Znak kakovosti

Od februarja do septembra 2023 je bila v okviru združenja ALTE opravljena ponovna zunanja evalvacija izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni in višji ravni ter na ravni odličnosti (prvič so bili izpiti evalvirani leta 2017). Izpit na vstopni ravni je bil evalviran na novo. Vse izpite razvija in izvaja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Po mnenju strokovne komisije ALTE izpiti iz znanja slovenščine na vseh štirih ravneh izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za pridobitev znaka kakovosti, t. i. ALTE Q-mark. 

Znak kakovosti člani združenja ALTE lahko uporabljajo kot dokaz, da so bili jezikovni izpiti izpostavljeni strogim revizijskim postopkom združenja in da ustrezajo 17 standardom kakovosti; za uporabnike jezikovnih izpitov pa je jamstvo, da izpiti temeljijo na strokovnih premislekih in da so pripravljeni po ustreznih merilih in standardih. Znak kakovosti se podeljuje za obdobje 5 let.

Za Center za slovenščino je znak kakovosti še posebej pomemben, saj nas postavlja ob bok velikim institucijam, ki imajo za razvoj jezikovnih izpitov na voljo mnogo več virov in zato lažje izpolnijo vsa zahtevana merila. Izpiti iz znanja slovenščine pa so tako – kljub dejstvu, da je slovenščina jezik z maloštevilnimi govorci – po kakovosti primerljivi z izpiti iz drugih jezikov, angleščine, nemščine, italijanščine …