Predstavitev programa STU

Status slovenistik po svetu in študenti

Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature, kulture) delujejo v študijskem letu 2021/22 na 58 univerzah po svetu, večina jih je na evropskih univerzah, poleg tega pa tudi na Japonskem, Kitajskem, v ZDA in Argentini. Na 28 evropskih univerzah v tujini si lahko študenti pridobijo diplomo iz slovenščine in nadaljujejo s študijem slovenščine na podiplomski stopnji.

Na univerzah v tujini se letno slovenščino uči ali jo na različnih zahtevnostnih stopnjah študira preko 2000 študentov. Študentom slovenščine se v lektoratih pridružujejo tudi študenti drugih predmetnih področij, ki so s slovenščino pogosteje v stiku zaradi gospodarskega in kulturnega povezovanja, članstva v Evropski uniji, globalizacijskih procesov ter mednarodnega povezovanja univerzitetnih trgov in študijskih programov. Slovenistične predmete poleg študentov jezikoslovcev (ti večinoma lahko slovenščino študirajo v povezavi z drugimi predmeti) obiskujejo tudi študenti prava, zgodovine, ekonomije, novinarstva, mednarodnih odnosov, trženja itn. Usposobljeni učitelji iz Slovenije skupaj s profesorji na tujih univerzah znajo prilagoditi učne metode in v raznolikih skupinah zadovoljiti želje številnih udeležencev.

Infrastruktura Centra za slovenščino

Lektorati in študiji slovenščine po svetu so podprti z infrastrukturo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. V okviru Centrovih programov nastajajo sodobni učbeniki in zborniki znanstvenih prispevkov kot študijska literatura, učitelji so deležni stalnega strokovnega izpopolnjevanja in priprave pred odhodom na univerzo v tujini, vpeti so v različne mednarodne in slovenske projekte na področju poučevanja slovenščine kot tujega jezika, literature in kulture, sodelujejo pri testiranju, poučujejo na različnih poletnih tečajih in Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, sodelujejo na izobraževanjih in simpozijih Obdobja.

Učitelji

Učitelji slovenščine na tujih univerzah so večinoma izbrani in napoteni na tujo univerzo preko programa Slovenščina na tujih univerzah. V Sloveniji so zaključili univerzitetni slovenistični študij, imajo izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika, poznajo deželo gostiteljico in obvladajo njen jezik ali enega od svetovnih jezikov. Pred odhodom opravijo usposabljanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter hospitirajo na tečajih slovenščine ter na poletnem Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. V večini primerov stroške za delo in bivanje učiteljev na univerzi v tujini plačujeta obe strani, tako Republika Slovenija kot tudi univerza gostiteljica. Učitelji na slovenistikah po svetu so tudi npr. na tujih univerzah zaposleni učitelji ali v tuji državi živeči slovenisti, tudi slavisti, ki to delo opravljajo honorarno.

Delo učitelja na tuji univerzi je zelo raznovrstno. Na slovenistikah, kjer je organiziran diplomski študij slovenščine, je delo razdeljeno na več predmetov, v okviru katerih učitelji ponekod poleg jezikovnih vaj izvajajo tudi nekatera predavanja iz slovenske literature, jezika in kulture. Večinoma pa predavanja izvaja eden ali več tujih habilitiranih učiteljev. Kjer ima slovenščina status lektorata, je težišče na jezikovnem pouku na različnih stopnjah znanja, učitelj pa v delo vključuje tudi druga področja, npr. slovensko literaturo in kulturo. Učitelji kot mentorji ali somentorji pomagajo študentom pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog na slovenistične teme in pri iskanju gradiva v Sloveniji.

V okviru programa STU in Centra za slovenščino imajo učitelji vsako leto organizirana tri dvodnevna izobraževanja in srečanja, na katerih se seznanjajo z novostmi stroke in metodike poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika ter z novimi učnimi gradivi. Pomemben del srečanj predstavlja izmenjava njihovih izkušenj, predstavitev projektov in publikacij, ki so nastali na slovenistikah, povezovanje v timsko delo na projektih in druženje, saj komuniciranje med študijskim letom poteka večinoma le na daljavo, prek e-poštnega seznama SiLektornet.

Financiranje programa

Program Slovenščina na tujih univerzah financira pristojno ministrstvo za visoko šolstvo Republike Slovenije, pri organizaciji sodeluje tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Finančna sredstva za izvedbo dodatnih projektov, ekskurzij in posebnih dogodkov na lektoratih pridobiva program z razpisov v Republiki Sloveniji ter od sponzorjev in donatorjev v Sloveniji in po svetu.