Izpit na višji ravni (B2)

Z uspešno opravljenim izpitom na višji ravni kandidat dokaže, da

  • je pri sporazumevanju samostojen v večini sporazumevalnih položajev,
  • razume glavne ideje v daljših kompleksnih nespecializiranih besedilih,
  • se lahko pogovarja in piše o različnih temah, zna tvoriti jasno, poglobljeno besedilo in natančno razložiti svoje stališče,
  • se pravilno izraža; napake, ki jih dela, ne povzročajo nesporazumov.

Sestava izpita na višji ravni

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Krajša mnenja, daljši dialog, del predavanja (zapiski/odprta vprašanja) 30 min. 25 %
Branje Krajša in daljša kompleksnejša besedila iz različnih tiskanih ali spletnih medijev 50 min. 25 %
Pisanje
(vodeno)
Esej ali daljše praktično besedilo 70 min. 25 %
Govorjenje
(vodeno, ob predhodni pripravi)

Pogovor ob sliki
Monolog: predstavitev izbrane teme s pomočjo gradiva

15 min. (+ 15 min. za pripravo) 25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 180 minut

Izpit na višji ravni se običajno izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). 

Vzorčni izpit in ocenjevanje na višji ravni