Zbornik 41. SSJLK (2005)

ssjlk-41

41. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
27. 6. 2005 – 15. 7. 2005

VEČKULTURNOST V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


KAZALO

Marko Stabej

Uvodna beseda


PREDAVANJA

Miran Hladnik
Z njihovimi ženskami se poročajte ali soočanje kultur v slovenskem zgodovinskem romanu

Vojko Gorjanc
Diskurz slovenskih spletnih forumov − dokončen pokop strpnosti?

Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
Kam je izginila srbohrvaščina? Status jezika nekoč in danes

Milena Mileva Blažić
Večkulturna mladinska književnost

Jožica Škofic
Slovensko narečno besedje na stičišču kultur (po gradivu za SLA)

Erika Kržišnik
Frazeologija v luči kulture

Janez Krek
Večkulturalizem, pravice in izobraževanje učencev romske etnične manjšine v javni šoli

Đurđa Strsoglavec
Meje moje kulture so meje mojega sveta (večkulturnost v prozi Polone Glavan in Andreja Skubica)

Kozma Ahačič
Vſaki jesik bode Boga ſposnal – vpliv Biblije na Bohoričevo in Dalmatinovo pisanje o jeziku in jezikih leta 1584

Tomaž Pavlin
Zgodbe slovenskega športa

Irena Novak Popov

Slovenski literarni dialog s tujino  


IZBIRNI TEČAJI

Simon Krek, Polonca Kocjančič
Slovarski blagoslov

Peter Svetina
O laškem enajstercu, češkem humorju in baselskih dimnikih: Dialog kultur v delih Žige Zoisa, Frana Milčinskega in Lojzeta Kovačiča

Parada mladih

Ana Zwitter Vitez
Prozodija v spontanem govoru

Matjaž Zaplotnik
Kulturna širina v treh slovenskih verznih pripovedih iz prve polovice 19. stoletja

Matej Šekli
Odraz medjezikovnih stikov v poimenovanjih za vaške poklice in dejavnosti v nadiškem narečju

Nataša Špolad
Pouk književnosti v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji – Julijski krajini z vidika učiteljev slovenščine in njihovih učencev

Jordi Magrinya
Večjezičnost v Kataloniji

Maruša Mugerli
Pisanje med kulturama (Dvojezično pesništvo Josipa Ostija)

Gašper Troha
Večkulturnost in umetniška svoboda v SFRJ – primer drame KaramazoviDušana Jovanoviča

Mateja Jemec
Koliko večkulturnosti prenesejo slovenska pravna besedila?

 

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Andreja Markovič
Sporazumevalni prag za slovenščino – priročnik v rokah uporabnika

Marjana Lavrič
Kaj zmorem v drugem / tujem jeziku

Nataša Pirih Svetina
Lačni in žejni ne bomo ostali

(Predstavitev dokumenta Preživetvena raven za slovenščino)

Mojca Stritar
Jezik na klik: Elektronski viri za učenje slovenščine

Mihaela Knez
Katere učbenike pa imate?

(Predstavitev učbenikov Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik)


OKROGLA MIZA

Primož Vitez
Prevod: ustvarjanje novega smisla


EKSKURZIJA

Nataša Pirih Svetina

Več morja, več sonca, več kultur


AVTORJI IN AVTORICE