Nadgradnja učnega gradiva Čas za slovenščino 1 v digitalnem okolju in prilagoditev gradiva za pouk slepih in slabovidnih mladostnikov 

Projekt je usmerjen v pripravo učnega gradiva za učenje in poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika in je usmerjen v različne ciljne publike – učence priseljence, ki se na novo priselijo v Slovenijo, učence v slovenskih in dvojezičnih šolah v zamejstvu, otroke, ki so vključeni v dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v zdomstvu in izseljenstvu, dijake, ki živijo v tujini in se pripravljajo na študij v Sloveniji, in druge posameznike, ki se želijo naučiti slovensko. Projekt naslavlja tudi področje poučevanja slovenščine kot drugega jezika slepih otrok oz. mladostnikov.

  • Cilji projekta

    V projektu je bilo na podlagi učbeniškega kompleta Čas za slovenščino 1 pripravljeno celovito interaktivno učno gradivo za začetno učenje slovenščine, ki učečim se (ciljna publika so mladostniki, ki se učijo slovenščino kot drugi in tuji jezik) zagotavlja kakovostno in všečno izkušnjo učenja slovenščine. Interaktivno učno gradivo je podprto s klikljivim seznamom jedrnega besedišča A1 z leksikalnimi informacijami oz. slovarjem, namenjenim govorcem slovenščine kot drugega in tujega jezika. Vključuje uporabnikom prilagojene slovnične, pomenske in multimedijske informacije oz. prevod v tri tuje jezika – albanščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom učencev priseljencev), madžarščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom, ki se govori v slovenskem zamejstvu) in angleščino. Leksikalni vir je nastal v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije. Drugi rezultat projekta predstavlja različica učnega gradiva Čas za slovenščino 1 za slepe mladostnike (nastalo je v sodelovanju s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana), ki se učijo slovenščine kot drugega in tujega jezika. 

  • Rezultati projekta

Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2022 do 31. 10. 2023 

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.  

Kontaktna oseba:

dr. Mihaela Knez, vodja projekta
[email protected]
T.: +386 1 241 86 88