Izpitni red

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pisni del izpita poteka skupinsko (razen pri individualnem opravljanju), ustni pa poteka individualno pred tričlansko izpitno komisijo.

K izpitu kandidat1 pristopi sam.

Kandidat k pisnemu in ustnemu delu izpita lahko pristopi le, če je na izpit prijavljen in če svojo identiteto potrdi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Pisni del

Kandidati morajo na izpit priti točno. Kandidat, ki na pisni del izpita zamudi, k izpitu ne more pristopiti.
Posamezni kandidat se usede na prostor, ki mu ga dodeli izpitna komisija. Na mizi ima lahko le pisalo.

Kandidati med izpitom sledijo navodilom izpitne komisije.

Kandidati izklopijo mobilne telefone in druge elektronske naprave.

Kandidati pišejo s kemičnim svinčnikom (če pišejo z navadnim svinčnikom, morajo svoje odgovore prevleči s kemičnim).

Kandidati izpit rešujejo samostojno, prepisovanje in sodelovanje med njimi ni dovoljeno.

Med izpitom spraševanje ni dovoljeno. Če imajo kandidati vprašanja, jih postavijo takrat, ko jih izpitna komisija k temu povabi.

Uporaba kakršnihkoli pripomočkov, prepisovanje izpitnih pol ali njihovo preslikovanje ipd. niso dovoljeni.

Kandidatu, ki krši izpitni red, komisija odvzame možnost nadaljnjega opravljanja pisnega izpita; kandidat v tem primeru na izpitu ni ocenjen oz. izpita ne opravi.

Kandidati prostor, v katerem se piše izpit, lahko zapustijo le v primeru, če jim izpitna komisija to dovoli.

Vse izpitno gradivo na pisnem delu izpita, ki ga kandidati vrnejo izpitni komisiji, mora biti podpisano.

Ustni del

Kandidat mora na izpit priti točno. Če na ustni del izpita zamudi, k izpitu ne more pristopiti oz. lahko pristopi le, če ustni izpiti še potekajo in če mu izpitna komisija to dovoli; v tem primeru mora počakati, da na izpit pristopijo kandidati, ki so prišli točno.

Kandidat sledi navodilom izpitne komisije in se na ustni del izpita ustrezno pripravi.

Kandidat na izpitu samostojno govori o temah, ki si jih je izbral, odgovarja na izpraševalčeva vprašanja in sledi njegovim napotkom.


1 Beseda kandidat se nanaša na oba spola.