Izpitni center

IZPITNI CENTER razvija in izvaja izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter na njihovi podlagi izdaja potrdila o tem znanju.

Več

IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE kot drugega in tujega jezika so namenjeni odraslim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne ali zasebne namene. Opravljati jih je mogoče na vstopni ravni, na osnovni ravni, na višji ravni in na ravni odličnosti.

Več

Prijava na izpit

Kontakt

E: [email protected]
T: +386 (0)1 241 86 47

PON–PET: 9.00–11.00 in 14.00–15.00
(vsako prvo sredo v mesecu do 17.00)
Do nadaljnega so uradne ure možne samo po telefonu in e-pošti.

Center za slovenščino
kot drugi in tuji jezik
Trubarjeva cesta 3 (1. nadstropje)
SI-1000 Ljubljana

Izpitni center izvaja vse izpite na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2, Ljubljana).

Splošne informacije

Cenjene uporabnike in uporabnice obveščamo, da Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL pri razvijanju in izvajanju izpitov ne sodeluje z nobeno od ustanov, ki ponujajo izpite in izdajajo potrdila o znanju slovenščine zunaj Slovenije. Prav tako ni sodeloval pri pripravi in ne sodeluje pri izvajanju izpitov iz strokovnega slovenskega jezika za zdravnike, ki jih izvaja Zdravniška zbornica Slovenije, in se od njih v celoti ograjuje.

Z uspešno opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na kateri od štirih ravni, ki jih izvaja Center za slovenščino, je mogoče pridobiti javno veljavno listino o znanju slovenščine, ki jo posamezniki lahko predložijo za katerikoli uradni namen v Sloveniji.

 • Prijave in odjave

 • Cena izpita

  Vstopna raven 133,00 EUR
  Osnovna raven 162,00 EUR
  Višja raven 182,00 EUR
  Raven odličnosti 182,00 EUR

  Cena vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

  Kandidati, ki so po Zakonu o urejanju trga dela (8. a člen) upravičeni do tečaja slovenščine in brezplačnega opravljanja izpita iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1), morajo ob prijavi na izpit obvezno predložiti pisno napotilo Zavoda RS za zaposlovanje. To napotilo izvajalec zadrži.

  Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ali osnovni ravni po Uredbi o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (PISRS) (Ur. l. RS št. 27/24), morajo ob prijavi predložiti originalno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezika ali Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika in za brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezik, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti. Stroške brezplačnega opravljanja prvega preizkusa znanja slovenščine krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t. i. AMIF).

          Več …

  Cena za individualni izpit je višja.

 • Izvedba izpita

  Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Izpit na ravni odličnosti kandidati opravljajo z uporabo računalnikov (te priskrbi Izpitni center).

  Pisni in ustni del izpita na vstopni in osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu. Izpit na višji ravni in na ravni odličnosti se običajno izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del).

 • Rezultati

  Kandidati svoje rezultate na izpitu dobijo najpozneje v 30 delovnih dneh od opravljanja izpita. Če kandidat izpit uspešno opravi, dobi spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Spričevalo je javno veljavna listina in jo kandidati lahko uporabijo za različne uradne namene.

  Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

 • Pravice kandidatov

  Po opravljanju izpita si kandidati v Izpitnem centru lahko ogledajo rešene izpitne pole in se o njih pogovorijo. Pri tem dobijo tudi pojasnilo o dodeljeni oceni. Za vpogled v izpitno dokumentacijo se morajo vnaprej dogovoriti.

  Kandidati se lahko pritožijo zoper izpitni postopek (v 8 dneh od opravljanja izpita) ali zoper rezultat na izpitu (v 8 dneh od prejema rezultata). Pritožba mora biti utemeljena in napisana v slovenskem jeziku.

  Naslov za pošiljanje pritožb:

  Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Pritožna komisija Izpitnega centra
  Trubarjeva cesta 3
  SI-1000 Ljubljana

  Pri pisanju pritožbe si lahko pomagate s primerom.

  Pritožna komisija se v primeru pritožbe sestane najkasneje v 30 delovnih dneh od prejema pritožbe. Odločitev pritožne komisije je dokončna.

 • Kandidati s posebnimi potrebami

  Za kandidate s posebnimi potrebami se izvajanje izpita lahko prilagodi, na primer podaljša se čas pisanja, omogoči se branje z ustnic, poveča se tisk na izpitni poli in podobno. Kandidat lahko prilagojen izpit opravlja, če ob prijavi predloži prošnjo za prilagojeno opravljanje izpita in ustrezno potrdilo oziroma priporočilo zdravnika specialista.
 • Vzorčni testi

 • Pogosta vprašanja