Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011

Dejavnosti v okviru projekta izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, sofinancira pa jih Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Vrednost projekta je 240.764,00 evrov.

Ciljna skupina projekta so otroci migranti, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so usmerjena v to, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost. Cilji projekta so pripraviti učbenike, delovne zvezke, priročnike in slikovno gradivo ter organizirati pilotne tečaje za otroke in starše migrante. Del dejavnosti pa je namenjen razvijanju standardov, ki bi učencem migrantom omogočali pravičnejše vrednotenje njihovega znanja slovenščine.

 • Splošno 

  Zaposleni na projektu

  Mihaela Knez, vodja projekta ([email protected])
  Damjana Kern ([email protected])
  Matej Klemen
  Katja Kralj


  Sodelavci projekta

  Tjaša Alič, Marta Bartolj, Alma Bejtullahu, Andrej Blažon, Tanja Bovha, Rok Dovjak, Anja Gašperin, Maja Bračika Piščanc, Nuša Dedo Lale, mag. Katja Dragar, dr. Ina Ferbežar, Simona Gotal, Evgenija Jarc, Petra Jurič, Tanja Kotnik, Alenka Ličen, Marta Marinko, Biljana Mitof Višurski, Mateja Mivšek, Petra Pilka, Nataša Podhraški, Matjaž Rebolj, Irena Jerovšek Vogrinc, Sonja Makuc, Andreja Markovič, Helena Nadižar, dr. Nataša Pirih Svetina, Staša Pisek, Petra Rajk, dr. Mojca Stritar, Nina Urh, Melita Vešner, Jasna Zupan

  OU: www.svlr.gov.si


  Projekt so omogočili

  LogotipUL_L

  LOGOTIP-ESS-SLO(1)

  czs_znak_barvni_mali

 • Letaki

 • Odmevi v medijih

 • Učni načrt za slovenščino za dijake priseljence

 • Slika jezika – slikovno gradivo

  Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

  Slikovno gradivo SLIKA JEZIKA je didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča sproščeno učenje besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika.

  Obsega 1882 besednih in slikovnih kartic, ki so razporejene v 18 sklopov. Posamezen sklop zajema poimenovanja osnovnih pojmov izbranega tematskega področja. Karticam je priložen priročnik, ki predstavlja nekaj predlogov za dejavnosti oz. igre s karticami.

  Slikovno gradivo je namenjeno za delo v razredu, kjer dejavnosti moderira učitelj, učeči se pa imajo pri tem dejavno vlogo. Uporabno je še zlasti takrat, kadar učitelj in učeči se nimata stičnega jezika. Tako realnost, prikazana na slikovnih karticah, omogoči oz. olajša začetno usvajanje jezika. Kartice pa so dobrodošla pomoč pri vseh učencih začetnikih, saj dejavnosti z njimi dinamično dopolnjujejo pouk in ponujajo veliko možnosti za usvajanje in utrjevanje že usvojenega jezikovnega znanja.

  fotke za sliko jezika

  Avtorji: Mihaela Knez, Matej Klemen, Damjana Kern, Tjaša Alič, Katja Kralj, Andreja Markovič, Staša Pisek, Mojca Stritar

  Ilustrirala: Sonja Makuc

  Oblikovala: Nina Urh

 • Spletne igrice slika jezika

 • Zaključna konferenca projekta

  Zaključna konferenca projekta Uspešno vkjučevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje je potekala v petek, 17. decembra 2010, v prostorih Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani. V dopoldanskem delu je bila predstavljena problematika vključevanja otrok migrantov v šolski sistem in rezultati dejavnosti projekta ter pogled šolskih delavcev nanje. V popoldanskem delu pa so bili posamezni rezultati projekta predstavljeni podrobneje, in sicer v obliki izbirnih delavnic.


  PROGRAM

  PREDAVANJA

  Prišel, gledal, molčal
  Priseljenci in jezikovna politika
  prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

  Language teaching in Malta
  Finding a balance between il-Malti ‘lingwa nazzjonali’ and English
  prof. dr. Sandro Caruana, Faculty of Education, University of Malta

  Predstavitev projekta in rezultatov
  mag. Stanka Lunder Verlič

  Mihaela Knez

  Odmevi na projekt – okrogla miza
  mag. Milan Rogelj, Irena Jerovšek Vogrinc,
  mag. Damjana Govekar, mag. Marjana Hodak, Damjana Kern 

 • Fotografije