Zborniki skripta


prirocnik-zbornik-skripta

SKRIPTA 1

ur. Marja Bešter

Year of publication: 1997

SOLD OUT

 

 • L. Plut Pregelj: Poslušajte sebe – poslušajte študente!
 • S. Pečjak: Preverjanje ravni razumevanja pri branju
 • K. Podbevšek: Učiteljeva govorna kultura
 • B. Krakar Vogel: Književno besedilo v lektoratu slovenščine za tujce

prirocnik-zbornik-skripta-2

SKRIPTA 2

ur. Marja Bešter

Year of publication: 1998

 

 • I. Novak Popov: Pouk književnosti v lektoratu slovenščine
 • E. Kržišnik: Frazeologija pri pouku slovenščine kot tujega jezika
 • M. Bešter: Preverjanje razumevanja zapisanega neumetnostnega besedila pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika
 • I. Ferbežar: Kako testirati jezikovno zmožnost?
 • D. Skubic: Dialog pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika

prirocnik-zbornik-skripta-3

SKRIPTA 3

ur. Marja Bešter

Year of publication: 1999

 

 • A. Vidovič Muha: Imenska zveza v slovenščini (kontrastivno z nemščino)
 • V. Mildner: Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku
 • M. Jesenovec: Pravorečje in pravopis v učbenikih slovenščine za tujce
 • V. Požgaj Hadži, M. Benjak: Obravnava umetnostnega besedila v lektoratu za tujce
 • M. Pezdirc: Ustvarjalne metode pri obravnavi pesmi, proze in drame pri pouku slovenščine kot tujega jezika
 • C. Shigemori Bučar: Kako sem se učila slovenščino
 • L. Črnivec: Organizacija dela v razredu
 • V. Požgaj Hadži, M. Benjak: Nekonvencionalne oblike pouka

prirocnik-zbornik-skripta-4

SKRIPTA 4

ur. Ada Vidovič Muha

Year of publication: 2000

 

 • E. Kržišnik: Posredovanje slovničnega znanja v učbenikih slovenščine kot drugega/tujega jezika
 • J. Zemljarič Miklavčič: Centrovi učbeniki za slovenščino kot drugi/tuji jezik in njihova aplikacija na obstoječo (in predvidljivo) mrežo naslovnikov
 • M. Stabej: Centrova informacijska banka učnih gradiv za slovenščino kot drugi/tuji jezik (CIBUGS)
 • J. Šuler Galos: Posebnosti poučevanja slovenščine na univerzah v tujini
 • N. Pirih Svetina: Poti nastajanja učbeniškega gradiva za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • J. Honzak Jahić: Lektorjevo videnje nastajanja učbeniške zasnove

prirocnik-zbornik-skripta-5

SKRIPTA 5

ur. Erika Kržišnik

Year of publication: 2001

 

 • E. Kržišnik: Vsebina (slovenskega) frazeološkega slovarja za tujce – določitev in preizkus meril
 • J. Petermann: Razmišljanje o konceptu minimalnih frazeoloških slovarjev za tujce
 • J. Keber: Razlaganje izvora slovenskih frazemov
 • M. Vrbinc: Kolokacije in rojeni govorci slovenščine – pomen vključevanja kolokacij v dvojezične slovarje
 • A. Menac: Načini klasifikacije frazeologije tujega jezika pri univerzitetnem študiju
 • Ž. Fink: Frazemi s strukturo priredne besedne zveze in priredno zloženega stavka
 • V. Požgaj Hadži: Frazemi in pouk hrvaščine (kot materinščine in tujega jezika)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close