Rusija/Rossija/Russia


Moskva

Moskovskij gosudarstvennyi universitet imeni M. V. Lomonosova
Filologicheskij fakultet
Kafedra slavjanskoj filologii
Vorobevy Gory, d. 1.
RU-119899 Moskva
http://www.philol.msu.ru

V okviru Katedre za slovanske jezike se izvaja štiriletni študijski program slovenistike. Slovenščina se v okviru Katedre poučuje še kot obvezni izbirni predmet ter kot fakultativni predmet za vse študente Filološke fakultete.


Sankt Peterburg

Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet
Filologičeskij fakul’tet
Kafedra slavjanskoj filologiji
Universitetskaya nab., 11
RU-199034 Sankt-Peterburg
http://www.philarts.spbu.ru

Študij slovenščine kot drugega in tretjega slovanskega jezika za slaviste.