Projekti


Projekt VIME (2016–2018)

V projektu VIME (Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence; Working With Volunteers In Migrant Language Education, program Erasmus+, aktivnost K2: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks) so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge prostovoljcev, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu. Več …


Wrilab2 (2014–2017)

Cilji projekta je pripraviti učno gradivo, namenjeno učenju in razvijanju zmožnosti pisanja v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/tujem jeziku, izdelati smernice za poučevanje pisanja, oblikovati spletni laboratorij za analizo, komentiranje in vodenje študentov skozi proces pisanja in vzpostaviti spletne tečaje pisanja (na ravneh B2–C1 po lestvici SEJO) za vse štiri jezike, vključene v projekt. Več informacij …


PROLANG (2012–2014)

V okviru evropskega projekta Promotion of Learning of Less Used European Languages to Youth on the Move je nastala spletna stran www.prolang.net, na kateri so zbrane informacije o 20 manj razširjenih evropskih jezikih in več kot 50 ponudnikih jezikovnih tečajev ter 6 t. i. motivacijskih testov za grščino, italijanščino, litovščino, slovaščino, slovenščino in ukrajinščino. Spletna stran je namenjena predvsem mladim, ki se odpravljajo na mobilnost v tujino, saj naj bi atraktivne predstavitve jezikov, zlasti prek testov, oblikovanih v zanimivo zgodbo, mlade spodbudile, da se začnejo učiti jezika države, v kateri bodo preživeli krajše obdobje.


Slovene.si (2012)

Slovene.si je prosto dostopni spletni tečaj slovenskega jezika na ravni A1 za samostojno učenje. Vsebine tečaja temeljijo na projektu Slovenščina na daljavo (2004–2006), a so bile natančno pregledane in posodobljene. Spletna stran www.slovene.si ponuja tudi informacije o Sloveniji in slovenščini.


MaFoLaC (2010–2012)

Center za slovenščino je kot eden od partnerjev sodeloval tudi pri projektu Nadgradnja kurikula za makedonščino kot tuji jezik (Macedonian as a Foreign Language Curriculum Upgrading, MaFoLaC).


Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011

Namen projekta je bil omogočiti, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost. V okviru projekta smo pripravili opise ravni jezikovnega znanja, ki bodo učiteljem v pomoč pri spremljanju in vrednotenju jezikovnega napredka in znanja učencev migrantov, učne načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, učbenike, delovne zvezke in priročnike za učenje slovenščine kot drugega jezika za različne starostne stopnje, slikovno gradivo za učenje slovenščine kot drugega jezika ter pilotne tečaje slovenščine za otroke in starše migrante. Več informacij …


LINT (2009)

Cilj projekta Language in Tourism je bil izdelati model in gradivo (učbenik, učni načrt, priročnik za učitelje in samoučenje, slovar ter sistem za ocenjevanje govorne zmožnosti) za učenje štirih slovanskih jezikov: bolgarščine, češčine, slovaščine in slovenščine na treh stopnjah jezikovnega znanja. Gradivo je namenjeno predvsem zaposlenim v turizmu, vendar je uporabno tudi za turiste iz teh držav.

Projekt je prejel Evropsko jezikovno priznanje za leto 2009.


MaLTeCC (2007–2008)

Cilj projekta Macedonian Language Testing and Certifying Center, ki sodi v okvir projektov Tempus, je bil na Filološki fakulteti Blaže Koneski univerze v Skopju razviti sistem preverjanja in certificiranja znanja makedonščine kot tujega jezika, kakršnega imamo v Slovenji za slovenščino kot tuji jezik. Hkrati pa je bil ustanovljen tudi center, ki na nacionalni ravni izvaja omenjeno preverjanje in izdaja ustrezne certifikate.


TOOL2 (2007)

Pri projektu Tool for Online and Offline Language  Learning je bil vzpostavljen sistem za kombinirano učenje jezikov na spletu (www.toolproject.eu) in v klasični učilnici (fleksibilna kombinacija učenja v razredu in učenja na daljavo s pomočjo interneta) na stopnji A2 za nizozemski, estonski, madžarski, malteški in slovenski jezik. Ob spletnem gradivu so nastali tudi priročniki za učitelje in študente, ki bodo v pomoč pri kombinaciji klasičnega učenja v razredu in učenja na daljavo s pomočjo interneta.


SPICES (2007)

Cilj projekta Social Promotion of Intercultural Communication Expertise and Skills, ki je potekal v okviru evropskega programa Grundtvig, je bil razviti inovativno metodologijo in gradiva za usposabljanje mediatorjev pri medkulturnem sporazumevanju, npr. učiteljev jezika okolja. Ti tujcem posredujejo znanja in spretnosti, potrebne za lažje sporazumevanje v birokratskih situacijah, s tem pa jim posredno omogočajo uspešnejšo integracijo v družbo. Rezultati projekta so zbrani v posebnem priročniku, gradiva pa so dostopna na spletu (www.trainingspices.net).


Slavic Networking (2004–2007)

Cilj projekta Slavic Networking – Jezikovna in kulturna integracija, ki je potekal v okviru programa Evropske unije Socrates, Lingua 1, je bil spodbuditi zanimanje govorcev iz slovanskih in neslovanskih dežel za učenje slovenskega, slovaškega, poljskega, češkega in bolgarskega jezika, na spletni strani (www.slavic-net.us.edu.pl) predstaviti jezikovne in kulturne podobnosti ter raznolikost držav partneric ter razviti sodobno orodje za simultano učenje več (slovanskih) jezikov na podlagi poznavanja enega od jezikov.

Projekt je prejel Evropsko jezikovno priznanje za leto 2007.


Slovenščina na daljavo (2004–2006)

Slovenščina na daljavo (SND) je sistem za učenje slovenščine kot tujega jezika, brezplačno dostopen na internetu (www.e-slovenscina.si). Razdeljen je na tri težavnostne stopnje (začetno, nadaljevalno in izpopolnjevalno) in razvija različne jezikovne dejavnosti (poslušanje, branje in pisanje). SND ponuja tudi informacije o Sloveniji in slovenščini, poseben kotiček je namenjen otrokom. Projekt so naročila in finančno podprla tri ministrstva Republike Slovenije – Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za zunanje zadeve – in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.


TiPS (2004)

Projekt Testiranje v poljščini in slovenščini je potekal v okviru programa Lingua, cilj pa je bil razvoj in oblikovanje petih dokumentov oziroma priročnikov s področja učenja in testiranja slovenščine in poljščine kot drugega/tujega jezika. Ti dokumenti pomenijo strokovno podporo razvijalcem jezikovnih testov in učiteljem slovenščine pri njihovem konkretnem delu.

Projekt je prejel Evropsko jezikovno priznanje za leto 2004.


Sporazumevalni prag za slovenščino (2002–2003)

Sporazumevalni prag za slovenščino je dokument, ki podrobno opisuje eno od ravni sporazumevalne zmožnosti v slovenščini (B1). Model sporazumevalnega praga temelji na splošni potrebi po sporazumevanju v različnih situacijah vsakdanjega življenja in opisuje mejo, ki naj bi jo tuji govorec prestopil, ko se začne samostojno sporazumevati v slovenščini. Gre za tretjo od šestih ravni, kot jih opisuje skupni evropski jezikovni okvir (CEFR).

Projekt je prejel Evropsko jezikovno priznanje za leto 2003.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close