Zborniki skripta


prirocnik-zbornik-skripta

SKRIPTA 1

ur. Marja Bešter

Leto izida: 1997

RAZPRODANO

 • L. Plut Pregelj: Poslušajte sebe – poslušajte študente!
 • S. Pečjak: Preverjanje ravni razumevanja pri branju
 • K. Podbevšek: Učiteljeva govorna kultura
 • B. Krakar Vogel: Književno besedilo v lektoratu slovenščine za tujce

prirocnik-zbornik-skripta-2

SKRIPTA 2

ur. Marja Bešter

Leto izida: 1998

 • I. Novak Popov: Pouk književnosti v lektoratu slovenščine
 • E. Kržišnik: Frazeologija pri pouku slovenščine kot tujega jezika
 • M. Bešter: Preverjanje razumevanja zapisanega neumetnostnega besedila pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika
 • I. Ferbežar: Kako testirati jezikovno zmožnost?
 • D. Skubic: Dialog pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika

prirocnik-zbornik-skripta-3

SKRIPTA 3

ur. Marja Bešter

Leto izida: 1999

 • A. Vidovič Muha: Imenska zveza v slovenščini (kontrastivno z nemščino)
 • V. Mildner: Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku
 • M. Jesenovec: Pravorečje in pravopis v učbenikih slovenščine za tujce
 • V. Požgaj Hadži, M. Benjak: Obravnava umetnostnega besedila v lektoratu za tujce
 • M. Pezdirc: Ustvarjalne metode pri obravnavi pesmi, proze in drame pri pouku slovenščine kot tujega jezika
 • C. Shigemori Bučar: Kako sem se učila slovenščino
 • L. Črnivec: Organizacija dela v razredu
 • V. Požgaj Hadži, M. Benjak: Nekonvencionalne oblike pouka

prirocnik-zbornik-skripta-4

SKRIPTA 4

ur. Ada Vidovič Muha

Leto izida: 2000

 • E. Kržišnik: Posredovanje slovničnega znanja v učbenikih slovenščine kot drugega/tujega jezika
 • J. Zemljarič Miklavčič: Centrovi učbeniki za slovenščino kot drugi/tuji jezik in njihova aplikacija na obstoječo (in predvidljivo) mrežo naslovnikov
 • M. Stabej: Centrova informacijska banka učnih gradiv za slovenščino kot drugi/tuji jezik (CIBUGS)
 • J. Šuler Galos: Posebnosti poučevanja slovenščine na univerzah v tujini
 • N. Pirih Svetina: Poti nastajanja učbeniškega gradiva za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • J. Honzak Jahić: Lektorjevo videnje nastajanja učbeniške zasnove

prirocnik-zbornik-skripta-5

SKRIPTA 5

ur. Erika Kržišnik

Leto izida: 2001

 • E. Kržišnik: Vsebina (slovenskega) frazeološkega slovarja za tujce – določitev in preizkus meril
 • J. Petermann: Razmišljanje o konceptu minimalnih frazeoloških slovarjev za tujce
 • J. Keber: Razlaganje izvora slovenskih frazemov
 • M. Vrbinc: Kolokacije in rojeni govorci slovenščine – pomen vključevanja kolokacij v dvojezične slovarje
 • A. Menac: Načini klasifikacije frazeologije tujega jezika pri univerzitetnem študiju
 • Ž. Fink: Frazemi s strukturo priredne besedne zveze in priredno zloženega stavka
 • V. Požgaj Hadži: Frazemi in pouk hrvaščine (kot materinščine in tujega jezika)