Simpozij Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje

simpozij-obdobja-20


VSEBINA


Ada Vidovič Muha
SPREMNA BESEDA Prenesi PDF


NAGOVORI ob začetku jubilejnega 20. simpozija Obdobja:
akademik Boris Paternu, predsednik prvega simpozija Obdobja dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije prof. dr. Ada Vidovič Muha, predsednica simpozija Obdobja 20


SODOBNI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA

I DRUŽBENA VPRAŠANJA NACIONALNIH JEZIKOV IN KULTUR

Ada Vidovič Muha
SODOBNI POLOŽAJ NACIONALNIH JEZIKOV V LUČI JEZIKOVNE POLITIKE Prenesi PDF

Rudi Rizman
GLOBALIZACIJA IN KULTURA: KONFLIKT ALI SINERGIJA? Prenesi PDF

František Čermák
MINOR LANGUAGES IN TODAY’S EUROPE: THE CZECH CASE Prenesi PDF

Marko Stabej
BO EN JEZIK DOVOLJ? VEČJEZIČNOST V ENOJEZIČNOSTI Prenesi PDF

Leonid P. Krysin
О СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРОЦЕССАХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА ХХ ВЕКА Prenesi PDF

Aleksandra Derganc
NEKATERI VIDIKI ODNOSOV MED RUŠČINO IN CERKVENO SLOVANŠČINO V 20. STOLETJU Prenesi PDF

Elena A. Zemskaja
О ЯЗЫКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ Prenesi PDF

Erika Kržišnik
FRAZEOLOGIJA IN NJENA FUNKCIJA V ČASOPISU SLOVENSKIH IZSELJENCEV V ARGENTINI Prenesi PDF

Elizabeta Bernjak
VLOGA MANJŠINSKIH JEZIKOV V ZDRUŽENI EVROPI: PERSPEKTIVE RAZVIJANJA SLOVENŠČINE KOT MANJŠINSKEGA JEZIKA V »EVROPI REGIJ« Prenesi PDF

Jasmina Markič
SLOVENŠČINA KOT MEDNARODNI KONFERENČNI JEZIK Prenesi PDF

Barbara Kunzmann-Müller
GESELLSCHAFT IM WANDEL – SLOVENISCH IM WANDEL Prenesi PDF

Ljudmil Spasov, Lidija Arizankovska
HIERARHIZACIJA JEZIKOV V REPUBLIKI MAKEDONIJI IN REPUBLIKI SLOVENIJI GLEDE NA JEZIKOVNO POLITIKO V EVROPSKI UNIJI Prenesi PDF

Bożena Tokarz – Emil Tokarz
SLOVENSKI JEZIK IN KULTURA V KONTEKSTU VEČKULTURNOSTI EVROPSKE UNIJE Prenesi PDF

Jochen Raecke
WESHALB ES ZWAR SLOWENISCH OHNE SLOWENEN GEBEN KANN, ABER KEINE SLOWENEN OHNE SLOWENISCH Prenesi PDF

Anita Peti-Stantić
JEZIK KOT VREDNOTA Prenesi PDF

Rada Cossutta
VEČJEZIČNOST V KRAŠKEM IN ISTRSKEM NAREČNEM PROSTORU Prenesi PDF

II KNJIŽNI JEZIK – PREUREJANJE DRUŽBENIH VLOG

Breda Pogorelec
SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK – NORMA IN ŽIVLJENJE Prenesi PDF

Andrej E. Skubic
MESTO STANDARDNEGA JEZIKA V JEZIKOVNEM REPERTOARJU POSAMEZNIKA Prenesi PDF

Hana Gladkova
VZESTUP A KRIZE SYMBOLICKÝCH FUNKCÍ SLOVANSKÝCH STANDARNÍCH JAZYKŮ Prenesi PDF

Monika Kalin Golob
JEZIKOVNA KULTURA, JEZIKOVNO NAČRTOVANJE IN EVROPSKO ZDRUŽEVANJE Prenesi PDF

Tomaž Sajovic
IDEOLOGIJA IN SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK Prenesi PDF

Natalija Šulgina
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ УДАРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СЛОВЕНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ (на примере односложных существительных мужского рода) Prenesi PDF

Roberto Dapit
NASTAJANJE KRAJEVNIH KNJIŽNIH JEZIKOV PRI SLOVENCIH V FURLANIJI Prenesi PDF

Han Steenwijk
THE ROOTS OF WRITTEN RESIAN Prenesi PDF

III VLOGA JEZIKA V LITERATURI IN KULTURI

Meta Grosman
MEDKULTURNA ZAVEST PROTI HIBRIDIZACIJI (SLOVENSKEGA) JEZIKA Prenesi PDF

Franc Zadravec
SMISEL IN NESMISEL TUJIH BESED/JEZIKOV V SLOVENSKEM ROMANU (1949–2000) Prenesi PDF

Irena Novak Popov
REFLEKSIJA SLOVENSKEGA JEZIKA V SODOBNI SLOVENSKI POEZIJI Prenesi PDF

Zvonko Kovač
STILSKA FUNKCIJA SLOVENSKOGA I HRVATSKOKAJKAVSKOGA JEZIKA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Alenka Jenstrle Doležal
ONTOLOŠKA VPRAŠANJA SLOVENSKEGA JEZIKA Prenesi PDF

IV SLOVENŠČINA – STRUKTURNO-POMENSKE LASTNOSTI JEZIKOV

Helmut W. Schaller
THE SLOVENE LANGUAGE AND ITS IMPORTANCE FROM THE POINT OF VIEW OF COMPARATIVE LINGUISTICS: SLOVENE AND SOUTH SLAVONIC BALKAN LANGUAGES Prenesi PDF

Jože Toporišič
SLOVENSKA SLOVNICA MALO DRUGAČE? Prenesi PDF

Andreja Žele
VEZLJIVOST KOT POMENSKOSKLADENJSKI POKAZATELJ ŽIVOSTI SLOVENŠČINE Prenesi PDF

Simona Krajnc
JEZIK V ELEKTRONSKIH MEDIJIH Prenesi PDF

Tatjana Filimonova
PRIMERJALNA ANALIZA SLOVENSKIH IN RUSKIH FRAZEMOV Z ŽIVALSKIMI POIMENOVANJI Prenesi PDF

Marina Zorman
POGLED NA POPOLNE SINONIME SKOZI PRIZMO ZVRSTNOSTI Prenesi PDF

Primož Jakopin
O NEKATERIH KVANTITATIVNIH KAZALCIH V SLOVENSKEM JEZIKU Prenesi PDF

Władysław Kryzia
KONSTRUKCJE ZDANIOWE ZE ZNACZENIEM OBOWIĄZKU I POWINNOŚCI U P. TRUBARA I WE WSPÓŁCZESNYM SŁOWEŃSKIM PRZEKŁADZIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (w porównaniu z polskim przekładem) Prenesi PDF

Marta Pančíková
NIEKOL’KO PRÍKLADOV MEDZIJAZYKOVEJ HOMONYMIE – SLOVINČINA, SLOVENČINA Prenesi PDF


IZ ZGODOVINE JEZIKA

I OBLIKOVANJE IN RAZVOJ KNJIŽNIH JEZIKOV

Mirek Čejka
SOME OBSERVATIONS ON THE INTERACTION OF »GLOBAL« LATIN WITH NATIONAL LANGUAGES IN THE 16TH CENTURY (Martin Luther – Jan Blahoslav – Primož Trubar) Prenesi PDF

Janez Rotar
SKRB PRIMOŽA TRUBARJA ZA AVTONOMNOST SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA V LUČI PISEM APOSTOLA PAVLA Prenesi PDF

Peter Herrity
KONSTITUIRANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA: VLOGA ZGODOVINE IN LINGVISTIKE Prenesi PDF

Eva Pallasová
ROLE ORTOGRAFICKÉHO SYSTÉMU PŘI STANDARDIZACI NÁRODNÍHO JAZYKA Prenesi PDF

Irena Orel
SLOVENSKI PISNI JEZIK NEKDAJ IN DANES – MED IZROČILOM IN GOVOROM Prenesi PDF

Andreja Legan Ravnikar
OBLIKOVANJE OBREDNE TERMINOLOGIJE V OKVIRU NORMIRANJA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA Prenesi PDF

Majda Merše
SLOVNIČNA OBVESTILNOST NAČRTOVANEGA SLOVARJA JEZIKA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH PISCEV 16. STOLETJA Prenesi PDF

Rudolf Kuhar
LÉXIKÁLNO-SÉMANTICKÉ PARALELY V SLOVENČINE A SLOVINČINE (aj na jazykovom materiáli Žilinskej knihy) Prenesi PDF

Francka Premk
O IZVIRNIH BIBLICIZMIH V TRUBARJEVEM KATEKIZMU 1550. Ta prauizhin bode is suye Vere shiu (TC 1550, 88 [52b]). Značilnosti besednjaka prve slovenske knjige. Prenesi PDF

Kosta Peev
ПОСЕБНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО ТЕКСТОВИТЕ НА М. МАЛЕЦКИ И СТ. ВЕРКОВИЌ (од македонските говори влезени во основата на старословенскиот јазик) Prenesi PDF

Giorgio Ziffer
ON THE HISTORICITY OF OLD CHURCH SLAVONIC Prenesi PDF

Sorin Paliga
ARCHAIC PLACE-NAMES IN SLOVENIA: PRE-INDO-EUROPEAN, INDO-EUROPEAN (ILLYRIAN, CELTIC, THRACIAN), EARLY ROMANCE Prenesi PDF


II STANDARDIZACIJA SLOVENŠČINE – 19. STOLETJE

Tomo Korošec
SLOVENSKO VOJAŠKO IZRAZJE V DELIH ANDREJA KOMELA OD 1872 DO 1891 Prenesi PDF

Marko Jesenšek
SLOMŠKOV JEZIKOVNI NAZOR IN SLOG Prenesi PDF

Jasna Honzak Jahić
MIKLOŠIČEV PRISPEVEK K NASTAJANJU IN OBLIKOVANJU SLOVENSKEGA PRAVNEGA IZRAZJA Prenesi PDF

DODATEK

Jan Kořenský
LANGUAGE FUNCTIONS IN EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES Prenesi PDF

O. Uličný
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК НА ПЕРЕЛОМЕ СТОЛЕТИЙ Prenesi PDF