Projekti

Nadgradnja učnega gradiva Čas za slovenščino 1 v digitalnem okolju in prilagoditev gradiva za pouk slepih in slabovidnih mladostnikov 

V projektu smo na podlagi obstoječega učbeniškega kompleta Čas za slovenščino 1 zasnovali celovito interaktivno učno gradivo za začetno učenje slovenščine. Interaktivno učno gradivo bo podprto s klikljivim seznamom jedrnega besedišča na ravni A1 oz. slovarjem, namenjenim govorcem slovenščine kot drugega in tujega jezika. Drugi rezultat projekta predstavlja različica učnega gradiva Čas za slovenščino 1 za slepe mladostnike, ki se učijo slovenščine kot drugega in tujega jezika. 


Izobraževanje učiteljev v slovenskih vrtcih in šolah na Goriškem ter v Državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru

Izobraževanje pod krovnim naslovom Didaktika za kompetence, inovacije v metodologiji in razvoj ključnih kompetenc: poučevanje- učenje slovenščine kot J2 je potekalo od  19. junija do 28. septembra 2017, in sicer za vzgojitelje in učitelje na Goriškem in v Benečiji.


Izobraževanje učiteljev, ki poučujejo slovenščino v sobotnih šolah v ZDA in Kanadi

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru projekta Seminar za učitelje slovenskih sobotnih/nedeljskih šol v Kanadi in ZDA sva sodelavki programa Slovenščina za otroke in mladostnike v letih 2014 in 2016 izvedli 36-urno izobraževanje. Potekalo je v obliki predavanj in delavnic, ki so bili namenjeni učiteljskim skupnostim v Hamiltonu, Torontu, Clevelandu in Lemontu.  


Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce

Dejavnosti v okviru projekta Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, sofinancira pa jih Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se navezuje na rezultate že izvedenega ESS-projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011.


Slovenščina na Ljudski šoli v Šentjakobu

Sodelavki Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Damjana Kern in Mihaela Knez sva v šolskem letu 2014/15 v okviru izmenjave jezikovnih asistentov poučevali slovenščino na ljudski šoli v Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem. Projekt je potekal v koordinaciji Deželnega šolskega sveta v Celovcu, financiral pa ga je Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na šolo sva prihajali v »slovenskem tednu« (torej vsak drugi teden) in poučevali oz. oblikovali jezikovni pouk pri 16 urah slovenščine na teden. Damjana Kern je poučevala prvi in tretji razred, Mihaela Knez pa drugi in četrti razred. Za delo v jezikovno izjemno heterogenih skupinah sva pripravljali lastne individualizirane učne liste, deloma sva testirali tudi  pilotno gradivo Centra za slovenščino, nastalo v projektu Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ.


WRILAB2

Cilji evropskega projekta WRILAB so: pripraviti učno gradivo, namenjeno učenju in razvijanju zmožnosti pisanja v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/ tujem jeziku; izdelati smernice za poučevanje pisanja v drugem/tujem jeziku; oblikovati spletni laboratorij, izdelan v Moodlu, ki omogoča analizo, komentiranje in vodenje študentov skozi proces pisanja; spodbujati vzpostavljanje virtualnih skupin, ki študentom omogočajo stalen stik z vrstniki – rojenimi govorci, učiteljem pa izmenjavo gradiv in dobrih praks; ponuditi izobraževalne delavnice pisanja za učitelje, ki poučujejo češčino, nemščino, italijanščino oziroma slovenščino kot drugi ali tuji jezik, in vzpostaviti spletne tečaje pisanja (na ravneh B2–C1 po lestvici SEJO) za vse štiri jezike, vključene v projekt.


Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011

Ciljna skupina projekta so otroci migranti, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so usmerjena v to, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost.