Zbornik 30. SSJLK (1994)

ssjlk-30

XXX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(27. 6. – 16. 7. 1994):

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA V 19. STOLETJU


KAZALO


JEZIK

Metka Furlan
Etimološko raziskovanje slovenskega besedja (Od Jarnikovega do Miklošičevega etimološkega slovarja)

Franc Jakopin
Maks Pleteršnik – mojster slovenskega slovaropisja

Marko Jesenšek
Deležniško-deležijski skladi na –č in –ši v zvrstnih besedilih SKJ 19. stoletja

Erika Kržišnik
Frazeologija v kratki pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja

Tine Logar
Slovenski jezik v Slovanskem lingvističnem atlasu

Martina Orožen
Stanislav Škrabec v razvoju slovenistike

Jože Toporišič
Jernej Kopitar (Ob 150-letnici njegove smrti)

Ada Vidovič Muha
Aktualnost slovaropisnih načel Pleteršnikovega slovarja


LITERATURA

Igor Grdina
Slovenska dramatika v 19. stoletju

Miran Hladnik
Slovenska zgodovinska povest v 19. stoletju

Gregor Kocijan
Med tradicijo in inovacijo (Slovenska kratka pripovedna proza v 90. letih 19. stoletja)

Matjaž Kmecl
Josip Jurčič, slovenski pisatelj (1844–1884)

Jože Pogačnik
Literarnonazorska izhodišča J. Stritarja

Denis Poniž
Slovenska lirika 19. stoletja med romantiko in moderno

Igor Saksida
Začetki slovenske mladinske poezije


KULTURA

Katarina Bedina
Dosežki slovenskega glasbenega dela ob koncu 19. stoletja

Janez Juhant
rek – krmar naše samozavesti

Vasilij Melik
Železnice in Slovenci

Peter Sokebrne
Soča – od reke do simbola

Sonja Žitko
Kiparstvo 19. stoletja: Od nagrobnikov do spomenikov


POSEBNI TEČAJI

Taras Kermauner
Uvod v novejšo slovensko prozo

Tomo Korošec
O stilu in stilistiki slovenskega poročevalstva 

Martina Križaj-Ortar
Stilistika neumetnostnega besedila – stičišče jezikovnega sistema in pragmatike

Marija Stanonik
Vzpon ali zaton slovstvene folklore v slovenskem literarnem snovanju 19. stoletja

Zinka Zorko
Samoglasniški sestavi v slovenskih narečnih bazah (ob izbranih narečnih besedilih)

Alenka Logar-Pleško
Bibliografija