50. SSJLK (2014)

ssjlk-50

50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
30. 6.–11. 7. 2014

PRIHODNOST V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Zbornik 50. SSJLK


VSEBINA

Hotimir Tivadar
Petdesetemu in prihodnjim Seminarjem na pot Prenesi pdf


JUBILEJ

Martina Orožen
Spomini na poletni Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Prenesi pdf

Matjaž Kmecl
Pol stoletja pozneje, ob zlatem jubileju Prenesi pdf


PREDAVANJA

Jezik

Erika Kržišnik
Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku Prenesi pdf

Marko Stabej
Iz preteklih prihodnosti slovenščine v sedanjost Prenesi pdf

Mojca Nidorfer Šiškovič
E-posredovano sporazumevanje v slovenščini od poimenovanj do jezikovne rabe in prihodnosti Prenesi pdf

Marko Jesenšek
Slovenščina kot učni jezik na slovenskih univerzah Prenesi pdf

Literatura

Alojzija Zupan Sosič
Prihodnost literarne interpretacije Prenesi pdf

Miran Hladnik
Perspektive slovenske literarne zgodovine Prenesi pdf

Andrej Rozman
Ali je slavistika v krizi in zakaj? Prenesi pdf

Kultura

Božidar Jezernik
»Glejmo nazaj, da vidimo naprej!« Prenesi pdf

Ksenija Vidmar Horvat      
Kozmopolitska kultura in slovenska literatura: prispevek majhne nacije k svetovni dediščini prihodnosti Prenesi pdf

Izbirna tečaja

Milena Mileva Blažić
Slovenske pravljice v evropskem kontekstu Prenesi pdf

Nataša Logar
Jezikovni viri na klik in dotik Prenesi pdf

Parada mladih

Manja Gorinšek
Otroški jezik in ohranjanje slovenskega kulturnega izročila na KoroškemPrenesi pdf

Matej Meterc
Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) pregovorna? Prenesi pdf

Nejc Robida
Sinteza govora in Govorec 3 Prenesi pdf


KONFERENCA OB 50-LETNICI SSJLK: Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu

Ada Vidovič Muha
Nastanek Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture – čas spremembe jezikoslovnega koncepta Prenesi pdf

Bożena Tokarz, Emil Tokarz
Doživeti slovenskost Prenesi pdf

Bożena Ostromęcka-Frączak, Katarzyna Bednarska
Slovenistika na Univerzi v Lodžu Prenesi pdf

Tina Jugovič, Mateja Gojkošek, Jasmina Šuler Galos
Študij slovenščine na Poljskem z vidika študentov Prenesi pdf

Andrej Leben
Prihodnost slovenistike na Univerzi v Gradcu Prenesi pdf

Marija Bajzek Lukač
Priložnosti za slovenščino na Madžarskem Prenesi pdf

Ivana Latković
Kako premostiti vrzel med znanostjo in trgom ali o dodani vrednosti študija (zagrebške) slovenistike Prenesi pdf

Maja Đukanović
Slovenščina v Srbiji: preteklost, sedanjost in prihodnost Prenesi pdf

Lidija Arizankovska
Slovenistika na Univerzi v Skopju – aktualno stanje in pričakovanja v prihodnosti Prenesi pdf

Maryana Klymets    
Pot do slovenistike na Katedri za slovansko filologijo Univerze Ivana Franka v Lvovu Prenesi pdf

Timothy Pogačar
Revija Slovene Studies (ZDA) Prenesi pdf

Anita Peti-Stantić
Pravi in lažni slovenski in hrvaški prijatelji Prenesi pdf

Marija Bidovec
Valvasor in prihodnost Prenesi pdf

Anna Bodrova
Nacionalizem proti kozmopolitizmu v slovenski literaturi Prenesi pdf


Predstavitev avtorjev Prenesi pdf

50 let Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture – teme, predsedniki, lektorji Prenesi pdf

Bibliografsko kazalo seminarskih zbornikov 40 (2004)-5040 (2004)-50 (2014) Prenesi pdf