevodih pravnih aktov Evropske unije od začetka do danes Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V ŠOLI

Jezik kot izraz identitete

Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes
Slovenščina kot odraz identitete srednješolcev na dvojezičnem slovensko-madžarskem območju Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Jezična interkulturalnost budućih učiteljica/učitelja materinskoga jezika: hrvatski primjer Prenesi PDF

Martina Rodela
Enakost glede na spol in socialni položaj z vidika medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli Prenesi PDF

Učiteljev govor in stališča do jezika

Barbara Baloh
Mnenja vzgojiteljev o razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu Prenesi PDF

Lara Godec Soršak, Mira Metljak
Mnenje bodočih učiteljev (razrednega pouka) o rabi slovenskega knjižnega jezika pri pouku Prenesi PDF

Mojca Stritar Kučuk
Strpnost za katedrom: slovenski visokošolski učitelji in jezikovna raba v visokem šolstvu Prenesi PDF

Maja Šebjanič Oražem
Sporazumevalna zmožnost in komunikacijske spretnosti učiteljev začetnikov Prenesi PDF

Izkušnje in stališča učencev

Maja Bitenc
Izkušnje in stališča glede jezikovne rabe v šolskem in obšolskem prostoru Prenesi PDF

Jerca Vogel
Vpliv prevladujočega neknjižnega govora na razvijanje sporazumevalne zmožnosti v knjižnem jeziku Prenesi PDF

Slovenščina v stiku z drugimi jeziki

Katarina Gomboc Čeh
Delo jezikovnega asistenta za slovenščino v okviru manjšinskega srednješolskega izobraževanja na Tržaškem Prenesi PDF

Marina Jajić Novogradec
Slovenski kao manjinski jezik u hrvatskom obrazovnom sustavu Prenesi PDF

Nagisa Moritoki Škof, Kristina Hmeljak Sangawa
Tečaj slovenščine za gostujoče japonske študente kot spodbuda k razmisleku o vlogah jezika Prenesi PDF


SLOVENŠČINA V UMETNOSTI

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
Slovenščina v (mladinski) književnosti: na primeru romana Evalda Flisarja Mogoče nikoli (2007) Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Sveto pismo v pridigi na Slovenskem: primeri pridig Janeza Svetokriškega in Janeza Zupeta Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
Slovenščina v (mladinski) književnosti: vloga in pomen čarobnih besed v pravljicah Prenesi PDF

Ana Bogataj
Medmeti in njihova raba v slovenskem stripu Prenesi PDF

Mihaela Koletnik
Narečna podoba Lainščkovih »verzušev« Prenesi PDF


JEZIK KOT IZRAZ KOLEKTIVNE IN OSEBNE IDENTITETE

Nataša Gliha Komac
Slovenski jezik s perspektive uporabnikov slovenskega jezika v Italiji Prenesi PDF

Jadranka Cergol
Izbira jezika pri avtorjih mlajše generacije Slovencev v Italiji Prenesi PDF

Francka Premk
Ključ, ki vrata vsa odpira: preneseni pomeni, diskurzi v funkciji celovitosti in njihova identitetna vloga pri Marji Boršnik in Janezu Premku Prenesi PDF

Marija Stanonik
»Lahko pravim, da sem tudi jaz v resnici en Slovenc!«: francoski princ o slovenščini v svojem otroštvu Prenesi PDF

Mojca Šorli
Jezikovna sredstva v funkciji vrednotenja: dejstva in implikacije o feminizaciji Prenesi PDF