V Svet Izpitnega centra so bili v mandatu od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2024 imenovani  

  • Teja Dolgan, predstavnica ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • dr. Martin Germ, predstavnik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
  • Primož Jamšek, predstavnik Urada za oskrbo in integracijo migrantov
  • Marko Jenšterle, predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo,
  • mag. Danijela Kotnik, predstavnica Visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani,
  • Irena Kuntarič Hribar, predstavnica ministrstva, pristojnega za delo,
  • mag. Metka Pirc, predstavnica ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
  • Marko Tanasić, predstavnik kandidatov za izpite, ter
  • Irena Urankar, predstavnica zunanjih izvajalcev izpitov.

Poleg imenovanih sta članici Sveta IC po funkciji tudi predstojnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Marko Stabej (predsednik Sveta IC) in predstojnica Oddelka za slovenistiko prof. dr. Simona Kranjc.