Zbornik 36. SSJLK (2000)

ssjlk-36

XXXVI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(26. 6. – 15. 7. 2000)

ČAS V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


KAZALO


JEZIK

Erika Kržišnik, Marija Smolić
“Slike” časa v slovenskem jeziku

Majda Merše
Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih

Vesna Požgaj Hadži
Prevajanje preteklika (na primeru Pripovedk iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić)

Vera Smole
Časovni prislovi v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

Alenka Šivic-Dular
Letni časi po slovensko

Ada Vidovič Muha
Čas v besedi (Tipologija leksikalne večpomenskosti)


LITERATURA

Miran Hladnik
Čas v slovenskem zgodovinskem romanu

Lado Kralj
Čas drame je zmeraj sedanjost

Marija Mercina
Oblikovanje časa v Pomladnem dnevu Cirila Kosmača

Irena Novak Popov
Časovna strukturiranost in tematizacija časa v slovenski liriki

Boris Paternu
Nacionalno in univerzalno v Prešernovi poeziji

Marija Stanonik
Kategorija časa v slovenski slovstveni folklori

Đurđa Strsoglavec
Kresnik in Ksaver Šandor Gjalski skozi čas

Alojzija Zupan Sosič
Ptiči, hrošči in androidi v smaragdnem mestu (sodobni slovenski antiutopični roman ob koncu stoletja)


KULTURA

Ana Benedetič
Zgodovina visokega šolstva oziroma univerze na Slovenskem

Jurij Fikfak
Od sedanjika narodopisja (ljudske kulture) do narodopisnega sedanjika

Janez Strnad
Čas v fiziki

Marko Uršič
Trije časi v filozofiji in književnosti

Marta Verginella
Čas in zgodovina, čas v zgodovini


JUTRANJI TEČAJI

Aleš Bjelčevič
Začetki slovenskega posvetnega verza (od Pisanic do Prešerna)

Vojko Gorjanc
Nekatere možnosti jezikoslovne izrabe enojezikovnih korpusov

Stane Granda
Poosamosvojitveni pogled na slovensko preteklost (s posebnim ozirom na kulturnozgodovinsko problematiko)

Katjuša Zakrajšek
Kultura in slovar (prevajanje slovenskega kulturološkega besedila)


EKSKURZIJA

Irma Kern Slapar
Gorenjska literarna magistrala

Jože Šifrer
Kulturna dediščina od radovljiške Dežele do Bohinja