Zbornik 40. SSJLK (2004)

ssjlk-40

40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
28. 6. 2004 – 16. 7. 2004

MODERNO V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


KAZALO

Marko Stabej
Uvodna Beseda

JUBILEJ

Helga Glušič
Ob štiridesetletnici SSJLK

Boris Paternu
Ob jubileju

Jože Toporišič
O seminarju za slovenski jezik, literaturo in kulturo

Janez Zor
Nekaj spominov na začetke ob štiridesetletnici Seminarja za slovenski jezik, literaturo in kulturo

Breda Pogorelec
Vase in v svet


PREDAVANJA

Igor Grdina
Nimb prelomnosti

Vesna Mikolič
Medkulturna slovenistika – realnost ali izziv?

Monika Kalin Golob
Moderno in modno v publicističnem spletu vplivanja ter stilu slovenskih novinarskih besedil

Marko Milosavljevič
Novinarski žanri in vrste v sodobnem slovenskem novinarstvu: novinarska zgodba

Simona Kranjc
Besedilo v sodobnih medijih in pouk slovenščine kot tujega jezika

Alojzija Zupan Sosič
Tradicionalno in sodobno v romanu Boštjanov let Florjana Lipuša

Marko Jesenšek
Tradicionalnost in modernost prekmurskih oglaševalskih besedil

Mateja Pezdirc Bartol
Moderno v dramatiki Matjaža Zupančiča

Peter Klepec
Nekaj koordinat za (ne)razumevanje sodobne slovenske filozofije

Aleš Bjelčevič
Verz in kitica v popularni glasbi od srednjega veka do metala, punka in rapa


IZBIRNI TEČAJI

Vojko Gorjanc
Politična korektnost in slovarski opisi slovenščine – zgolj modna muha?

Peter Svetina
Od kolumne do reklame: poglavje iz življenja sodobne slovenske literature

Parada mladih

Kozma Ahačič
Bohoričeve Arcticae horulae succisivae – 420 let pozneje

Aleksandra Schuller
Uprizarjanje kot družbena, estetska in politična dejavnost. Simultana prizorišča: Škofjeloški pasijon, marakeški trg Jemaa el-Fna in performans Stanovanje

Hotimir Tivadar
Kaj je prav in kaj resnično (prav) v slovenskem govoru?

Peter Jurgec
Fonološke značilnosti novejšega slovenskega besedja

Mojca Nidorfer Šiškovič
Kako izrekamo zahteve

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Jana Zemljarič Miklavčič
“Ali se učite slovenski? Kakó Vam dopade slovénščina?”

Ina Ferbežar
Jaz svakodnevno uporabljam jezik slovenšćine …

Tanja Jerman
Slovenščina na daljavo

Ina Ferbežar, Jana Zemljarič Miklavčič
Pred slovenskim (sporazumevalnim) pragom


OKROGLI MIZI

Mojca Medvedšek, Marko Stabej
Slovenska literatura v tujini in v tujih jezikih

Simona Kranjc
Študij tujih jezikov v Evropski uniji


EKSKURZIJA

Barbara Ravnik Toman
Jaz pa pojdem na Gorenjsko …


AVTORJI IN AVTORICE


40. LET SEMINARJA – TEME, PREDSEDNIKI, TAJNIKI, LEKTORJI


BIBLIOGRAFSKO KAZALO SEMINARSKIH ZBORNIKOV 31 (1995) – 39 (2003)

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close