Zbornik 37. SSJLK (2001)

ssjlk-37

XXXVII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(25. 6. – 14. 7. 2001)


KAZALO

UVODNO PREDAVANJE

Ada Vidovič Muha
Moč in nemoč slovenskega knjižnega jezika


JEZIK

Jerneja Gros
Sinteza slovenskega govora – jezikoslovni vidiki

Irena Orel
Osrednje in obrobno v zgodovini slovenskega jezika (na primeru izzaimenskih okoliščinskih prislovov v knjižnih različicah na prehodu iz 18. v 19. stoletje)

Vesna Požgaj Hadži, Ina Ferbežar
Tudi to je slovenščina


LITERATURA

Matjaž Birk
Središčnost obrobnega – o odnosu med nemško in slovensko kulturo v časopisu Illyrisches Blatt (Ljubljana, 1819-1849)

Andrej Blatnik
Kdo mori slovenske žanrske pisce? (2001 remiks)

Lojzka Bratuž
Literarna podoba Gorice, mesta ob zahodni slovenski meji

Miran Hladnik
Ne, na parnas pa že ne!

Alojzija Zupan Sosič
Drugačne skrivnosti (podeželje in mesto v sodobnem slovenskem romanu)

Janja Žitnik
Slovenski izseljenski pisci in literarno povratništvo


KULTURA

Milček Komelj
Pogled na središčnost in obrobnost v slovenski likovni umetnosti

Paola Korošec
Materialna dediščina alpskih Slovanov

Dušica Kunaver
Slovenske ljudske šege od pomladi do zime

Jurij Kunaver
Obrobje in “obrobje” v geografski podobi Slovenije, na izbranih primerih

Božo Repe
Zakaj slovenska neodvisnost?

Cvetka Tóth
Volja kot prvobitna sila – qualitas occulta


OKROGLA MIZA

Marko Stabej
Slovenščina v Evropi, Evropa v slovenščini

Albina Nećak
Lük Življenje na narodno mešanih območjih v Sloveniji


JUTRANJI TEČAJI

Vanda Babič
Slovenščina med slovanskimi jeziki

Tjaša Miklič
Raba slovenskih glagolskih oblik v luči časovnosti, dobnosti, vidskosti in naklonskosti

Špela Vintar
Računalniška orodja za jezikoslovce in prevajalce

Katjuša Zakrajšek
Slovenski homonimi in dvojezični slovar


EKSKURZIJA

Vesna Gomezel Mikolič
Slovenska Istra kot odprta vrata Slovenije