Zbornik 32. SSJLK (1996)

ssjlk-32

XXXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(24. 6. – 13. 7. 1996)

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA IN SLOVANSKI SVET – MEDSEBOJNI STIKI IN VPLIVI


KAZALO


JEZIK

Aleksandra Derganc
Nekatere paralele v zgodovini dvojine v slovanskih jezikih

Metka Furlan, Marko Snoj
Bezlajev Etimološki slovar slovenskega knjižnega jezika (ob izidu tretje knjige)

Franc Jakopin
Slovensko knjižno besedišče v stiku z drugimi slovanskimi jeziki

Irena Orel Pogačnik
Slovansko besedje v Nemško-slovenskem slovarju iz leta 1860

Breda Pogorelec
»Slovanska« ali »slovenska« naravnanost načrtovanja slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 19. stoletja (teze)

Jože Toporišič
Slovenski jezikoslovci zunaj domovine v svojih knjižnih izdajah

Ada Vidovič Muha
Tvorno razmerje med slovenskim in češkim jezikoslovjem 20. stoletja


LITERATURA

Aleksander Bjelčevič
Primerjalna slovanska metrika: zgodovina projekta in njegove metode

Helga Glušič
Slovenska sodobna proza

Miran Hladnik
Slovani v slovenski zgodovinski povesti

Niko Jež
Razvojna dinamika slovensko-poljskih literarnih stikov

Vladimir Osolnik
Slovenski vplivi v južnoslovanskih literarnih vedah 

Janez Rotar
Balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže in vprašanje poliglosije

Aleksander Skaza
F. M. Dostojevski v slovenski literarni kritiki in literarni vedi


KULTURA

Marija Bergamo
Iz slovensko-ruskih glasbenih stikov: simfonično mišljenje Aleksandra Skrjabina in Lucijana Marije Škerjanca (povzetek)

Irena Gantar Godina
Oris slovensko-slovanskih stikov do 1914

Peter Krečič
Arhitekt Jože Plečnik na praškem gradu

Andrej Rozman
Jernej Kopitar, Martin Hamuljak in Pavel Jozef Šafárik

Dragi Stefanija
Slovenci o Makedoniji in Makedoncih

Nace Šumi
Slovensko-češki stiki v likovni umetnosti (povzetek)


POSEBNI TEČAJI

Breda Pogorelec
Slovanski vplivi na oblikovanje slovenskega knjižnega jezika od 16. do 20. stoletja (teze)

Vesna Požgaj Hadži
Hrvaščina in slovenščina – kontrastivna predstavitev

Alenka Šivic Dular
Slovenščina med slovanskimi jeziki (teze)

Peter Skoberne
Potep med Krasom in morjem