Zbornik 43. SSJLK (2007)

ssjlk-43

43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
25. 6. 2007 – 13. 7. 2007

STEREOTIPI V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


KAZALO

Irena Novak Popov
Uvodna beseda


PREDAVANJA

JEZIK

Marko Stabej
Jaz v nas. Nekaj tez o jeziku, identiteti in jezikoslovju na Slovenskem

Tadeja Rozman, Nanika Holz
Slovar – jezika vladar?

Mateja Jemec Tomazin
Stereotipi v slovenskem pravnem izrazju

LITERATURA

Klemen Lah
»Gorje, kdor nima doma, / kdor ni nikjer sam svoj gospod«: podoba literarnih likov romskega rodu v slovenskih pripovednih delih 19. stoletja

Mateja Pezdirc Bartol
Ženski liki v Cankarjevi dramatiki (s posebnim ozirom na lik matere)

Irena Novak Popov
Stereotipi v sodobni slovenski kratki prozi

Silvija Borovnik
Razbijanje stereotipov v prozi Suzane Tratnik

Milena Mileva Blažić
Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti

Tone Smolej
Podoba Slovenije v svetovni prozi

KULTURA

Ksenija Šabec
Kdo je čefur za kranjskega Janeza: stereotipi in kulturne razlike v sodobnem evropskem kontekstu

Jure Gombač
Migracije in stereotipi

Božo Repe
Mitske predstave pri Slovencih

Božidar Jezernik
Stereotipna podoba »prvega slovenskega pesnika« kot narodni kapital

Damir Globočnik
»Gosposka škrijcasta suknja in slovenstvo«: izbor stereotipnih upodobitev v slovenski karikaturi

Gorazd Trušnovec
Princip žrtve: vloga moškega v sodobnem slovenskem filmu


IZBIRNI TEČAJI

Vojko Gorjanc
Kontekstualizacija oseb ženskega in moškega spola v slovenskih tiskanih medijih

Alojzija Zupan Sosič
Moški je glava in ženska srce – spolni stereotipi

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Ina Ferbežar
Nekaj vmes


Parada mladih

Gjoko Nikolovski
Opozicija kategorij pripovedovanje in neposredno govorjenje v makedonskem perfektu kot kulturno-jezikovna specifika makedonskega jezika in njena refleksija v slovenskem jeziku

Mija Michelizza
Splèt stereotipov o spletni slovenščini

Urška Perenič
Nemško pesništvo Marie Luckmann (28. 8. 1864 – 5. 3. 1947) kot stereotipija slovenstva

Maja Kodrič
Podoba »južnjaka« v kratki prozi Polone Glavan in Maje Novak

Maja Melinc
Literarna vzgoja – izhodišče za razvijanje nacionalne pripadnosti

Tina Preglau
»Križan sem. Med celinami. Med ljudmi.« Interkulturna interpretacija poezije Tomaža Šalamuna


EKSKURZIJA

Katja Dragar
Štajerska prestolnica, mesto pod zelenim Pohorjem


AVTORJI IN AVTORICE