Vzorčni izpit na višji ravni

Vzorčni test ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Ocenjevanje

Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

  • Pri govorni produkciji se ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge, argumentacija (3 točke), besedišče (4 točke), jezikovna pravilnost (3 točke), interakcija (3 točke) in izgovor (2 točki). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.
  • Pri pisni produkciji se ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge (3 točke), razvijanje teme in koherenca (4 točke), besedišče (4 točke) in jezikovna pravilnost (4 točke). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.

Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je B2.