O nas

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je organizacija, ki je v Sloveniji in tujini v strokovnih krogih ter širši javnosti prepoznana kot osrednja na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Centrove dejavnosti obsegajo:

 • poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v različnih okoljih in na različnih stopnjah v Sloveniji ter tujini (mreža lektoratov in študijskih smeri slovenščine na 57 tujih univerzah);
 • preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • izobraževanje učiteljev, izpraševalcev in ocenjevalcev na izpitih ter drugih zainteresiranih skupin na področju poučevanja, testiranja in načrtovanja slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • svetovanje ustanovam v Republiki Sloveniji in tujini na področju slovenščine kot tujega in drugega jezika;
 • temeljno in aplikativno raziskovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika ter merjenja jezikovne zmožnosti nasploh;
 • uveljavljanje in širjenje vedenja o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi v Republiki Sloveniji ter v tujini;
 • omogočanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja slovenskega jezika, književnosti ter kulture v Republiki Sloveniji in po svetu;
 • organizacijo znanstvenih in strokovnih srečanj z domačo in mednarodno udeležbo ter drugih izobraževalnih in kulturnih prireditev v Republiki Sloveniji in na univerzah po svetu;
 • izdajanje znanstvenih, strokovnih del, učbenikov in drugih priročnikov z naštetih področij.

Razvejani programi Centra, sedaj jih je 8, so povezani v Center od leta 1992, sicer pa najstarejši program deluje od leta 1965. Obseg dejavnosti in zahtevnost dela se v zadnjem času še povečujeta in sta posledica družbenih potreb, potreb ciljnih skupnosti, zahtev trga, širjenja dejavnosti in razvoja stroke.

Dejavnosti, ki jih na Centru sodelavci opravljamo v imenu države strokovno, odgovorno in uspešno, so izvajanje programa lektoratov slovenščine na univerzah po svetu, certificiranje znanja slovenščine kot tujega jezika (izdajanje javnoveljavnih listin o znanju slovenščine kot tujega jezika za pridobitev državljanstva, zaposlitve, šolanja itn.), priprava programov in kurikulov za uspešno vključitev otrok, učencev in dijakov migrantov v izobraževanje v Republiki Sloveniji, izvajanje posebnih izobraževalnih programov slovenščine (seminarjev, tečajev) za udeležence s štipendijami, s podeljevanjem katerih Republika Slovenija izpolnjuje obveznosti iz bilateralnih sporazumov in programov sodelovanja; na poletne šole sprejemamo udeležence iz slovenskega zamejstva in izseljenstva itn.

Dejavnosti izvajamo v skladu z javnoveljavnim programom Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Razvoj področja in infrastrukture slovenščine kot drugega in tujega jezika na Centru obsega poučevanje, testiranje, raziskovanje, strokovno usposabljanje, svetovanje, podrobneje so to:

 • lektorati in študiji slovenščine ter stiki s 57 univerzami po svetu, kjer so slovenistike;
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika na tujih univerzah, na tečajih slovenščine, učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, učiteljev v zamejstvu in izseljenstvu ter izvajalcev izpitov;
 • razvoj metodologije za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • razvoj učnih gradiv in založništvo (več kot 20 učbenikov in druga gradiva);
 • razvoj področja jezikovnega testiranja in izvedba javno veljavnih izpitov (ok. 4300 letno), vodenje in nadzor več kot 20 zunanjih izvajalcev, članstvo v ugledni mednarodni organizaciji ALTE;
 • sodelovanje v nacionalnih in drugih delovnih skupinah za pripravo sistemskih rešitev na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika, sodelovanje v strokovnih komisijah;
 • udeležba z referati na znanstvenih konferencah in mednarodnih srečanjih, znanstvene objave;
 • svetovanje državnim in drugim javnim institucijam ter svetovanje posameznikom v zvezi s področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji in tujini;
 • razvoj posebnih programov in kurikulov za odrasle ter otroke in mladostnike;
 • organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (od leta 1965), Simpozij Obdobja (od leta 1979), posvetov, okroglih miz idr.;
 • pridobivanje, vodenje in izvedba projektov – projekti EU (Socrates, Gruntvig, Leonardo, Tempus, ESS) in drugi mednarodni projekti ter posebni projekti Centra – več kot 40 uspešno izvedenih, prejemniki 6 Evropskih jezikovnih priznanj.

V okviru Centra je zaposlenih 34 učiteljev na tujih univerzah in 20 zaposlenih je na Centru, v programe pa je vključenih več kot 100 stalnih pogodbenih sodelavcev. Med 20 zaposlenimi strokovnimi delavci in učitelji na Centru je sedem doktorjev znanosti in magistrica znanosti.

Dejavnosti Centra so nacionalnega pomena in jih sofinancirajo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije RS, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter nekatere druge institucije, velik del dejavnosti pa je financiran s sredstvi, pridobljenimi na trgu, ter s sredstvi iz razpisov ter projektov.