Zbornik 33. SSJLK (1997)

ssjlk-33

XXXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(30. 6. – 19. 7. 1997)

ŽENSKA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI U


KAZALO


JEZIK

Marja Bešter
Raba poimenovanj za ženske osebe v uradovalnih besedilih

Franc Jakopin

Ženskost v slovanskih priimkih

Janez Keber

Ženska imena v Sloveniji

Erika Kržišnik

Kdo govori kako

Marko Stabej

Seksizem kot jezikovnopolitični problem

Ada Vidovič Muha

Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti


LITERATURA

Silvija Borovnik

Sodobna slovenska ženska literatura, s posebnim ozirom na nekatera najnovejša dela v devetdesetih letih (Berte Bojetu, Maje Novak)

Mihael Bregant

Župančičeva Veronika Deseniška

Miran Hladnik

»Bodi svojemu možu pokorna!« (Ženska v minuli slovenski prozi)

Irena Novak-Popov

Poezija slovenskih pesnic

Janez Rotar

Ženska pisava v narodnih baladah

Igor Saksida

Punčka v slovenski mladinski poeziji

Peter Svetina

Ženska v slovenski umetni baladi 19. stoletja


KULTURA

Milica Antić Gaber

Ženske v slovenski politiki

Marjetka Golež

Podoba ženske v slovenski ljudski pripovedni pesmi

Tanja Mastnak

O likovnih umetnicah v Sloveniji

Marta Verginella

Od gospodinj do soprog


POSEBNI TEČAJI

Helga Glušič

Slovenski roman devetdesetih let

Vera Smole

Slovenska narečja in zanimivejši pojavi v razvoju kratkega vokalizma

Marija Smolić

Slovenija: dežela – kultura – ljudje

Metka Furlan, Marko Snoj

Iz slovenske etimološke delavnice

Marko Terseglav

»Veš, zdaj je Bela krajina / kakor ljubezen najina«