55. SSJLK (2019)

55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
1.–13. 7. 2019

1919 V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Mojca Smolej
1919 Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Irena Orel
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919 Prenesi PDF

Vera Smole
Slovenska narečja v spletnih aplikacijah Prenesi PDF

Marko Stabej
Slovenščina: zorenje jezikovne skupnosti 1919–2019 Prenesi PDF

Alenka Šivic-Dular
Rajko Nahtigal in snovanje znanstvenih ustanov na Slovenskem Prenesi PDF

Literatura

Mateja Pezdirc Bartol
Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev Prenesi PDF

Janez Vrečko
Prostor, čas in gibanje pri Srečku Kosovelu Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Prekmurje v sodobnem slovenskem romanu Prenesi PDF

Kultura

Matjaž Barbo
Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem Prenesi PDF

Jernej Kosi
Srečanje dveh svetov: Prebivalstvo Prekmurja in nova »jugoslovanska« oblast po zasedbi in priključitvi pokrajine Prenesi PDF

Tone Smolej
Ustanovitev Filozofske fakultete in kratek oris njene stoletne zgodovine Prenesi PDF 


Izbirna tečaja

Alen Širca
Nastanek slovenskega pesniškega ekspresionizma Prenesi PDF

Hotimir Tivadar, Suzana Panker
Prekmurščina v slovenskem šolstvu Prenesi PDF


Parada mladih

Katarina Ferk
Primerjalna analiza klasičnega in digitalnega branja: Digitalna (d)evolucija Prenesi PDF

Felix Oliver Kohl
Generacijski romani revisited. Slovenski študenti v generacijskih romanih v času okoli prve svetovne vojne in danes Prenesi PDF

 


Mednarodna konferenca Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani

Katarzyna Bednarska
Poučevanje poslovnega komuniciranja v okviru slovenistične specializacije programa Poslovna lingvistika Prenesi PDF

Marta Cmiel-Bażant
Interdisciplinarnost kulturološko zasnovanega študija slovenistike na Univerzi v Varšavi Prenesi PDF

Maja Đukanović
Stoletje slovensko-srbskih jezikoslovnih stikov Prenesi PDF

Alina Irimia
Raznolikost prevodov slovenske literature v romunščini Prenesi PDF

Elizabeta Jenko
Slovenistika na Univerzi na Dunaju v zrcalu obletnic: 20 let gostujočih profesur Prenesi PDF

Alenka Jensterle-Doležal
Med znanostjo in politiko: slovenistika na Karlovi univerzi v Pragi Prenesi PDF

Tina Jugović
Izobraževanje učiteljev slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini – danes in jutri Prenesi PDF

Svetlana Kmecová
Diplomska, magistrska in doktorska dela, ki so nastala v okviru slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi Prenesi PDF

Jelena Konickaja
Slovenistika v Litvi (1995–2019) Prenesi PDF

Octavia Nedelcu
Slovenski jezik na Univerzi v Bukarešti Prenesi PDF

Mojca Nidorfer Šiškovič
Razvoj slovenistik na univerzah po svetu Prenesi PDF

Anita Peti-Stantić
Tako blizu in tako daleč: od Celestina do sodobnosti Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Slovenska literarna zgodovina na Moskovski državni univerzi M. V. Lomonosova – nove ruske izdaje za potrebe visokošolskega izobraževanja Prenesi PDF

Anna Stefan
O težavah pri sklanjanju v slovenščini (na primeru poljskih govorcev slovenščine) Prenesi PDF

Jasmina Šuler Galos
Pripovedna dela kot učno gradivo pri pouku slovenščine kot tujega jezika Prenesi PDF

Miloslav Vojtech
Slovaška slovenistika in recepcija slovenske kulture na Slovaškem v letih od 1919 do 1942 Prenesi PDF


Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF