Zbornik 35. SSJLK (1999)

ssjlk-35

XXXV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

(28. 6. – 17. 7. 1999)

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA TUKAJ IN ZDAJ


KAZALO


JEZIK

Vidovič Muha Ada
Čas in prostor, ujeta v slovenski slovar 20. stoletja

Karmen Kenda-Jež, Peter Weiss
Posebnosti (slovenskega) narečnega slovaropisja

Vojko Gorjanc
Korpusi v jezikoslovju in korpus slovenskega jezika FIDA

Erika Kržišnik, Marija Smolič
Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj


LITERATURA

Tomo Virk
Perspektive leposlovja in vede o njem ob koncu tisočletja

Silvija Borovnik
Slovenska proza na prelomu novega tisočletja

Miran Hladnik
Slovenski zgodovinski roman danes

Božidar Kante
Sodobna literarna veda in filozofija na Slovenskem: primer poststrukturalizma

Đurđa Strsoglavec, Peter Svetina
Žanrski umor? Primer Novakova-Tribuson: preiskava sodobne slovenske in hrvaške kriminalke

Boža Krakar-Vogel
Konservativnost in inovativnost novega učnega načrta za pouk književnosti v gimnazijah


KULTURA

Janek Musek
Slovenci v luči mednarodnih in medkulturnih primerjav

Dušan Nečak
Sodobna slovenska zgodovina danes

Anton Kramberger
Novejše teze o mediatorski vlogi nacionalnih elit, razmislek o Sloveniji

Igor Zabel
Slovenska umetnost v devetdesetih

Stojan Pelko
Slovenski film devetdesetih: stereotip ali autsajder?


JUTRANJI TEČAJI

Vesna Požgaj Hadži
Nekatere pasti pri prevajanju iz slovenščine v hrvaščino (in narobe)

Marija Smolić
Slovenski prostor ob slovesu 20. stoletja


SPREHOD, EKSKURZIJA

Marija Smolić
Ljubljana – kulturnozgodovinski ogled

Maja Besednjak
Vipavska dolina in Goriška Brda – tukaj in zdaj