Zbornik 40. SSJLK (2004)

ssjlk-40

40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
28. 6. 2004 – 16. 7. 2004

MODERNO V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


KAZALO

Marko Stabej
Uvodna Beseda

JUBILEJ

Helga Glušič
Ob štiridesetletnici SSJLK

Boris Paternu
Ob jubileju

Jože Toporišič
O seminarju za slovenski jezik, literaturo in kulturo

Janez Zor
Nekaj spominov na začetke ob štiridesetletnici Seminarja za slovenski jezik, literaturo in kulturo

Breda Pogorelec
Vase in v svet


PREDAVANJA

Igor Grdina
Nimb prelomnosti

Vesna Mikolič
Medkulturna slovenistika – realnost ali izziv?

Monika Kalin Golob
Moderno in modno v publicističnem spletu vplivanja ter stilu slovenskih novinarskih besedil

Marko Milosavljevič
Novinarski žanri in vrste v sodobnem slovenskem novinarstvu: novinarska zgodba

Simona Kranjc
Besedilo v sodobnih medijih in pouk slovenščine kot tujega jezika

Alojzija Zupan Sosič
Tradicionalno in sodobno v romanu Boštjanov let Florjana Lipuša

Marko Jesenšek
Tradicionalnost in modernost prekmurskih oglaševalskih besedil

Mateja Pezdirc Bartol
Moderno v dramatiki Matjaža Zupančiča

Peter Klepec
Nekaj koordinat za (ne)razumevanje sodobne slovenske filozofije

Aleš Bjelčevič
Verz in kitica v popularni glasbi od srednjega veka do metala, punka in rapa


IZBIRNI TEČAJI

Vojko Gorjanc
Politična korektnost in slovarski opisi slovenščine – zgolj modna muha?

Peter Svetina
Od kolumne do reklame: poglavje iz življenja sodobne slovenske literature

Parada mladih

Kozma Ahačič
Bohoričeve Arcticae horulae succisivae – 420 let pozneje

Aleksandra Schuller
Uprizarjanje kot družbena, estetska in politična dejavnost. Simultana prizorišča: Škofjeloški pasijon, marakeški trg Jemaa el-Fna in performans Stanovanje

Hotimir Tivadar
Kaj je prav in kaj resnično (prav) v slovenskem govoru?

Peter Jurgec
Fonološke značilnosti novejšega slovenskega besedja

Mojca Nidorfer Šiškovič
Kako izrekamo zahteve

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Jana Zemljarič Miklavčič
“Ali se učite slovenski? Kakó Vam dopade slovénščina?”

Ina Ferbežar
Jaz svakodnevno uporabljam jezik slovenšćine …

Tanja Jerman
Slovenščina na daljavo

Ina Ferbežar, Jana Zemljarič Miklavčič
Pred slovenskim (sporazumevalnim) pragom


OKROGLI MIZI

Mojca Medvedšek, Marko Stabej
Slovenska literatura v tujini in v tujih jezikih

Simona Kranjc
Študij tujih jezikov v Evropski uniji


EKSKURZIJA

Barbara Ravnik Toman
Jaz pa pojdem na Gorenjsko …


AVTORJI IN AVTORICE


40. LET SEMINARJA – TEME, PREDSEDNIKI, TAJNIKI, LEKTORJI


BIBLIOGRAFSKO KAZALO SEMINARSKIH ZBORNIKOV 31 (1995) – 39 (2003)