Zbornik 39. SSJLK (2003)

ssjlk-39

XXXIX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

(30. 6. 2003 – 19. 7. 2003)

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA V IZOBRAŽEVANJU


KAZALO


JEZIK

Ada Vidovič Muha
Slovenistično jezikoslovje – iskanje ustvarjalnega razmerja med globalnim in nacionalnim

Jerica Vogel
Izhodišča sodobnega pouka slovenskega jezika v gimnaziji in novosti pri maturitetnem izpitu

Simona Kranjc
Pouk slovenskega jezika v osnovni šoli

Marja Bešter Turk
Sodobno pojmovanje pismenosti in pouk slovenskega jezika v šolah v Republiki Sloveniji

Marko Stabej
Slovenščina od pet do glave


LITERATURA

Igor Saksida
Komunikacijski pouk književnosti v osnovni šoli

Boža Krakar Vogel
Spremembe v srednješolskem pouku književnosti ob koncu 20. stoletja

Irena Novak Popov
Sodobna slovenska poezija: odprta vprašanja kanona in poučevanja

Aleš Kozar
Slovenska književnost na Češkem


KULTURA

Pavel Zgaga
Izobraževanje in izzivi globalizacije

Aleš Gabrič
Šolski sistem, slovenščina in pismenost na Slovenskem

Barica Marentič Požarnik
Izobraževanje učiteljev med izzivi časa in akademsko tradicijo

Manca Košir
Množična občila kot oblikovalci kulturne zavesti


OKROGLI MIZI

Ivan Svetlik
Slovensko izobraževanje za danes in jutri (teze)

Simona Kranjc
Slovenistika po svetu


JUTRANJI TEČAJI

Irena Kovačič
Prevajanje v učenju slovenščine kot tujega jezika

Erika Kržišnik
Slovenski knjižni jezik – kratek pregled (teze)

Marjan Štrancar
Sodobna slovenska drama

Milena Mileva Blažić
Ustvarjalno pisanje pri pouku književnosti


EKSKURZIJA

Milena Petauer
“Pozdravljena bodi, ljuba dežela Štajerska” (A. M. Slomšek)


PREDSTAVITVE SODELUJOČIH AVTORJEV


PROGRAM 38. SSJLK