Programi za mobilnost študentov ter učiteljev

Pomemben del dejavnosti programa STU je mobilnost učiteljev in študentov, ki jo omogočajo različni programi, zlasti program Erasmus Evropske unije in program Ceepus za Srednjo Evropo (Central European Exchange Programmes for University Studies). Oba programa spodbujata in sofinancirata prehajanje študentov med univerzami in študentske ter učiteljske izmenjave. V Sloveniji za tovrstne programe skrbi organizacija CMEPIUS, akademske izmenjave pa spodbuja tudi Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Vloga učiteljev v tovrstnih projektih kot povezovalcev in predstavnikov države ter slovenskega univerzitetnega prostora z drugimi je pri tem zelo pomembna, še zlasti ob širjenju mobilnosti tako študentov kot profesorjev, ki jo spodbujajo bolonjski model študija in kreditni študiji. Slovenske univerze in posamezne fakultete ter oddelki imajo podpisanih veliko bilateralnih sporazumov z evropskimi in zunajevropskimi univerzami, ki omogočajo študentom s slovenistik na tujih univerzah, da del študija slovenščine opravijo tudi v Sloveniji.

Dodatne informacije

CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: www.cmepius.si.


Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000-Ljubljana,
Služba za mednarodno sodelovanje in izmenjave,
www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave.

Filozofska fakulteta, Mednarodna pisarna, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
koordinatorica za mednarodno sodelovanje na Filozofski fakulteti:
Anja Golec, [email protected],
spletna stran: www.ff.uni-lj.si,
tel.: + 386 1 241 13 56,
faks: + 386 1 241 1357.

Koordinatorica za mednarodno sodelovanje na Oddelku za slovenistiko:
dr. Mojca Smolej, [email protected]
tel.: +386 1 241 1312.


CEEPUS
Uradna spletna stran: www.ceepus.info


Javni sklad Repubike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 434 10 81,
faks: (01) 434 58 99
e-naslov: [email protected]
spletna stran: http://www.sklad-kadri.si/