Češka/Česká republika/The Czech Republic


Brno

Masarykova univerzita v Brnĕ
Filozofická fakulta
Ústav slavistiky
Arna Nováka 1
CZ-602 00 Brno
http://www.phil.muni.cz/wusl

Kontakt:
mag. Mateja Kosi
[email protected]

Slovenščina je diplomska (B.A.) jezikovna specializacija v okviru študijskega programa Južnoslovanski in balkanski študiji

Na magistrski (M.A.) stopnji študij slovenščine poteka v okviru študijskega programa Slavistika, specializacija Južnoslovanski in balkanski študiji.

Na doktorski stopnji (Ph.D.) je slovenistične teme mogoče raziskovati v okviru študijskih programov Slovanski jeziki, Slovanske literature, Področno-filološki študiji in Primerjalna književnost.

Slovenščina je tudi:

  • obvezni izbirni predmet (vsaj 4 semestre) za študente programa Južnoslovanski in balkanski študiji (kot prvi jezik dvopredmetnega programa – maior ali enopredmetnega programa – kompletus);
  • obvezni izbirni predmet (vsaj 2 semestra) za študente drugih jezikovnih specializacij v okviru študijskega programa Južnoslovanski in balkanski študiji (npr. hrvaščine);
  • izbirni predmet (na začetni in nadaljevalni ravni – 6 semestrov) za vse študente Masarykove univerze. 

Zunanji poslušalci se lahko na izbirni lektorat slovenščine prijavijo preko programa vseživljenjskega učenja.


Pardubice

Univerzita Pardubice
Filozofická fakulta
Katedra literárni kultury a slavistiky
Studentská 95
CZ-532 10 Pardubice 2
http://klks.upce.cz

Kontakt:
dr. Aleš Kozár
[email protected]

Dvopredmetni bakalarski študij slovenščine, ki vsebuje predavanja iz slovenske literature, zgodovine Slovenije, slovenskih realij in kulture ter predvsem slovenskega jezika. Študenti lahko vpisujejo tudi predmete iz drugih dveh slavističnih modulov, tj. iz bolgarščine in poljščine, in skupnega slavističnega okvira. Študenti v drugem letniku študirajo en semester na kateri od slovenskih univerz. Od študijskega leta 2010/2011 je na voljo tudi nadaljevalni slavistični študijski program (druga bakalarska stopnja) Kulturnozgodovinska slavistika, v okviru katerega poteka nadaljevanje pouka slovenskega jezika iz prve stopnje ter drugih literarnih in kulturnih predmetov s širšo slavistično osnovo.


Praga

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Náměstí Jana Palacha 2
CZ-11 638 Praha 1
http://www.cuni.cz

Kontakt:
Magda Lojk
[email protected]

Slovenski jezik je t. i. diplomska in magistrska jezikovna specializacija v okviru študijskega programa Jugovzhodnoevropske študije, ki ga od februarja 2010 izvaja novoustanovljena Katedra za južnoslovanske in balkanistične študije. Praktični jezikovni pouk in na izbrani jezik vezani jezikoslovni predmeti potekajo znotraj izbrane jezikovne specializacije, kulturno-civilizacijski in deloma tudi literarnozgodovinski pa so zasnovani v skladu s konceptom t. i. področnih (geopolitično-kulturnih) študij: nacionalne vsebine so torej glede števila ur skrčene in združene s sorodnimi vsebinami ostalih jezikovnih specializacij katedre (pri čemer so slovenske vsebine v enakovrednem položaju z vsemi ostalimi: bolgarskimi, hrvaškimi, srbskimi, po novem pa tudi albanskimi in romunskimi). Možen je tudi dvopredmetni dodiplomski študij v kombinaciji z drugimi oddelki fakultete in univerze.

Slovenščina je tudi izbirni tečaj (na začetni in nadaljevalni ravni) za vse ostale študente Karlove univerze ter obvezni izbirni predmet za magistrande (1. in 2. letnik drugostopenjskega študija) drugih jezikovnih specializacij katedre.