Projekti Svetovni dnevi

 1. 2022 – Svetovni dnevi slovenske literature
 2. 2019 – Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani
 3. 2018 – Svetovni dnevi Ivana Cankarja
 4. 2016 – Svetovni dnevi slovenske kulture
 5. 2014 – Svetovni dnevi slovenskega jezika: Žepna slovenščina
 6. 2012 – Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma
 7. 2010 – Svetovni dnevi sodobne slovenske literature
 8. 2008 – Svetovni dnevi slovenske literature na filmu
 9. 2006 – Svetovni dnevi slovenske literature
 10. 2005 – Svetovni dnevi slovenskega filma
 11. 2004 – Prevajanja slovenskih literarnih besedil

Od leta 2004 potekajo na slovenistikah po svetu veliki skupni kulturnopromocijski projekti pod skupnim imenom Svetovni dnevi …, pri katerih sodelujejo vse univerze, vključene v program Slovenščina na tujih univerzah. Projekti so zasnovani z namenom spodbujati povezovanje slovenistik in sodelovanje učiteljev slovenščine na univerzah v tujini med seboj in s Slovenijo ter usposabljati študente za strokovno delo na področju slovenistike. Cilji projektov so povezani s predstavljanjem in širjenjem slovenskega jezika, literature in kulture po svetu ter njegovo promocijo tako na univerzah, kjer je slovenščina, kot tudi v njihovem širšem okolju, še posebej tam, kjer živijo slovenske skupnosti.

Odločitve za določen projekt in osnovne smernice izvedbe so vedno sprejete na srečanjih učiteljev, saj so ti pogosto pobudniki projektov. Projekt koordiniramo na sedežu programa STU, kjer s sodelovanjem različnih strokovnjakov in institucij pripravimo skupne publikacije ter promocijske materiale, priskrbimo filme, knjige itn. Na slovenistikah pa učitelji s svojimi študenti pripravijo dogodke v osrednjem tednu projekta konec novembra oz. v začetku decembra v letu projekta. V tem tednu se hkrati na vseh univerzah po svetu odvijajo mnogi kulturni dogodki. Priprava projekta poteka vsaj že leto prej tako na sedežu programa kot tudi na slovenistikah po svetu, saj učitelji s svojimi študenti pripravljajo gradiva, prevajajo književna in strokovna dela, podnaslavljajo filme, se dogovarjajo za gostovanja iz Slovenije, organizirajo delavnice in literarne, filmske ter druge tematske dogodke.

Sredstva za izvedbo projektov so deloma zagotovljena s strani pristojnega ministrstva za izobraževanje, dodatna pa pridobimo na javnih razpisih Ministrstva za kulturo, Javne agencije za knjigo, sodelujejo sofinancerji, kot so Slovenski filmski center, RTV Slovenija itn. Slovenska diplomatska predstavništva po svetu v sodelovanju z lektorati pripravijo sprejeme, sodelujejo pri organizaciji dogodkov, na katere povabijo v tujini živeče Slovence in druge zainteresirane, aktivno pa se v promocijo vključujeta tudi slovenska nacionalna televizija in radio.

 

2022 – Svetovni dnevi slovenske literature 

Od 28. novembra do 5. decembra 2022 se bodo na številnih, 40 univerzah po svetu odvijali Svetovni dnevi slovenske literature, v okviru katerih bomo univerzitetni in širši javnosti na slovenistikah po svetu predstavili zbirko stopenjskih beril Slovenščina po korakih. Knjižice z zgodbami Martin Krpan, Desetnica, Povodni mož, Lepa Vida, Kralj Matjaž, Erazem Predjamski in Veronika Deseniška predstavljajo znane slovenske junake in junakinje. Nekateri izmed njih so bili tudi zgodovinske osebnosti, vse naštete zgodbe pa so zelo pogosto ubesedene v raznovrstnih literarnih delih, npr. prve pesmi o Kralju Matjažu se pojavijo že v 16. stoletju.

Zbirka Slovenščina po korakih prinaša besedila, ki so prilagojena na določeno jezikovno raven znanja slovenščine kot tujega jezika, in sicer A1+, A2, A2+ oziroma B1 po evropski lestvici SEJO oz. CEFR. Z branjem knjižic bodo priljubljene slovenske junake in junakinje in njihove zgodbe oz. legende, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine, lahko spoznali vsi, ki so šele začeli z učenjem slovenščine.

Številne dogodke, ki bodo potekali na univerzah po svetu, pripravljajo učitelji in sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah skupaj s študenti slovenščine, v sodelovanju s tujimi univerzami, z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije po svetu in drugimi inštitucijami.

S pripravo projekta priprave zbirke Slovenščina po korakih smo v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah in na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik začeli že v študijskem letu 2019/2020. Pripravili smo prvo besedilo o Martinu Krpanu, in sicer v več skupinah, nato izdelali smernice za pripravo besedil, potem pa so posamezne delovne skupine začele pripravljati svoja besedila. Uredništvo vodi posebna delovna skupina, ki preverja besedišče glede na jezikovno raven in bdi nad oblikovanjem, ilustracijami, pripravo dejavnosti po branju itn., zato so vse knjižice plod obsežnega strokovnega znanja.

Ob Svetovnih dnevih je izšla še posebna publikacija – Rokovnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 2023, v katerem so predstavljene vse nastale knjižice z ilustracijami in citati.          

Dogodki na univerzah po svetu.                       

                                                          

 

2019 – Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani                                                      

                  Program dogodkov

Od 2. do 6. decembra 2019 se bodo na več kot 50 univerzah po svetu odvijali Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti, s katerimi bomo tudi na slovenistikah po svetu obeležili 100-letnico prve slovenske univerze, Univerze v Ljubljani. Številne dogodke pripravljajo učitelji in sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah skupaj s študenti slovenščine, v sodelovanju s tujimi univerzami in z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije.

S pripravo projekta smo začeli v študijskem letu 2018/2019, saj so učitelji in vodje slovenistik z univerz po svetu pripravili prispevke o statusu slovenščine in slovenistike, njenem razvoju, sedanjih in nekdanjih učiteljih, opisali so obštudijske dejavnosti in navedli glavne dosežke – disertacije, prevode, učna gradiva, znanstvene monografije. Tako bo ob Svetovnih dnevih izšla posebna publikacija Slovenščina in slovenistike na univerzah po svetu z opisi 59 slovenistik.

                                          

 

2018 – Svetovni dnevi Ivana Cankarja                    

                    Program dogodkov 

Od 3. do 9. decembra 2018 so se na več kot 50 univerzah po svetu odvijali Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Številne dogodke so učitelji in sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah skupaj s študenti slovenščine pripravili v sodelovanju s tujimi univerzami in z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije. Izvedeni so bili literarni večeri, projekcije filmov, predavanja, konference, branja Antologije literature Ivana Cankarja  v slovenščini in v prevodih v 21 jezikov, pa tudi predstavitve drugih del, ki so jih v Cankarjevem letu pripravili študenti in učitelji slovenščine na univerzah po svetu. V okviru Svetovnih dni sta bila predstavljena dva celovečerna filma, v sodelovanju produkcijskih hiš Cebram in Friendly s koproducenti in z RTV Slovenija: animirani dokumentarni film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja (2018) režiserja Dušana Moravca in scenarista Matjaža Pikala ter dokumentarno igrani film Cankar (2018) režiserja in scenarista Amirja Muratovića. Oba vsak na svoj način osvetljujeta Cankarjevo delo in življenje ter aktualnost njegove literature v današnjem času. Študenti in udeleženci prireditev pa so se preizkusili tudi v poznavanju Cankarjevih del in življenja z družabno igro Klanec, ki je nastala na Centru za slovenščino.

                                       

 

Antologija literature Ivana Cankarja

Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v 21 jezikov predstavlja dela uglednega slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika, živečega na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Je zbirka študentskih prevodov, ki so nastali v študijskem letu 2017/2018 na skoraj 60 tujih univerzah v okviru projekta Svetovni dnevi Ivana Cankarja, s katerim se slovenistike po svetu, povezane v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, pridružujejo obeležitvi Cankarjevega leta v Sloveniji.

Literarna zapuščina Ivana Cankarja je izredno bogata, saj obsega kar 30 knjig, v prevajalski projekt priprave Antologije pa smo zajeli približno 30 strani Cankarjevega ustvarjanja. Izbor njegovih del, s katerimi avtorja predstavljamo bralcem po svetu, je bil skrbno narejen na Oddelku za slovenistiko, nato so besedila v tuje jezike prevajali na univerzah po svetu.

Krog sodelavcev obsežnega prevajalskega projekta je zelo širok. Sodelovalo je 43 univerz, 45 učiteljev, 52 jezikovnih pregledovalcev in 218 prevajalcev. Projekt so vodili in pri prevajanju mentorsko študentom pomagali lektorji in učitelji slovenščine.  Zaradi raznolikih jezikovnih in prevajalskih zmožnosti študentov so v nekatere jezike prevedena vsa besedila, v druge pa le nekatera. Da je bilo prevajanje uspešnejše, so izjemno pripomogli tudi učitelji na tujih univerzah in uveljavljeni prevajalci iz slovenščine, ki so študentske prevode pregledali, ponekod pa prispevali tudi svoje prevode. Prevajanje Cankarjeve literature je namreč zelo zahtevno delo zaradi več kot stoletne časovne oddaljenosti besedil od današnjega časa in sodobne slovenščine ter številnih posebnosti avtorjeve jezikovne rabe.

                      PRELISTAJ KNJIGO

Antologija ima tridelno zasnovo. V prvem delu so poglavja, ki strokovno osvetljujejo posamezna področja Cankarjeve literature: pripovedi in pesmi, dramatiko, esejistiko in publicistiko, ter predstavijo značilnosti njegove jezikovne rabe.

Drugi del predstavlja zbirka besedil iz literature Ivana Cankarja, v kateri so besedila razvrščena kronološko, po nastanku. Na ta način lahko bralci laže spremljajo Cankarjevo ustvarjanje, neposredno povezano z njegovo življenjsko potjo – odraščanjem, šolanjem, bivanjem v različnih krajih in pisanjem za različne namene, ter njegovim odnosom do umetnosti, jezika, žensk, domovine, umetnosti, resnice itn.

Tretji del, ki predstavlja večji del Antologije, so prevodi besedil v 21 tujih jezikov, med katerimi jih je 17 iz Evrope, pridružujejo pa se jim ameriška angleščina, argentinska španščina, japonščina in kitajščina.

 

 

2016 – Svetovni dnevi slovenske kulture           stu-baner_850x300_si

od 3. do 9. decembra 2016 so na slovenistikah, ki v študijskem letu 2016/17 delujejo na 57 univerzah po svetu, potekali dogodki v okviru že 8. mednarodnega kulturnopromocijskega projekta Svetovni dnevi, tokrat osredotočena na slovensko kulturo. To v najširšem smislu predstavljajo slovenska glasba, naravna in kulturna dediščina, uprizoritvene umetnosti, književnost, zgodovina, turizem in kulinarika, likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, znanost in tehnologija, gospodarstvo in šport. Učitelji slovenščine na tujih univerzah so v okviru projekta in v sodelovanju pripravili pregledne vsebine posameznih področij in jih postavili na e-učilnico. Na ta način jih bodo lahko uporabljali vsi lektorji pri poučevanju slovenske kulture na slovenistikah po svetu. Glede na raznolikost študijev in lektoratov na tujih univerzah jih bodo lahko v e-učilnici sproti prilagajali potrebam svojih študentov pa tudi posodabljali vsebine.

V tednu od 3. do 9. decembra – ko se tudi v Sloveniji vrstijo dogodki na Ta veseli dan kulture in ko Univerza v Ljubljani obeležuje svoj teden, so se na slovenistikah tujih univerz v sodelovanju s slovenskimi diplomatskimi predstavništvi in drugimi slovenskimi in tujimi institucijami odvijali dogodki na temo slovenske kulture – gostovanja slovenskih kulturnih ustvarjalcev in strokovnjakov, glasbeni, literarni in filmski večeri, znanstvene konference, otvoritve razstav itn. Več o dogodkih (ter spremljajoča gradiva) je objavljeno na teh straneh, v času dogodkov pa tudi na Facebooku Centra za slovenščino, spletni strani Culture.si ter v slovenskih in tujih medijih.  

Preberite knjižico Svetovni Svetovni dnevi slovenske kulture s povezavami:

                                     slo-na-tujih-univerzah_kultura_naslovnica

English version (by David Limon)

DOGODKI NA TUJIH UNIVERZAH

 

 


2014 – Svetovni dnevi slovenskega jezika: Žepna slovenščina

Od 1. do 5. decembra 2014 je na več kot 50 univerzah po svetu, kjer se izvajajo lektorati in študiji slovenščine, potekal obsežni kulturno promocijski projekt Svetovni dnevi slovenskega jezika.

Projekt je kot šesti po vrsti organiziran pod krovnim imenom Svetovni dnevi v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, ki povezuje slovenistike po svetu in deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V prvem decembrskem tednu so bili na univerzah po svetu izvedeni raznovrstni dogodki s ciljem tuji univerzitetni in širši javnosti predstaviti slovenski jezik. Organizirali so jih učitelji slovenščine na tujih univerzah s svojimi študenti, v sodelovanju z diplomatskimi predstavništvi Republike Slovenije po svetu.

Osrednji dogodek je bila predstavitev dvojezičnih knjižic Žepna slovenščina, ki so jih v preteklem študijskem letu na slovenistikah na tujih univerzah prevedli učitelji slovenščine s svojimi študenti in s pomočjo tujih uveljavljenih prevajalcev v kar 22 tujih jezikov, uredili in natisnili pa smo jih na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. V projektu je sodelovalo več kot 45 učiteljev, 220 prevajalcev in 43 jezikovnih pregledovalcev.

naslovnica-zepna-ang

Knjižice Žepna slovenščina na 130 straneh so natisnjene v naslednjih jezikih: angleščina, argentinska španščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, srbščina, španščina in ukrajinščina.

Namenjene so prvemu srečanju tujcev s slovenščino, Slovenijo in slovensko kulturo, vsebujejo uporabne teme in povezave. Vsebino so pripravili sodelavci na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, osrednji slovenski ustanovi, ki celovito skrbi za razvoj in infrastrukturo področja slovenščine kot drugega in tujega jezika: poučevanje, preverjanje in potrjevanje znanja, raziskovanje, strokovno usposabljanje učiteljev in izpraševalcev ter svetovanje. Zato je knjižica pripravljena strokovno in didaktično ustrezno ter s kančkom humorja ob predstavljanju slovenskih jezikovnih in kulturnih značilnosti. Na koncu vsakega poglavja so Zanimivosti, ponekod dopolnjene tudi s primerjavami tujih jezikov in držav.

Gre za prvo tako domišljeno predstavitev slovenskega jezika v toliko raznovrstnih tujih jezikih, ki bo pripomogla k večji rabi slovenskega jezika ter prepoznavnosti Slovenije in njene kulture.


2012 – Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma

sdsdf


2010 – Svetovni dnevi sodobne slovenske literature

V okviru projekta je bila natisnjena publikacija Antologija sodobne slovenske literature, v kateri so zbrana dela 66 sodobnih slovenskih avtorjev, ki so nastala v času od leta 1980 do 2010. Na slovenistikah po svetu so v okviru projekta v tuje jezike prevajali besedila iz Antologije, v tednu od 29. 11. do 3. 12. 2010 pa so pripravili gostovanja avtorjev, literarne večere in delavnice. S projektom smo tuji publiki predstavili sodobno slovensko literarno ustvarjalnost in jo spodbudili k branju ter prevajanju. Gostovanja in prevajanja pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

sdssl

Uredili:
A. Zupan Sosič,
M. Nidorfer Šiškovič,
D. Huber

Leto izida: 2010
Št. strani: 196
Vezava: brošura
ISBN: 978-961-237-3849


2008 – Svetovni dnevi slovenske literature na filmu

Od 1. do 5. decembra 2008 so na univerzah v tujini potekale projekcije slovenskih filmov, nastalih na podlagi literarnih predlog. S projektom smo širši publiki po svetu predstavili slovenske avtorje s kakovostnim literarnim opusom in uspešno slovensko filmsko produkcijo, posneto po literarnih delih. Prikazani so bili naslednji filmi, ki jih je prispeval Slovenski filmski center: Petelinji zajtrk (po istoimenskem romanu Ferija Lainščka; 2007), Sladke sanje (po scenariju Mihe Mazzinija; 2001) in Zvenenje v glavi (po istoimenskem romanu Draga Jančarja; 2002) ter kratka filma Vrtoglavi ptič in Otrok v času. RTV Slovenija je za lektorate prispevala v letu 2008 posneti dokumentarni film o Primožu Trubarju Pot, s predvajanjem katerega smo obeležili 500-letnico njegovega rojstva. S projektom pa smo obeležili tudi leto predsedovanja Slovenije Evropski uniji in Evropsko leto medkulturnega dialoga.

sdslf


2006 – Svetovni dnevi slovenske literature

Od 20. do 25. novembra 2006 je 38 slovenskih literarnih ustvarjalcev z najkakovostnejšim literarnim opusom gostovalo na 53 univerzah v tujini, kjer so lektorati slovenščine oziroma slovenistični študiji. Učitelji slovenščine na tujih univerzah so skupaj z avtorji vsebinsko in organizacijsko pripravili gostovanja in kulturne dogodke ter skupaj s študenti prevajali literarna dela. Dogodkov se je udeležilo več kot 3000 ljudi. V okviru programa STU smo pripravili in natisnili tudi Almanah Svetovni dnevi slovenske literature – publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku, v kateri je predstavljena sodobna slovenska literarna ustvarjalnost in 38 reprezentativnih avtorjev.

dsl
Almanah


2005 – Svetovni dnevi slovenskega filma

V letu 2005 smo s projektom Svetovni dnevi slovenskega filma v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, z učitelji slovenščine na tujih univerzah, s tujimi univerzami ter s slovenskimi diplomatsko-konzularnimi predstavništvi po svetu obeležili 100-letnico slovenskega filma. S projekcijami štirih slovenskih filmov (Ples v dežju, Kajmak in marmelada, Šelestenje, Z vzhoda) in z izdajo informativne zloženke smo slovenski film in slovensko kulturo predstavili širokemu krogu ljudi na univerzah po svetu. Projekt je bil izveden v tednu od 21. do 24. novembra 2005 na 53 univerzah. Filme si je ogledalo več kot 5000 ljudi (od 20 do 200 posamezni film), projekt pa je bil v Sloveniji in tujini tudi medijsko zelo uspešen, zato lahko zaključimo, da je bil to največji projekt vseh časov po obsegu promocije slovenske kulture.

dsf


2004 – Prevajanja slovenskih literarnih besedil

V letu 2004 je na lektoratih in v organizaciji STU potekal prvi skupni projekt Prevajanja slovenskih literarnih besedil. Zbornik Prevajanja slovenskih literarnih besedil s prevodi v 18 jezikov je izšel ob decembrskem srečanju učiteljev leta 2004. V zborniku so objavljeni odlomki in prevodi odlomkov izbranih del nagrajenih sodobnih slovenskih avtorjev – Erike Vouk, Iztoka Osojnika, Tomaža Letnarja, Mareta Cestnika, Maje Gal Štromar, Dragice Potočnjak in Vinka Ošlaka.

Pri projektu je sodelovalo 32 učiteljev slovenščine na tujih univerzah, besedila so prevedli 103 študenti, prevode pa je strokovno pregledalo 33 strokovnjakov, večinoma z jezikovnih oddelkov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vrednost projekta pa ni bila le objava zbirke prevodov in promocija sodobne slovenske literature, ampak je bil pomemben tudi zato, ker je povezal učitelje in številne študente slovenščine, obenem pa je bil dober pokazatelj velikega zanimanja za slovenski jezik, literaturo in kulturo med študenti na lektoratih slovenščine na univerzah po svetu.

stu-prevajanja

Uredili:
S. Kranjc,
M. Nidorfer Šiškovič

Leto izida: 2004
Št. strani: 509
Vezava: brošura
ISBN: 961-237-108-3