Zbornik 34. SSJLK (1998)

ssjlk-34

XXXIV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(29. 6. – 18. 7. 1998)

DEŽELE IN MESTA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


KAZALO


JEZIK

Ada Vidovič Muha
Kocbekov in Voduškov delež v slovenski jezikoslovni misli

Marko Stabej
Oblikovanje knjižnega jezika v 19. stoletju med narodno enotnostjo in socialno razločevalnostjo

Irena Orel
Dežele v besedi – besede v deželah

Erika Kržišnik
Socialna zvrstnost in frazeologija

Marja Bešter
»Govorjenje na fanta« v gorenjskem narečju


LITERATURA

Irena Novak Popov
Dežele in mesta v slovenski poeziji

Miran Hladnik
Regionalizem in slovenska književnost

Peter Svetina
Kdo v Ljubljani rabuta krofe: dogajališča slovenske mladinske kriminalke


KULTURA

Rudi Rizman
Multikulturalizem in izzivi globalizacije

Nace Šumi
Regionalne značilnosti v umetnosti na Slovenskem (teze)

Dušan Ogrin
Raznovrstnost slovenske krajine in ohranitev njene prepoznavnosti

Branko Goropevšek
Celje na meji evropskega vzhoda in zahoda skozi čas

Marija Smolić, Nataša Pirih
Predstavljanje dežele v učbenikih in tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika

Marija Stanonik
Kakor ti meni, tako jaz tebi!


POSEBNI TEČAJI

Vera Smole
Slovenske dežele in njihova narečja

Marija Smolić
Slovenska krajina v oblikovanju kulturne dediščine in življenjskih vzorcev