Zbornik 38. SSJLK (2002)

ssjlk-38

XXXVIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

(24. 6. 2002 – 13. 7. 2002)

USTVARJALNOST SLOVENCEV PO SVETU


KAZALO


JEZIK

Nada Šabec
Usoda slovenskega jezika med Slovenci po svetu

Erika Kržišnik
Knjižnojezikovna norma v “argentinskoslovenski” Svobodni Sloveniji

Jasmina Markič
Odsevi španščine v slovenšcini

Jasna Honzak Jahič
Slovenski jezikoslovci v slovanskem svetu


LITERATURA

Mirko Jurak
Književno ustvarjanje slovenskih izseljencev v Kanadi in Avstraliji

Jerneja Petrič
Književnost drugega rodu slovenskih priseljencev v ZDA in problem njihove identitete

Zora Tavčar
Značilnejše poteze in pomembni dosežki slovenske izseljenske literature in kulture v 20. stoletju (Južna Amerika kot najizrazitejši prispevek)

Janja Žitnik
Naj še pišem v materinščini? – Slovenski zdomski književniki v multikulturnem okolju

Niko Jež
Vojeslav Molè – dvosmerno delovanje med Krakovom in Ljubljano


KULTURA

Marjan Drnovšek
Kulturna in šolska dejavnost med slovenskimi izseljenci v Evropi v 20. stoletju

Joseph Valenčič
Z delom uma in srca – ustvarjalnost med Slovenci v Severni Ameriki

Irene Mislej
Slovenski izseljeni umetniki v novem svetu – tri usode

Zmago Šmitek
Po stezah slovenskih potopiscev


OKROGLI MIZI

USTVARJALNOST SLOVENCEV PO SVETU

Andrej Rot
Ustvarjalnost Slovencev po svetu

Marija A. Pollak
Pevski zbori v Torontu in okolici

KAJ JE NOVEGA V SLOVENSKEM KNJIŽNEM JEZIKU? – OB IZIDU SLOVENSKEGA PRAVOPISA

Ada Vidovič Muha
Kaj je novega v slovenskem knjižnem jeziku? – Ob izidu Slovenskega pravopisa

Janez Dular
Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis?

Jerica Snoj
Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa

Vojko Gorjanc
Objektiviziran pogled na jezik in Slovenski pravopis

Nataša Logar
Računalniško izrazje v Slovenskem pravopisu 2001

Andreja Žele
Slovenski pravopis z vidika vezljivostne aktualizacije starih in novih glagolov

Tina Verovnik
Pravila v slovarju, slovar v pravilih

Marta Kocjan Barle
Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001

Špela Arhar
O naboru in predstavitvi slenga v Slovarju Slovenskega pravopisa


JUTRANJI TEČAJI

Vojko Gorjanc
Jezikovna infrastruktura: kje je tu slovenščina?

Irena Novak Popov
Sodobna slovenska poezija

Marija Stanonik
Prizadevanja, da bi v zbirki Glasovi tudi slovenski izseljenci dobili svojo knjigo


EKSKURZIJA

Marko Terseglav:
“Luči ôdpri vrata, krajina mi bela” (O. Župančič)


PREDSTAVITVE SODELUJOČIH AVTORJEV


PROGRAM 38. SSJLK