O nas

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je organizacija, ki je v Sloveniji in tujini v strokovnih krogih ter širši javnosti prepoznana kot osrednja na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Centrove dejavnosti obsegajo:

 • poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v različnih okoljih in na različnih stopnjah v Sloveniji ter tujini (mreža lektoratov in študijskih smeri slovenščine na več kot 50 tujih univerzah);
 • preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • izobraževanje učiteljev, izpraševalcev in ocenjevalcev na izpitih ter drugih zainteresiranih skupin na področju poučevanja, testiranja in načrtovanja slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • svetovanje ustanovam v Republiki Sloveniji in tujini na področju slovenščine kot tujega in drugega jezika;
 • temeljno in aplikativno raziskovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika ter merjenja jezikovne zmožnosti nasploh;
 • uveljavljanje in širjenje vedenja o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi v Republiki Sloveniji ter v tujini;
 • omogočanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja slovenskega jezika, književnosti ter kulture v Republiki Sloveniji in po svetu;
 • organizacijo znanstvenih in strokovnih srečanj z domačo in mednarodno udeležbo ter drugih izobraževalnih in kulturnih prireditev v Republiki Sloveniji in na univerzah po svetu;
 • izdajanje znanstvenih, strokovnih del, učbenikov in drugih priročnikov z naštetih področij.

Razvejani programi Centra, sedaj jih je 8, so povezani v Center od leta 1992, sicer pa najstarejši program deluje od leta 1965. Obseg dejavnosti in zahtevnost dela se v zadnjem času še povečujeta in sta posledica družbenih potreb, potreb ciljnih skupnosti, zahtev trga, širjenja dejavnosti in razvoja stroke.

Dejavnosti, ki jih na Centru sodelavci opravljamo v imenu države strokovno, odgovorno in uspešno, so izvajanje programa lektoratov slovenščine na univerzah po svetu, certificiranje znanja slovenščine kot tujega jezika (izdajanje javnoveljavnih listin o znanju slovenščine kot tujega jezika za pridobitev državljanstva, zaposlitve, šolanja itn.), priprava programov in kurikulov za uspešno vključitev otrok, učencev in dijakov migrantov v izobraževanje v Republiki Sloveniji, izvajanje posebnih izobraževalnih programov slovenščine (seminarjev, tečajev) za udeležence s štipendijami, s podeljevanjem katerih Republika Slovenija izpolnjuje obveznosti iz bilateralnih sporazumov in programov sodelovanja; na poletne šole sprejemamo udeležence iz slovenskega zamejstva in izseljenstva itn.

Dejavnosti izvajamo v skladu z javnoveljavnim programom Slovenščina kot drugi in tuji jezik http://arhiv.acs.si/programoteka/Slovenscina_kot_drugi_in_tuji_jezik.pdf.

Razvoj področja in infrastrukture slovenščine kot drugega in tujega jezika na Centru obsega poučevanje, testiranje, raziskovanje, strokovno usposabljanje, svetovanje, podrobneje so to:

 • lektorati in študiji slovenščine ter stiki z več kot 60 univerzami po svetu, kjer so slovenistike;
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika na tujih univerzah, na tečajih slovenščine, učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, učiteljev v zamejstvu in izseljenstvu ter izvajalcev izpitov;
 • razvoj metodologije za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • razvoj učnih gradiv in založništvo (več kot 20 učbenikov in druga gradiva);
 • razvoj področja jezikovnega testiranja in izvedba javno veljavnih izpitov (2000 letno), vodenje in nadzor več kot 10 zunanjih izvajalcev, članstvo v ugledni mednarodni organizaciji ALTE; 
 • sodelovanje v nacionalnih in drugih delovnih skupinah za pripravo sistemskih rešitev na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika, sodelovanje v strokovnih komisijah;
 • udeležba z referati na znanstvenih konferencah in mednarodnih srečanjih, znanstvene objave;
 • svetovanje državnim in drugim javnim institucijam ter svetovanje posameznikom v zvezi s področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji in tujini;
 • razvoj posebnih programov in kurikulov za odrasle ter otroke in mladostnike;
 • organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (od leta 1965), Simpozij Obdobja (od leta 1979), posvetov, okroglih miz idr.;
 • pridobivanje, vodenje in izvedba projektov – projekti EU (Socrates, Gruntvig, Leonardo, Tempus, ESS) in drugi mednarodni projekti ter posebni projekti Centra – več kot 30 uspešno izvedenih, prejemniki 6 Evropskih jezikovnih priznanj.

V okviru Centra je zaposlenih 31 učiteljev na tujih univerzah in 13 zaposlenih je na Centru, v  programe pa je vključenih več kot 100 stalnih pogodbenih sodelavcev. Med 13 zaposlenimi na Centru je pet doktorjev znanosti in magistrica znanosti.

Dejavnosti Centra so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter s sredstvi, pridobljenimi na trgu, s sredstvi iz razpisov ter projektov.