Zbornik 31. SSJLK (1995)

ssjlk-31

XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(26. 6. – 15. 7. 1995)

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA V SODOBNEM SVETU


KAZALO


JEZIK

Theodor Domej
Geneza slovenske standardne izreke – s posebnim ozirom na Koroško (do leta 1870)

Mladen Pavičić
O sodobnih učbenikih slovenskega knjižnega jezika za tujce

Breda Pogorelec, Majda Kaučič Baša, Marko Stabej
Slovenski knjižni jezik: jezikovno načrtovanje in jezikovna politika v preteklosti in danes (teze)

Vesna Požgaj Hadži
Sistemske izgovorne napake na osnovi hrvaško-slovenske jezikovne interference

Jože Toporišič
Tuji raziskovalci slovenščine (knjižne objave)

Ada Vidovič Muha
Dinamika lektoratov slovenščine po svetu


LITERATURA

Silvija Borovnik
Slovenska književnost na avstrijskem Koroškem – s posebnim ozirom na delo Florjana Lipuša

Helga Glušič
Odmevnost Jančarjevega literarnega dela v svetu

Miran Hladnik
Evropa in Amerika pa slovenska literarna veda

Marko Juvan
Slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna država (iz 80. v 90. leta)

Irena Novak Popov
Slovenska poezija in njeni odmevi v svetu

Marija Pirjevec
Nekatere tipološke črte slovenskega pripovedništva na Tržaškem (ob pisateljih Borisu Pahorju in Alojzu Rebuli)

Igor Saksida
Mladinska književnost Mirka Kunčiča

Majda Stanovnik
Stoletje upov in uspehov slovenske književnosti v prevodih


KULTURA

Franc Jerman
Slovenska filozofska misel in svet

Jurij Kunaver
Specifičnosti slovenskega geografskega prostora v primerjavi z evropskim sosedstvom

Milko Matičetov
V mednarodni okvir vpeta slovenska ljudska pravljica (sporočilo treh izbranih zgledov)

Nace Šumi
Nekateri problemi slovenske umetnosti 20. stoletja

Tomaž Toporišič
Slovensko gledališče med domom in svetom


POSEBNI TEČAJI

Irena Orel Pogačnik
Razvoj slovenskega besedišča od Megiserja do Pleteršnika

Martina Ožbot
Nekateri problemi prevajanja literarnozgodovinskih besedil iz italijanščine v slovenščino

Breda Pogorelec
Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika

Denis Poniž
Sodobna slovenska dramatika (poskus kritičnega pregleda)

Marko Stabej
Besediloslovna stilistika slovenskih pesniških besedil (razvojni pregled)