Pogosta vprašanja

Vprašanja, ki jih kandidati najpogosteje postavljajo

 • Na kateri ravni naj opravljam izpit?

  Kandidat se sam odloči, na kateri ravni bo opravljal izpit. Raven je odvisna od namena, za katerega potrebujete spričevalo o znanju slovenščine.

  Če na primer potrebujete dokazilo o znanju slovenščine za pridobitev slovenskega državljanstva, zadostuje osnovna raven.

  Če pa dokazilo o znanju slovenščine potrebujete za katerekoli druge uradne namene (npr. za opravljanje svojega poklica, študij ipd.), se pri ustreznem organu (npr. pri delodajalcu, na šoli) najprej pozanimajte, katero raven znanja zahtevajo od vas.

 • Na katero raven Skupnega evropskega jezikovnega okvira se uvrščajo izpiti?

  Izpiti so primerljivi z dokumentom Skupni evropski jezikovni okvir:

  Slovenščina kot drugi in tuji jezik Skupni evropski jezikovni okvir
  Vstopna raven A1 osnovni uporabnik: vstopna raven
  Osnovna raven A2 osnovni uporabnik: vmesna raven
  B1 samostojni uporabnik: raven sporazumevalnega praga
  Višja raven B2 samostojni uporabnik: višja raven
  Raven odličnosti C1 učinkoviti uporabnik: raven učinkovitosti
  C2 učinkoviti uporabnik: raven mojstrstva
 • Kdaj so izpiti?

  Informacije o izpitnih rokih lahko najdete na tej povezavi. Izpitni roki so razpisani za celo leto vnaprej. Na leto so razpisani štirje izpitni roki na vstopni, osnovni in višji ravni ter dva roka na ravni odličnosti. Izpitni rok vsi izvajalci izvedejo v istem tednu.

 • Ali grem lahko na izpit tudi izven razpisanih izpitnih rokov?

  Da. Če vam datumi razpisanih izpitnih rokov nikakor ne ustrezajo, lahko prosite za individualno opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Cena individualnega izpita je višja, opravljate pa ga lahko samo na Izpitnem centru. Individualnih izpitov na vstopni ravni v Izpitnem centru ne izvajamo.
 • Kje in kako se lahko prijavim na izpit?

  Na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni se lahko prijavite na katerikoli od ustanov, ki v tekočem letu izvaja izpite iz znanja slovenščine. Seznam izvajalcev lahko najdete na tej povezavi. Prijavite se lahko najkasneje deset (10) dni pred razpisanim izpitnim rokom oz. na datum, ki ga kot zadnji rok za prijavo določi izvajalka, in sicer na ustanovi, kjer želite opravljati izpit. Na izpit na višji ravni ali ravni odličnosti se lahko prijavite samo na Izpitnem centru.

  Na izpit se prijavite tako, da izpolnite prijavnico in plačate račun za izpit. Po navadni ali elektronski pošti pošljete izpolnjeno prijavnico izbranemu izvajalcu izpita, lahko pa se tam oglasite tudi osebno. Ob prijavi prejmete račun, ki ga morate poravnati najkasneje 10 dni pred izpitom. Pred izpitom boste na svoj naslov prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju izpita.

  Na izpit ste prijavljeni šele, ko izpit plačate. Za prijavo na izpit ne potrebujete osebnega dokumenta.

  Na izpit vas lahko po opisanem postopku prijavi tudi druga oseba.

  V istem izpitnem roku se lahko prijavite k izpitu samo pri enem izvajalcu.

 • Ali se od izpita lahko odjavim?

  Da. Če ste prijavljeni na izpit in ste izpit že plačali, pa se izpita takrat ne morete udeležiti (ker npr. zbolite), se od izpita lahko odjavite, in sicer najkasneje dva delovna dneva pred izpitnim rokom – lahko osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. V tem primeru ste lahko razporejeni na naslednji izpitni rok (na isti ustanovi) ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Če se od izpita odjavite, se v nobenem primeru ne morete še enkrat prijaviti na izpit v istem izpitnem roku.

  Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati. Predlagamo vam torej, da se v primeru, če se ne nameravate udeležiti izpita, od njega pravočasno odjavite.

 • Koliko stane izpit, kdaj in kje ga lahko plačam?

  Ceno izpita vsako leto znova določa Svet Izpitnega centra in je objavljena v ceniku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Cena izpita je enaka na vseh ustanovah, ki izvajajo izpite.

  Ob prijavi na izpit vam bo izvajalec izpitov izdal račun, ki ga lahko plačate na katerikoli banki ali pošti (lahko tudi iz tujine) najmanj 10 dni pred izbranim izpitnim rokom. Potrdilo o plačilu izvajalcu pošljite po e-pošti, navadni pošti ali prinesite osebno najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. Po prejemu dokazila o plačilu vam bo izvajalec poslal vabilo na izpit.

  Kandidat, ki izpita ni plačal oz. ni predložil potrdila o plačilu, vabila na izpit ne bo prejel in ne more pristopiti k izpitu.

 • Ali je mogoče izpit iz znanja slovenščine opravljati brezplačno?

  Da, na vstopni in osnovni ravni.

  Vstopna raven

  Če ste po Zakonu o urejanju trga dela (8. a člen) upravičeni do tečaja slovenščine in brezplačnega opravljanja izpita iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1). Ob prijavi na izpit morate obvezno predložiti pisno napotilo Zavoda RS za zaposlovanje. To potrdilo izvajalec zadrži.

  Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krije Zavod RS za zaposlovanje.

  Osnovna raven

  Če ste po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, upravičeni do brezplačnega opravljanja izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni, morate ob prijavi na izpit obvezno predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. To potrdilo izvajalec zadrži.

  Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje.

    Več …

   

 • Ali v primeru odjave od izpita lahko dobim denar nazaj?

  V primeru pravočasne odjave (najkasneje dva dni pred razpisanim izpitnim rokom) vas bo izvajalec izpita prestavil na naslednji izpitni rok. Po dogovoru pa je možno tudi vračilo denarja, in sicer 85 % stroškov. O vračilu se dogovorite na ustanovi, kjer ste prijavljeni na izpit. 

  Če ste izpit plačali, a se ga niste udeležili brez predhodne odjave, vam ustanova, kjer ste bili prijavljeni na izpit, denarja ne bo vrnila. Ob morebitni ponovni prijavi boste morali plačati celotni znesek še enkrat.

 • Kdaj je pisni izpit in kdaj je ustni izpit?

  Datumi izpitov so določeni za celo koledarsko leto. Informacije o njih lahko najdete na tej povezavi. Pisni in ustni del izpita na vstopni in osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu. Izpit na višji ravni in na ravni odličnosti se običajno izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). Informacije o dnevu in uri izpita boste dobili ob prijavi na izbrani ustanovi in v vabilu, ki ga boste prejeli na svoj naslov.

 • Kaj potrebujem za opravljanje izpita?

  K izpitu lahko pristopite samo, če ste nanj prijavljeni (ste izpolnili prijavnico in izpit plačali). Na izpit morate obvezno prinesti veljaven osebni dokument s sliko, s katerim lahko dokažete svojo identiteto. Za reševanje izpita pa potrebujete samo ustrezno pisalo (ne navadni svinčnik), za vse drugo bo poskrbljeno na izpitu.

  Če se boste udeležili izpita na ravni odličnosti, boste uporabljali računalnik Filozofske fakultete.

 • Kako poteka izpit?

  Izpiti iz znanja slovenščine na posameznih ravneh potekajo različno.

  Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu. Informacije o tem, kako je sestavljen izpit na vstopni ravni, lahko dobite na tej povezavi.

  Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu. Informacije o tem, kako je sestavljen izpit na osnovni ravni, lahko dobite na tej povezavi.

  Pisni in ustni del izpita na višji ravni se običajno izvedeta v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). Informacije o tem, kako je sestavljen izpit na višji ravni, lahko dobite na tej povezavi.

  Izpit na ravni odličnosti se običajno izvedeta v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). Izpit kandidati opravljajo z uporabo računalnikov (te priskrbi Izpitni center). Informacije o tem, kako je sestavljen izpit na ravni odličnosti, lahko dobite na tej povezavi.

  Več o poteku izpita boste izvedeli na tej povezavi.

 • Ali moram pred izpitom obiskovati tečaj slovenščine?

  Ne. K izpitu lahko pristopi vsak, ne glede na to, ali je pred tem obiskoval kakšen tečaj slovenščine ali ne. Različne izobraževalne ustanove po Sloveniji organizirajo in izvajajo različne tečaje slovenščine, med njimi so tudi krajši in daljši pripravljalni tečaji na izpite iz znanja slovenščine. Te tečaje je običajno treba plačati.

  Če se udeležujete brezplačnega tečaja slovenščine po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, imate pravico do brezplačnega izpita na osnovni ravni. Informacije o tem lahko dobite na pristojni upravni enoti.

 • Ali sem izpit opravil/a?

  Kandidati pogosto že na samem izpitu sprašujejo, ali so izpit opravili. Izpitna komisija na izpitu ne daje povratnih informacij o rezultatih. Končna ocena se dodeli, ko so popravljene vse izpitne pole in sta priložena oba zapisnika ustnega dela izpita. Vse izpitne pole se še enkrat pregledajo v Izpitnem centru, ki na podlagi rezultatov izda ustrezne dokumente.

 • Kdaj bodo znani rezultati na izpitu?

  Rezultati izpita so znani najkasneje v 30 delovnih dneh od opravljanja izpita. Izpitna komisija, pred katero ste opravljali izpit, vam ne more dati informacije o vašem rezultatu. Vse izpitne pole se še enkrat pregledajo v Izpitnem centru, ki na podlagi rezultatov tudi izda ustrezne dokumente.

 • V kakšni obliki bom dobil/a rezultate?

  Ocena pri izpitu je opisna (je opravil/a oz. ni opravil/a). Kandidatom, ki izpit uspešno opravijo, Izpitni center izda spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine na vstopni ravni, na osnovni ravni, na višji ravni ali na ravni odločnosti. Spričevalu je dodana priloga, ki vsebuje podatke o rezultatih pri posameznih delih izpita.

  Če kandidat izpita ne opravi, mu Izpitni center izda poročilo o opravljanju izpita.

  Izpitni center dokumente z rezultati pošilja po pošti neposredno tistim kandidatom, ki so izpit opravljali na Izpitnem centru. Če izpit izvedejo zunanji izvajalci, kandidatom te dokumente posredujejo oni (najkasneje v 30 delovnih dneh od opravljanja izpita).

 • Ali se za rezultate mojega izpita lahko pozanima kdo drug?

  Da, vendar zaradi spoštovanja zakona o varstvu osebnih podatkov potrebuje vaše pooblastilo, ki mora biti overjeno pri notarju ali na upravni enoti. S takim pooblastilom lahko za vas druga oseba tudi prevzame dokument o rezultatih.

 • Kaj lahko storim v primeru, če izgubim spričevalo?

  Če ste izgubili spričevalo, lahko na Izpitnem centru zaprosite za duplikat spričevala. Prošnja mora biti pisna na naslov [email protected], ob njej morate predložiti kopijo svojega osebnega dokumenta in naslov, kamor bomo spričevalo lahko poslali. Izdajo duplikata spričevala je treba plačati (7,00 EUR).

 • Ali lahko izpitne pole po izpitu pogledam?

  Da. Če si želite podrobneje ogledati svoje izpitne pole, se lahko na Izpitnem centru dogovorite za obisk in pogovor s strokovnim sodelavcem, ki vam bo tudi pojasnil ocene, ki ste jih dobili na izpitu. Vse izpitno gradivo se v Izpitnem centru hrani še vsaj pol leta po izvedbi izpita.

 • Ali si lahko moje izpitne pole ogleda kdo drug?

  Da. Izpitno gradivo si lahko ogledate tudi skupaj s kakšno drugo osebo. Zaradi varovanja osebnih podatkov pa ima druga oseba lahko vpogled v vaše izpitno gradivo samo v primeru, če je v vašem spremstvu ali pa če ima vaše pooblastilo, overjeno pri notarju ali na upravni enoti.

 • Ali lahko v primeru negativnega rezultata izpit ponavljam?

  Da. Ponovno se izpita lahko udeležite na naslednjem izpitnem roku. Število ponovitev na rednih izpitnih rokih je tako rekoč neomejeno. Ponovno opravljanje individualnega izpita pa je mogoče po dveh mesecih od zadnjega individualnega opravljanja izpita.

  Odsvetujemo vam, da se udeležujete izpitnih rokov enega za drugim, ne da bi se vmes za izpit tudi pripravljali.

 • Ali lahko ponavljam samo tisti del izpita, pri katerem sem bil/a ocenjen/a negativno?

  Ne, samo enega dela izpita ni mogoče ponovno opravljati. Izpit lahko opravljate samo v celoti.

 • Koliko kandidatov opravi izpit?

  V letu 2020 je izpit iz znanja slovenščine opravilo:
  – na osnovni ravni 65 % kaniddatov
  – na višji ravni 51 % kandidatov
  – na ravni odličnosti 32 % kandidatov

  Natančnejše podatke o tem lahko najdete v kratkih poročilih IC in letnih poročilih Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

 • Kakšna so merila za ocenjevanje?

  Merila oz. kriteriji za ocenjevanje so določeni v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

 • Kakšne so moje pravice? Ali se lahko pritožim?

  Po opravljanju izpita si kandidati v Izpitnem centru lahko ogledajo rešene izpitne pole in se o njih pogovorijo. Pri tem dobijo tudi pojasnilo o dodeljeni oceni. Za vpogled v izpitno dokumentacijo se morajo vnaprej dogovoriti.

  Kandidati se lahko pritožijo zoper izpitni postopek (v 8 dneh od opravljanja izpita) ali zoper rezultat na izpitu (v 8 dneh od prejema rezultata). Pritožba mora biti utemeljena in napisana v slovenskem jeziku.

  Naslov za pošiljanje pritožb:

  Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 
  Pritožna komisija Izpitnega centra
  Trubarjeva cesta 3
  SI-1000 Ljubljana

  Pri pisanju pritožbe si lahko pomagate s primerom.

  Pritožna komisija se v primeru pritožbe sestane najkasneje v 30 delovnih dneh od prejema pritožbe. Odločitev pritožne komisije je dokončna. 

 • Ali znam dovolj za izpit?

  Koliko kdo zna v slovenščini, je »na pamet« zelo težko reči. To, na kateri ravni je vaše znanje slovenščine, bo dejansko pokazal šele izpit. Prvi preskus, ali je izbrana raven za vas primerna, preveč ali premalo zahtevna, pa so vzorčni testi (za vstopno raven, za osnovno ravenza višjo raven in za raven odličnosti). Če boste skušali rešiti vzorčni test pod pogoji, kakršni veljajo tudi na izpitu (npr. omejitev časa ipd.), vam bo rezultat vsaj približno pokazal, ali je izbrana raven za vas primerna ali ne.

  Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik predvideva:
  – za vstopno raven od 120 do 180 ur tečaja slovenščine
  – za osnovno raven od 300 do 450 ur tečaja slovenščine
  – za višjo raven od 550 do 700 ur tečaja slovenščine
  – za raven odličnosti od 750 do 900 ur tečaja slovenščine

  Za primerjavo: če bi v Sloveniji opravili splošno maturo iz angleščine na osnovni ravni, bi dobili potrdilo o znanju angleščine na ravni B1, na višji ravni pa B2.

 • Kako naj se učim za izpit? Po katerem učbeniku se lahko pripravljam?

  Posebnega učbenika, ki bi kandidatom pomagal pri pripravi na izpit, ni. Lahko se seveda udeležite kakšnega tečaja slovenščine, lahko se učite z učiteljem ipd. Priporočamo, da pred izpitom rešite vsaj vzorčni test (za vstopno raven, za osnovno ravenza višjo raven in za raven odličnosti). Tako se boste seznanili z izpitom kot celoto in celotno izpitno situacijo ter s tipi izpitnih nalog, ki so vključeni v izpitne pole. Svoje rezultate lahko preverite z rešitvami. Prav tako je dobro, da se pred izpitom čim več pogovarjate v slovenščini, da berete slovenske časopise in poslušate radio in gledate TV, kjer predvajajo oddaje v slovenščini. Vse to vam bo gotovo olajšalo opravljanje izpita.

 • Kako je z osebami, ki imajo posebne potrebe: ne slišijo, zelo slabo ali sploh ne vidijo, ne morejo pisati … Kaj lahko storijo v tem primeru?

  Za kandidate s posebnimi potrebami se izvajanje izpita lahko prilagodi, na primer podaljša se čas pisanja, omogoči se branje z ustnic, poveča se tisk na izpitni poli in podobno. Kandidat lahko prilagojen izpit opravlja, če ob prijavi predloži prošnjo za prilagojeno opravljanje izpita in ustrezno potrdilo oziroma priporočilo zdravnika specialista. Vsi tovrstni primeri se rešujejo posamično.
 • Kako je z nepismenimi osebami, ki morajo opravljati izpit?

  Vstopna raven

  Nepismene osebe, ki so pri Zavodu RS za zaposlovanje registrirane kot brezposelne, po Zakonu o urejanju trga dela opravljajo poseben izpit iz govornega sporazumevanja in poslušanja na vstopni ravni (A1). Za opravljanje takšnega izpita morajo predložiti ustrezno napotilo Zavoda RS za zaposlovanje. O tem se dogovorijo s svojimi svetovalci.

  Potrdilo, ki ga prejme oseba po uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja in poslušanja, velja zgolj za potrebe Zakona o urejanju trga dela.

  Osnovna raven

  Nepismene osebe, ki prosijo za sprejem v slovensko državljanstvo in so kot nepismene osebe napotene na izpit iz znanja slovenščine, opravljajo poseben izpit iz poslušanja in govornega sporazumevanja. Ali je oseba pismena ali ne, presojajo na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.

  Potrdilo, ki ga prejme oseba po uspešno opravljenem izpitu za nepismene, velja zgolj za potrebe pridobitve slovenskega državljanstva.

 • Ali lahko potrdilo o obiskovanju tečaja slovenščine nadomesti spričevalo o znanju slovenščine?

  Ne. Katerokoli potrdilo o obiskovanju kakršnegakoli tečaja slovenščine je interni dokument, ki ga izda njegov izvajalec in ni javno veljavna listina in je ni mogoče uporabiti za uradne namene.

  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri razvijanju in izvajanju izpitov ne sodeluje z nobeno od ustanov, ki ponujajo izpite in potrdila iz znanja slovenščine zunaj Slovenije. Potrdila o znanju slovenščine, ki jih izdajajo druge ustanove, v Sloveniji niso javno veljavne oz. ne gre za mednarodno priznane listine.