Simpozij Obdobja 43

PREDPIS IN NORMA V JEZIKU

Ljubljana, 13.–15. november 2024
 

Oddaja prispevka

Pomembni datumi

Opis Datum
Prijava na simpozij 15. 2. 2024
Obvestilo o sprejetju prijavljene teme 1. 3. 2024
Oddaja prispevka (do 20.000 znakov s presledki) 10. 5. 2024
Recenzentski postopek 15. 5.–15. 6. 2024
Obvestilo o recenzentski oceni 5. 7. 2024
Oddaja končne (popravljene) različice prispevka 20. 7. 2024
Obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program 20. 9. 2024
Plačilo kotizacije 5. 11. 2024
Simpozij 13.–15. 11. 2024

Splošne informacije

 • Vabilo

  Vabimo vas, da se udeležite 43. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Predpis in norma v jeziku, ki bo potekal od 13. do 15. novembra 2024 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Na 43. simpoziju Obdobja vabimo k razmisleku o naslednjih področjih: pravopis in pravorečje, ki zajemata predpis knjižnega jezika, slovar in slovnica, ki opisujeta normo tako knjižnega kot neknjižnega jezika, poučevanje knjižnega jezika in jezikovno svetovanje s poseganjem v besedila.

  V jezikoslovju sta danes v ospredju opisovanje jezika ter previdnost pri ocenjevanju jezikovne rabe in njenem predpisovanju. V ospredju raziskovanja je jezikovni opis, pri tem pa so upoštevana družbena razmerja in posebnosti raziskovanega govornega položaja. Razloge za tako previdnost lahko najdemo tudi v preteklem razumevanju jezikovnega predpisa, ki je privedlo do zaostritve stališč: do zavračanja jezikovnih novosti, ki se je povezovalo z uničevanjem jezika, in do zavračanja jezikovnega predpisa, ki je predstavljen kot uničevalec jezikovne ustvarjalnosti.

  Prepletanje javnega in zasebnega na spletu ter knjižnega in neknjižnega v javnosti otežuje opredelitev zvrsti in določanje lastnosti predpisa. Kljub temu pa posebne vloge knjižnega jezika s povezovalno in narodnopredstavno funkcijo ne moremo zanikati. Gre namreč za zvrst, v kateri potekata izobraževanje in jezikovno ocenjevanje, zanjo pa potrebujemo jasen in relevanten jezikovni predpis, ki se ga je mogoče naučiti in uporabljati zlasti v javni komunikaciji. Izven šole je manj formalnih zahtev po rabi v skladu z jezikovnim predpisom, kljub temu pa je iskanje tovrstnih informacij nenehno prisotno. Tudi razvito jezikovno svetovanje s poseganjem v besedila kaže, da iskanje informacij o jezikovnem predpisu in nasvetov o jezikovni rabi ni omejeno na izobraževalni proces.

  Cilj simpozija je predstaviti dosežke slovenističnega jezikoslovja ter k razpravi pritegniti domačo in tujo strokovno javnost, ki razmišlja o predpisu in normi ter se ukvarja s poučevanjem knjižnega jezika in poseganjem v besedila.

  Doc. dr. Saška Štumberger, predsednica 43. simpozija Obdobja

 • Tematska področja

  1. Pravopis in pravorečje
   1. Pravopisni in pravorečni priročniki: zgodovina, uporabniki, vsebina
   2. Spreminjanje pravopisnega in pravorečnega predpisa
   3. Primerjave z drugimi jeziki
   4. Digitalizacija priročnikov in virov
   5. Pravopis in pravorečje kot zrcalo družbenih sprememb
   6. Dvojnice v pravopisu in pravorečju
  2. Slovar in slovnica
   1. Prostorska, socialna in funkcijska zvrstnost
   2. Jezikovne ravnine
   3. Normativnost v terminologiji
  3. Poučevanje
   1. Govorjeni in pisni jezik v izobraževanju
   2. Stališča do pravopisa in pravorečja
   3. Pravopisno-pravorečne vsebine na različnih stopnjah izobraževanja
   4. Slovenščina kot drugi/tuji jezik
   5. Usvajanje in spoznavanje terminologije ter vseživljenjsko učenje
  4. Jezikovno svetovanje in poseganje v besedila
   1. Teme jezikovnega svetovanja
   2. Terminološko svetovanje
   3. Utemeljevanje posegov v besedila
   4. Mediji
   5. Lektoriranje
   6. Šolska, umetnostna in znanstvena besedila
 • Organizatorji

  Simpozij organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Trubarjeva cesta 3, SI-1000 Ljubljana.

  Predsednica simpozija

  Doc. dr. Saška Štumberger, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: [email protected]

  Organizacija simpozija

  Doc. dr. Damjan Huber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Teja Šušteršič
  , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: [email protected]
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednika publikacij simpozija

  Matej Klemen, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Mag. Mateja Lutar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 • Programski odbor

  • Prof. dr. Maria Bidovec Sinković, Univerza Orientale v Neaplju, Filozofska fakulteta, Italija
  • Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Doc. dr. Lara Godec Soršak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Lekt. dr. Nataša Hribar, Univerza v Celovcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija
  • Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Prof. dr. Elizabeta Jenko, Univerza na Dunaju, Inštitut za slavistiko, Avstrija
  • Prof. dr. Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Saška Štumberger, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Jana Volk, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
  • Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Kraj simpozija

  Glavna stavba Univerze v Ljubljani, 1. nadstropje, Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenija.
 • Prijava na simpozij in oddaja prispevka

  Prijava bo do 15. februarja 2024 potekala preko prijavnice na spletni strani simpozija (Simpozij Obdobja 43, Prijavnica). Ob prijavi je treba oddati razširjeni povzetek v dolžini 250 besed, vključno s predvideno referenčno literaturo. Do 1. marca 2024 bodo prijavljeni prejeli obvestilo o sprejetju.

  Pri izboru bodo upoštevani tema in njena relevantnost glede na izbrani sklop, jasnost in celovitost ter raznolikost in inovativnost obravnavanega.

  Rok za oddajo prispevka je 10. maj 2024 (do 20.000 znakov s presledki, vključno z literaturo in opombami). Navodila za oblikovanje besedila bodo referenti prejeli po elektronski pošti oziroma bodo objavljena tudi na spletni strani simpozija.

  Prispevki bodo pred tiskom dvojno slepo recenzirani, o recenzentski oceni bomo referente obvestili najpozneje do 5. julija 2024.

  Končno (popravljeno) verzijo prispevka bo treba oddati do 20. julija 2024, obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program pa bodo udeleženci prejeli do 20. septembra 2024.

  Prispevki bodo objavljeni v tematsko zaokroženi monografski publikaciji, ki jo udeleženci prejmejo ob prireditvi in bo prosto dostopna na spletni strani Centra za slovenščino v rubriki Zborniki simpozija Obdobja.

 • Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo s prispevkom znaša 88 EUR in vključuje mapo s simpozijskim gradivom, objavo prispevka, monografsko publikacijo s simpozijskimi prispevki, spremljevalni program, kosila in organizacijo prireditve. Račun vam bomo poslali po elektronski pošti. Rok za plačilo kotizacije je 5. november 2024.
 • Predstavitev prispevka

  Čas za predstavitev prispevka je 20 minut. Delovna jezika bosta slovenščina in angleščina, po dogovoru z organizatorji pa je možna raba tudi drugih jezikov.
 • Namestitve v Ljubljani

  Udeleženci si namestitev rezervirajo in stroške namestitve krijejo sami. Spodaj so naslovi nekaterih ljubljanskih hotelov.

  Hotel Emonec***
  Wolfova 12, Ljubljana

  T: 00386 51 399 81400386 1 200 15 20
  E: [email protected]
  W: https://www.hotel-emonec.com/sl
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

  Hotel Mrak***
  Rimska cesta 4, Ljubljana
  T: 00386 1 421 96 50
  E: [email protected]
  W: https://hotelmrak.si
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

  City Hotel Ljubljana***
  Dalmatinova 15, Ljubljana
  T: 00386 1 239 00 00
  E: [email protected]
  W: https://www.cityhotel.si
  Oddaljenost od Univerze: 15 min

  Hotel Park***
  Tabor 9, Ljubljana

  T: 00386 1 300 25 00
  E: [email protected]
  W: https://www.hotel-bb.com/sl/hotel/ljubljana-park
  Oddaljenost od Univerze: 20 min

  Hotel Slon****
  Slovenska 34, Ljubljana

  T: 00386 1 470 11 00
  E: [email protected]
  W: https://www.hotelslon.com/sl
  Oddaljenost od Univerze: 5 min