Zbornik 42. SSJLK (2006)

ssjlk-42

42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
26. 6. 2006 – 14. 7. 2006

MESTO IN MEŠČANI V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


KAZALO

Irena Novak Popov
Uvodna beseda


PREDAVANJA

JEZIK

Marko Stabej
Jezikovna opremljenost mesta in meščanov

Mojca Smolej
Nekatere skladenjske značilnosti spontano tvorjenih besedil govorcev Ljubljane

Andrej E. Skubic
Načini umeščanja sociolektov v diskurz slovenske literature

Sonja Novak Lukanovič
Interkulturni vidik življenja v obmejnih mesti

LITERATURA

Peter Svetina
Ljubljana v slovenski literaturi

Alojzija Zupan Sosič
Ljubljana v romanih Milana Dekleve

Milena Mileva Blažić
Podoba realnih in fantastičnih mest ter prebivalcev v slovenski mladinski književnosti

Andrej Brvar
Mesto spodrezanih korenin

Tone Smolej
»Tisoč kilometrov je od Rue Descartes do Cankarjeve ulice.« Podoba Pariza v slovenski književnosti (1789–2000)

KULTURA

Matjaž Uršič
»Povej mi kje bi živel in povem ti kdo si!« Odnos Slovencev do življenja v mestu

Damjan J. Ovsec
Nekaj o razvoju in pomenu meščanstva

Andrej Studen
»Sproščal se je oster, bestialen vonj …« K zgodovini higienizacije in dezodorizacije Ljubljane pred prvo svetovno vojno

Bogo Zupančič
Trije stavbni tipi in z njimi povezane zgodbe

Božidar Jezernik
»Vedno zvesta Slovenija«: Javni spomeniki ljubljanski in družbeni spomin

Sarival Sosič
Razstava kot vizualni nagovor

Gojko Zupan
Mestno pohištvo in Slovenija


IZBIRNI TEČAJI

Vojko Gorjanc
O mestu in meščanih v jezikovnih virih za slovenščino

Mateja Pezdirc
Videz in resnica (malo)meščanstva v najnovejši slovenski komediji

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina
Slovenščina kot drugi/tuji jezik: Od procesa učenja k metodologiji poučevanja

Parada mladih

Urška Jarnovič
Sms-ov glas seže v deveto vas

Matej Šekli
Naglas nekaterih predslovanskih substratnih krajevnih imen moškega spola v slovenščini

Nina Novak
Ljubljana in razvijanje slovenskega pravnega jezika (1850–1900)

Monika Pemič
Med deželno in slovensko identiteto: Gradbena prizadevanja ljubljanskega meščanstva

Marijan Dović
Nastavki za tipologijo slovenskih literarnih proizvajalcev

Urška Perenič
Teoretični nastavki v vključevanju nemškega opusa Luize Pesjak v okvir slovenske literarne vede – »…und doch geht es uns an«

Metka Lokar
Klofuta svetohlinski malomeščanskosti: Chubby was here

Andreja Žižek Urbas
Midva, zvečer, zmenjena

Vladka Tucovič
»O Bog, kako brezvezno je vse tam spodaj ob morju!« Podoba istrskih mest v nekaterih delih sodobne slovenske književnosti


EKSKURZIJA

Katja Dragar
Mesto ob srebrnem studencu

Milanka Trušnovec
Mesto živega srebra v temeljih idrijske književnosti


AVTORJI IN AVTORICE