Splošne informacije

 • Učitelji

  Učitelji slovenščine na tujih univerzah so večinoma izbrani in napoteni na tujo univerzo preko programa Slovenščina na tujih univerzah. V Sloveniji so zaključili univerzitetni slovenistični študij, imajo izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika, poznajo deželo gostiteljico in obvladajo njen jezik ali enega od svetovnih jezikov. Pred odhodom opravijo usposabljanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in hospitirajo na tečajih slovenščine ter na poletnem Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. V večini primerov stroške za delo in bivanje učiteljev na univerzi v tujini plačujeta obe strani, tako Republika Slovenija kot tudi univerza gostiteljica. Učitelji na slovenistikah po svetu so tudi npr. na tujih univerzah zaposleni učitelji ali v tuji državi živeči slovenisti, tudi slavisti, ki to delo opravljajo honorarno.

  Delo učitelja na tuji univerzi je zelo raznovrstno. Na slovenistikah, kjer je organiziran diplomski študij slovenščine, je delo razdeljeno na več predmetov, v okviru katerih učitelji ponekod poleg jezikovnih vaj izvajajo tudi nekatera predavanja iz slovenske literature, jezika in kulture. Večinoma pa predavanja izvaja eden ali več tujih habilitiranih učiteljev. Kjer ima slovenščina status lektorata, je težišče na jezikovnem pouku na različnih stopnjah znanja, učitelj pa v delo vključuje tudi druga področja, npr. slovensko literaturo in kulturo. Učitelji kot mentorji ali somentorji pomagajo študentom pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog na slovenistične teme in pri iskanju gradiva v Sloveniji.

  V okviru programa STU in Centra za slovenščino imajo učitelji vsako leto organizirana tri dvodnevna izobraževanja in srečanja, na katerih se seznanjajo z novostmi stroke in metodike poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika ter z novimi učnimi gradivi. Pomemben del srečanj predstavlja izmenjava njihovih izkušenj, povezovanje v timsko delo na projektih in druženje, saj komuniciranje med študijskim letom poteka večinoma le na daljavo, prek e-poštnega seznama SiLektornet.

 • Strokovna srečanja

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

  Tuji slovenisti, ki na univerzah ali inštitutih po svetu študirajo ali poučujejo slovenščino na dodiplomskem ali podiplomskem študiju ali se strokovno ukvarjajo z njo, se poleti udeležujejo tradicionalnega strokovnega srečanja Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Prireditev poteka vsako leto prva dva tedna v juliju (osrednja dvotedenska prireditev). Vsako leto se Seminarja udeleži preko 100 slovenistov iz več kot 25 držav, od tega več kot 80 študentov in učiteljev z lektoratov slovenščine po svetu, ki za udeležbo lahko pridobijo tudi štipendijo. Organiziranost seminarja udeležencem omogoči poglobljen študij na jezikovnih tečajih, predavanjih in izbirnih tečajih jezika, literature in kulture, stike z učitelji na Oddelku za slovenistiko, uporabo knjižnic Filozofske fakultete in obisk mnogih slovenskih raziskovalnih institucij v glavnem mestu. Popoldansko-večerni program seminarja je namenjen druženju ob različnih prireditvah, npr. koncertih, ogledih razstav, na ekskurzijah in literarnih večerih. Prireditev financira pristojno ministrstvo za visoko šolstvo RS.

  Simpozij Obdobja

  Mednarodno znanstveno slovenistično srečanje Simpozij Obdobja je vsako leto organizirano v novembru, izmenično na jezikoslovno ali literarno temo, pri čemer spodbuja meddisciplinarnost. Namenjeno je slovenistom in slavistom, jezikoslovcem in literarnim teoretikom ter strokovnjakom drugih ved, ki na simpoziju sodelujejo z referati in prispevke objavijo v zborniku simpozija.

 • Programi za mobilnost študentov ter učiteljev

  Pomemben del dejavnosti programa STU je mobilnost učiteljev in študentov, ki jo omogočajo različni programi, zlasti program Erasmus Evropske unije in program Ceepus za Srednjo Evropo (Central European Exchange Programmes for University Studies). Oba programa spodbujata in sofinancirata prehajanje študentov med univerzami in študentske ter učiteljske izmenjave. V Sloveniji za tovrstne programe skrbi organizacija CMEPIUS, akademske izmenjave pa spodbuja tudi Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

  Vloga učiteljev v tovrstnih projektih kot povezovalcev in predstavnikov države ter slovenskega univerzitetnega prostora z drugimi je pri tem zelo pomembna, še zlasti ob širjenju mobilnosti tako študentov kot profesorjev, ki jo spodbujajo bolonjski model študija in kreditni študiji. Slovenske univerze in posamezne fakultete ter oddelki imajo podpisanih veliko bilateralnih sporazumov z evropskimi in zunajevropskimi univerzami, ki omogočajo študentom s slovenistik na tujih univerzah, da del študija slovenščine opravijo tudi v Sloveniji.

  Več…

 • Letna poročila

 • Pravilniki